Baseng masa, milapad sa Cagayan Valley

,

Padayon nga milapad ug milalum ang suportang masa sa makatarunganong gubat sa katawhan. Kini ang gipadayag ni Elias Almazan, ang upisyal sa pulitika sa Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Cagayan Valley (Fortunato Camus Command). Sa pakighinabi sa Baringkuas (rebolusyonaryong mantalaan sa rehiyon), giduso niya nga wala nababagan sa subsub ug sagunson nga mga operasyon sa Armed Forces of the Philippines (AFP) ug Philippine National Police (PNP) ang paglapad ug pagkonsolida sa rebolusyonaryong baseng masa sa rehiyon.

Ani Ka Elias, samtang nagkapuliki ang AFP ug PNP sa paglunsad og mga gidak-ong batalyon o brigadang operasyong militar ug dinugay nga mga operasyong Retooled Community Support Program (RSCP) sa mga baryo, nakapadaghan ug nakarekober ang mga yunit sa BHB sa nagkadaghang ihap sa mga baryo ug lungsod nga dili langkob sa mga nakapokus nga operasyong militar. Nadugangan og pipila ka libong bag-ong myembro ang baseng masa sa mga natarang gerilya gikan 2020.

Wala lang naabot sa mga platun sa BHB ang magkatapad nga mga baryo ug komunidad sa mga interyor ug gilid sa mga kabukiran, apan lakip na usab ang kapatagan ug kilid sa mga haywey ug dagat.

Matud niya, sa tanang mga lugar nga girekober sa hukbo, mainiton pa gihapon ang pagsugat kanila sa masa, labaw na kadtong mga nag-antus sa kalisud ug pagpahimulos.

Walay pulos ug lonlon nga propaganda lamang ang ginahimo sa militar nga pagpamugos sa mga lokal nga gubyerno nga ideklara ang BHB isip “persona non grata.” Kini tungod kay ang mga taga-baryo mismo ang nagapangayo sa BHB nga langkubon ang ilang lugar aron ipadangat ang ilang mga problema.

Lakip sa mga tataw nga problema ang kaylap ug lain-laing dagway sa pagpangilog sa lupa. Nag-unang ginapatuman kini sa dagkung agalong yutaan, pribadong kumpanya, ahensya sa gubyerno ug kakunsabo niining mga kontraktor.

Dugang dinhi ang klase-klaseng porma sa semipyudal nga pagpahimulos sama sa taas kaayong interes sa pautang ug uban pang porma sa pagpang-usura, ubos nga presyo sa produkto sa mag-uuma, ug mga porma sa komersyanteng pagpangilad sa pagpalit sa ilang mga produkto. Matud ni Ka Elias, “alang sa masa, ang BHB lamang ang nakita nilang patinud-anon ug madasigon nga nagadalit og hustong solusyon sa mga isyu nga ilang giatubang.”

Padayon nga nalihukan ug wala naibiyaan sa BHB ang mga baryo ug lingsod nga langkob sa dinugay nga operasyon sa RCSP. Aron tago kining maabot, nagpadala ang mga platun og mas gamay nga yunit aron makiglambigit sa masa ug maglunsad og mga gimbuhaton sigon sa makaya.

“Inutil ang mga operasyon ug saywar sa kaaway tungod kay dali nga masabtan sa katawhan nga nagpakaaron-ingnon lamang ang AFP nga nagbag-o na gikan sa kinaiya niini kontra-katawhan.”

Puhunan sa hukbong bayan ang rebolusyonaryong kahimatngon nga pipila ka dekada nang nasilsil ug milipang sa han-ay sa katawhan. Milapad ang langkob nga teritoryo ug midaghan ang mga baryo ug klaster sa mga baryo nga natukuran sa mas taas nga ang-ang sa mga rebolusyonaryong organisasyong masa ug mga organo sa Pulang pulitikanhong gahum.

“Bisan pa og prayoridad sa kasamtangan ang pagpalapad, kinahanglang duyugan kini sa pagkonsolida sa baseng masa,” panak-op niya.

Baseng masa, milapad sa Cagayan Valley