Kapit-bisig ang masa ug hukbo sa Ilocos-Cordillera

,

Sama sa ubang lugar sa nasud, nagbunga og dakung hagit sa mga yunit sa hukbong bayan ug rebolusyonaryong katawhan ang pandemyang Covid-19 ug ang nagkagrabeng pasismo sa estado sa rehiyon sa Ilocos-Cordillera. Determinado kining giatubang sa mga myembro sa hukbong bayan sa rehiyon.

Lakip dinhi si Ka Emil, usa ka batan-ong rebolusyonaryo nga nagsilbing upisyal sa panginabuhian (lohistika ug suplay) sa nahilunaan niyang platun. Tungod sa lockdown, nalimitahan ang suplay sa tambal, pagkaon ug panginahanglan sa masa ug hukbo. Aron matigbabawan kini, natukmod silang mahimong mabugnaon, maghunahuna ug maghimo og bag-ong moda sa paglihok ug pahugtan ang paghupot sa disiplinang militar.

“Isip upisyal sa panginabuhian, usa ka dakung hagit kanako ang paghunahuna og mga pamaagi aron makatabang sa pag-abag ug pagpataas sa panginabuhian sa masa sa panahon sa pandemya,” matud Ka Emil. Naglunsad sila og kampanya alang sa kahimsog ug edukasyon mahitungod sa Covid-19 aron wagtangon ang kahadlok sa mga taga-baryo ug ipasabot ang kamahinungdanon sa pagsunod sa mga protokol sa panglawas samtang ginaduso ang pagpadayon sa produksyon.

Sunod nga gilunsad sa yunit ang kampanyang pagpataas sa ang-ang sa produksyon sa Hukbo ug sa masa. “Mas nahimong regular ang partisipasyon sa hukbo sa produksyon kaysa miagi,” matud ni Ka Emil. “Dinhi nako ug sa mga kauban mas natuhop ang kamahinungdanon sa kolektibong paglihok ug paglunsad sa rebolusyong agraryo,” matud niya.

Sa usa ka baryo, naka-ani ang hukbo ug masa sa sinakong kalabasa, kamote, gabi, ug sayote, na dili kaayo ginatagad kanhi tungod kay aduna nay mga komersyal nga pagkaon. “Giawhag usab namo ang pagpananum og tubo ug kape isip panghulip sa komersyal nga asukal ug kape. Ang mga tanum nga makatabang sa pagpakusog sa resistensya sama sa suha, lemonsito ug lagundi, nga ginapasagdan lang kanhi apan ginapadaghan ug ginapahimuslan na karon. Kadungan sa paglambo sa kapasidad sa masa nga magprodyus og pagkaon ang ilang kapasidad nga suportahan ang hukbong bayan.

Sa dihang nahimong malihukon ang yunit, gikinahanglan nilang momaniobra sa kasikbit nga lasang. “Dakung bentahe ang kahibalo sa mga tanum sa lasang ug kapasidad sa pagpangayam,” matud niya. Saysay niya, sa mga panahong layo sila sa baryo, nakaya nilang mabuhi sa natural nga bahandi sa lasang, sa mga laaw nga prutas ug utan, kasili ug baboy ihalas. Tungod niini mas milalum ang iyang pagsabot sa kamahinungdanon sa pag-atiman sa kinaiyahan.

Nahimong dakung hagit bisan sa personal nga subling pag-umol (pag-umol pa’g usab) ni Ka Emil ang giatubang nga kahimtang. “Niadtong unang mga bulan sa pandemya, napangutanan nako ang akong kaugalingon, kayanon kaha nako?” Apan siya ra usab ang mitubag sa kaugalingong pangutana. “Dili nako mahibaloan hangtud nga dili nako masinati.” Gunit ang rebolusyonaryong determinasyon, labaw pa siyang nanglimbasog sa iyang katungdanan.

“Katugbang sa militarisasyon ang mas taas ug lisud nga lakawan, bilar ug kakapoy,” matud niya. Midaku siya sa syudad ug sa kumportableng kinabuhi. “Kinahanglan nako nga dobleng maningkamot aron makapahaum. Naglisud ko sa paglihok adtong una, ug usahay nagaubos ang akong moral, apan hinayhinay nako nga nakapahaum.” Saysay niya, mas nahimong abli siya sa mga kauban sa pagsulti sa hunahuna ug pagbati. “Natun-an nako nga tibuok mosalig sa mga kauban ug masa,” matud niya.

Napamatud-an niya sa kaugalingon nga kayanon ang mga kalisdanan ug sakripisyo isip usa ka Pulang manggugubat. “Kaya man diay nako nga ipraktika ang simpleng panginabuhi ug pursigidong pakigbisog. Andam ko ug among yunit nga sagubangon ang lisud nga kahimtang ug mas dakung hagit.”

“Matud pa sa mensahe sa Komite Sentral sa ika-52 nga anibersaryo sa Partido Komunista ng Pilipinas, sa pagpanguna sa Partido determinado ang lapad nga masa sa katawhan nga batukan ang mga pasistang atake, ibagsak ang rehimeng US-Duterte ug iasdang ang gubat sa katawhan hangtud sa kadaugan,” pagtapos niya.

Kapit-bisig ang masa ug hukbo sa Ilocos-Cordillera