Pag­pu­pu­gay kay Ka­sa­mang Ro­sa­li­no Ca­nu­bas

,

Nagbigay-pugay ang Komite Sentral ng Par­ti­do Ko­mu­nis­ta ng Pi­li­pi­nas at ang Pan­re­hi­yong Ko­mi­te ni­to sa Ca­ga­yan Val­ley kay Ka­sa­mang Ro­sa­li­no Ca­nu­bas (Ka Yu­ni), pan­re­hi­yong ku­man­der ng BHB sa Ca­ga­yan Val­ley, na na­pas­lang sa isang la­ba­nan sa Ba­ra­ngay San Ma­ria­no Sur, San Guil­ler­mo, Isa­be­la noong Mar­so 15.

Ang pa­ra­ngal ng Ko­mi­te Sentral ay isi­na­ad sa men­sa­he ni­to noong Mar­so 29. Ani­to, isa si Ka Yu­ni sa mga na­ka­ba­ba­tang kad­re ng Par­ti­do na na­ha­lal sa Ko­mi­te Sentral sa Ika­la­wang Kong­re­so ng Par­ti­do noong 2016. Ito ay bi­lang pag­ki­la­la sa kan­yang mga na­ging kontri­bu­syon sa ga­wa­ing mi­li­tar sa pa­na­hong si­ya’y na­sa Sout­hern Min­da­nao at Wes­tern Min­da­nao.

Sa Ca­ga­yan Val­ley, kung saan si­ya hu­ling iti­na­la­ga, na­ki­la­la si Ka Yu­ni sa kan­yang ka­pa­nga­ha­san, anu­man ang ma­ka­ha­rap na sa­ga­bal at ma­ra­na­sang hi­rap. Si Ka Yu­ni ay ang unang pa­nga­la­wang ka­li­him ng Ko­mi­teng Re­hi­yon ng Par­ti­do sa Ca­ga­yan Val­ley.

Ma­ba­ba­sa ang pa­ra­ngal ng Ko­mi­teng Re­hi­yon ng PKP sa Ca­ga­yan Val­ley sa cpp.ph.

Pag­pu­pu­gay kay Ka­sa­mang Ro­sa­li­no Ca­nu­bas