Nagkahiusang pagsukol sa masa sa RCSP sa Samar

,

Pakyas ang kapin usa ka tuig nga walay hunong nga operasyong Retooled Community Support Program (RCSP) sa Armed Forces of the Philippines sa usa ka lungsod sa Western Samar sa tinguha niining bungkagon ang lig-on nga panaghiusa sa masang mag-uuma ug ilang pagsuporta sa rebolusyon. Langkob ang maong lungsod sa natarang gerilyang gipanghinambog sa 8th ID nga “nabungkag na.”

Sa maong panahon, subli-subli nga gipatawag sa mga sundalo ang mga mag-uuma sa kampo militar aron pugsong “mosurender” ug magpagamit sa reaksyunaryong hukbo isip aset o espiya. Gipugos usab sila nga mamakak, magpakana nga “mikadaog na gikan sa bukid tungod sa kalisud sa kahimtang didto,” o kaha moangkon nga myembro sa yunit milisya, sa lokal nga sangay sa Partido, o sa komite sa lokal tsapter sa Pambansang Katipunan ng Magbubukid.

Sa usa ka baryo, nahiusahan sa mga residente nga wala ni usa kanila ang moadto sa kampo sa higayong subli silang ipatawag isip pagsukol sa pagpamig-ot kanila. Apan ayha niini, pipila ka hugna nga gisulod ang ilang lugar sa mga pulis ug sundalong nakasibilyan aron pabaliktaron ang mga wala mituman sa ilang imbitasyon.

Reklamo sa tagabaryo, dili na sila makaadto sa ilang umahan sa kahadlok sa nagsubaybay nga mga pulis ug sundalo. Kumpara niadtong panahon sa lockdown, mas grabeng gutom ang nasinati nila tungod sa perwesyo nga gibunga sa operasyong militar.

Aron mabantayan ang mga ahente sa militar ug pulis, nag-iskedyul ang tagabaryo sa tibuok hapon ug gabii nga paggagwardya. Ginapasulat nila sa logbook ang pangalan sa tanang mosulod sa ilang lugar. Gibutangan nila og mga kahoy ang kalsada aron babagan ang mga kotse ug motor nga ginasakyan sa mga pulis ug sundalo pasulod sa baryo.

Nagkahiusang pagsukol sa masa sa RCSP sa Samar