9 sun­da­lo, na­pas­lang sa mga open­si­ba ng BHB

,

Si­yam na sun­da­lo ang na­pas­lang ha­bang si­yam ang na­su­ga­tan sa mga tak­ti­kal na open­si­ba ng Ba­gong Huk­bong Ba­yan (BHB) sa mga pru­bin­sya ng Abra, Ca­ma­ri­nes Sur, Sor­so­gon, Bo­hol at Bu­kid­non sa nag­da­ang mga ling­go. Samantala, 16 na sundalo naman ang naiulat na napaslang sa mga operasyon ng BHB sa isla ng Negros noong Marso.

Inam­bus ng BHB-Bo­hol noong Abril 26 ang mga ele­men­to ng CAFGU sa ila­lim ng kumand ng 47th IB sa Ba­ra­ngay Aloja, Ba­tu­an, Bo­hol. Da­la­wa ang naiu­lat na na­pas­lang.

Sa Abra, isang ele­men­to ng CAFGU ang na­pas­lang sa Ba­ra­ngay Pob­lacion, Lacub noong Abril 24. Sa Sor­so­gon, isa pang ele­men­to ng CAFGU na nag­si­sil­bing ahen­teng pa­nik­tik ng 31st IB ang pi­nas­lang sa Ba­ra­ngay Sta. Cruz, Barce­lo­na noong Abril 23.

Sa Bu­kid­non, nag­lun­sad ng ope­ra­syong ha­ras ang BHB la­ban sa mga sun­da­lo ng 8th IB na nag­ba­ban­tay sa kum­pan­ya sa konstruk­syon ng UBI sa Purok 6, Ba­ra­ngay San Roque sa ba­yan ng Quezon noong Abril 20. Isang sun­da­lo ang na­pas­lang ha­bang tat­lo ang na­su­ga­tan.

Sa isang kontra-a­ta­ke ng BHB-Ca­ma­ri­nes Sur noong Abril 5, na­pas­lang ang apat na sun­da­lo ng 96th IB at li­ma ang na­su­ga­tan sa Ba­ra­ngay Del Car­men, La­go­noy. Ilang oras ma­ta­pos ni­to, pi­na­sa­bu­gan ng mga Pu­lang man­di­rig­ma ang trak ng mi­li­tar lu­lan ang ru­me­res­pon­deng mga sun­da­lo.

SA NEGROS ORIENTAL, ti­nam­ba­ngan ng mga Pu­lang man­di­rig­ma ang nag-oo­pe­ra­syong yu­nit ng 62nd IB sa Ma­ba­nga, Ba­ra­ngay Bag­tik, La Li­ber­tad noong umaga ng Mar­so 15. La­bin­li­mang sun­da­lo ang na­pas­lang sa 30-mi­nu­tong la­ba­nan ha­bang si­yam ang na­su­ga­tan. Sa Negros Occidental, isang sun­da­lo naman ang na­pas­lang nang pa­pu­tu­kan ng BHB ang detatsment ng CAFGU sa Ba­ra­ngay Si­ka­tu­na, Isa­be­la noong Marso 7.d

9 sun­da­lo, na­pas­lang sa mga open­si­ba ng BHB