Ayuda kag saka sa sweldo, panawagan sa Mayo Uno

,

Ginbansagan sang mga mamumugon bilang Pungsodnon nga Paghulag para sa Ayuda ang ika-131 nga Pangkalibutanon nga Adlaw sang Pagtrabaho sang Mayo 1. Bitbit nila kag iban pang demokratikong sektor ang panawagan para sa ₱10,000 ayuda sa tanan nga nadulaan sang trabaho, ₱100 gilayon nga dugang sa inadlaw nga sweldo, kag pagpatuman sang ₱750 pungsodnon nga minimum nga sweldo. Bitbit man sang mga mamumugon sa uma ang ₱15,000 subsidyo para sa produksyong agrikultural. Ululupod man ang singgit nila nga: Duterte resign!

Ang mga pagtililipon namansahan sang pagpamahog, pagpang-aresto kag pagpamigos sang mga armadong pwersa sang rehimen sa tuyo nga punggan ang mga ini. Lakip sa mga gin-aresto sa adlaw nga ini ang 12 indibidwal sa Zambales nga ginkasuhan sang paglapas sa mga protokol sa ikaayong lawas kag 34 mamumugon kag imol sa Cebu nga pakadto sa mga sentro sang protesta. Tanan sila myembro sang mga organisasyon nga madugay na nga gin-red-tag sang estado. Nagpyansa kag nahilway sila pagkatapos sang duha ka adlaw.

Sa Metro Manila, napilitan ang pila ka libo nga raliyista nga magtipon sa Welcome Rotunda sa dulunan sang Quezon City pagkatapos barikadahan sang mga pulis ang Liwasang Bonifacio kag Mendiola sa Manila. Ginbalabagan man ang 150 indibidwal nga pakadto sa rali nga halin sa Marikina kag ang karaban sang Pamantik-KMU sa Calamba, Laguna.

Sa Davao, nalunsar sa pinakauna nga kahigayunan ang martsa-protesta halin nga ginpapanaog ang mga restriksyon dulot sang Covid-19.

Sa Pampanga, nagmartsa ang mga katapu sang Workers Alliance-Region 3 pakadto sa Plaza Miranda, Angeles City. Naglab-ot sa 1,000 mamumugon man ang nagtipon sa Crossing, Calamba. May piket man sa Los Baños, Laguna; Antipolo, Rizal kag Bacoor, Cavite. May ara man nga protesta sa Cebu, Bacolod City, Naga City sa Bicol kag Baguio City.

Sa Iloilo, nagtukod sang mga community pantry ang mga aktibista sa nagkalainlain nga lugar sang prubinsya bilang pagdumdom sa Adlaw sang Pagtrabaho. Ginsundan ang mga ini sang mga piket-protesta.

Ayuda kag saka sa sweldo, panawagan sa Mayo Uno