Pam­ba­ba­rat sa mga mag­sa­sa­ka ng sa­ging

,

Nag­ha­in ng pe­ti­syon ang Uni­ted Pan­ta­ron Ba­na­na Wor­kers Uni­on (UPBWU) sa tanggapan ng Re­gio­nal Tri­par­ti­te Wa­ges and Pro­ductivity Board (RTWPB) sa Sto. Tomas, Davao del Norte noong Abril 6 pa­ra ma­na­wa­gan ng ₱100 dag­dag sa arawang sa­hod sa Davao Region. Ang na­tu­rang re­hi­yon ang pa­ngu­na­hing pi­nag­ku­ku­nan ng sup­lay ng sa­ging na pang-eksport at pang­kon­su­mo ng ban­sa (35% o 846,230 met­ri­ko to­ne­la­da o MT noong hu­ling kwar­to ng 2020). Ga­ya ng iba pang mang­ga­ga­wang bu­kid sa mga plan­ta­syo­n, ta­li si­la sa na­pa­ka­ba­bang pa­sa­hod na idi­ni­dik­ta ng mga ka­pi­ta­lis­ta at pa­ngi­no­ong may­lu­pa sa ka­bi­la ng na­pa­ka­ta­as na de­mand sa sa­ging sa pan­da­ig­di­gang pa­mi­li­han.

Na­ka­sa­ad sa pe­ti­syon na hin­di na ma­kaa­ga­pay ang ₱396 na­ mi­ni­mum na sa­hod ng mga mang­ga­ga­wang bu­kid sa bi­lis ng pag­ta­as ng pre­syo ng la­ngis at pa­ngu­na­hing bi­li­hin. Anang gru­po, wa­la pa sa ka­la­ha­ti ng ₱1,057 ki­na­kai­la­ngan ng isang pa­mil­yang may li­mang myembro ka­da araw pa­ra ma­bu­hay ng di­sen­te. Ayon sa pi­na­ka­hu­ling da­tos ng re­hi­men, tu­ma­as tu­ngong 2.7% ang impla­syon sa re­hi­yon mu­la 1.9% noong Ene­ro, pi­na­ka­ma­ta­as na nai­ta­la mu­la Hun­yo 2019. Noong Peb­re­ro 2019 pa hu­ling iti­na­as ang sa­hod sa re­hi­yon.

Mas ma­sa­hol ang ka­la­ga­yan ng mga mang­ga­ga­wang bu­kid na hin­di na­ka­ta­tang­gap ng ara­wang sa­hod at bi­na­ba­ya­ran la­mang ba­tay sa kan­ti­dad na ka­ni­lang na­pop­rod­yus. Sa ka­ra­mi­han ng mga plan­ta­syo­n, ka­da­la­sang bi­ni­bi­li sa mga mag­sa­sa­ka ang sa­ging sa ha­la­gang $2.5-$3 (₱120-₱144) ka­da ka­hon na may bi­gat na 13 ki­lo, o ka­tum­bas la­mang ng ₱9-₱11 ka­da ki­lo.

Iki­na­kal­tas pa sa ka­ka­ram­pot na ki­tang ito ang iba’t ibang gas­tos sa pro­duk­syo­n. Ha­lim­ba­wa, sa mga plan­ta­syon ng sa­ging ng mul­ti­na­syu­nal na kum­pan­yang Do­le, ka­ra­ni­wang iki­na­kal­tas sa ki­ta ng mga mag­sa­sa­ka ang gas­tos sa transpor­ta­syon (₱3.4 ka­da ka­hon); ba­yad sa pag­ka­kar­ga (₱3.8); upa sa plan­ta, iri­ga­syon at iba pang pa­si­li­dad ng plan­ta­syon (₱3.8). Ka­da­la­sang na­sa ₱100 na lang ang ki­ta ni­la ka­da ka­hon o ₱7.7 ka­da ki­lo. Sa ka­bi­lamang ban­da, umaa­bot na­man sa ₱136 ka­da ki­lo ang pre­syo sa pa­mi­li­han ng sa­ging sa mga ban­sang nag-aang­kat ni­to mu­la sa Pi­li­pi­nas. Sa La­pan­day Foods Corp., ha­los ₱2,000 ka­da bu­wan o ka­tum­bas ng ₱70 ka­da araw na lamang ang naiuu­wi ng mga mag­sa­sa­ka mu­la sa ₱15,000 ki­ni­ki­ta ni­la.

Ang sa­ging ay na­ngu­ngu­na sa lis­ta­han ng mga pru­tas na iki­na­ka­la­kal sa buong mun­do, at ka­bi­lang sa pa­ngu­na­hing mga pro­duk­tong ag­ri­kul­tu­ral na pi­nop­rod­yus at inieeksport ng ban­sa. Noong na­ka­ra­ang taon, bu­mag­sak nang 101,000 MT ang ka­buuang pro­duk­syon ni­to tu­ngong 9.1 mil­yong MT. Ga­yun­pa­man, na­na­ti­li itong nangunguna sa listahan ng mga produkt­ong agrikultural na inie­eks­port ng bansa.

Noong 2020, ang pro­duk­syon ng sa­ging ay ka­tum­bas ng 15% ng ka­buuang lo­kal na pro­duk­syong ag­ri­kul­tu­ral. Sak­law ng mga sa­gi­ngan ang aa­bot sa 450,000 ek­tar­ya ng lu­pa (sinlaki ng pitong pinakamalaking syudad sa Metro Manila) na ka­lak­ha’y kontro­la­do ng mga mul­ti­na­syu­nal at ma­la­la­king lo­kal na plan­ta­syon na na­ka­ba­se sa Min­da­nao at pa­wang ma­la­la­king ekspor­ter. Pi­na­ka­ma­la­ki sa mga ito ang plan­ta­syon ng Ta­gum Agricul­tu­ral Deve­lop­ment Com­pany sa Pa­na­bo, Davao City (5,308 ek­tar­ya). Ang na­pop­rod­yus ni­tong sa­ging ay ibi­ne­ben­ta sa Del Mon­te na pag­ma­may-a­ri ng pa­mil­yang Cam­pos na nag-oo­pe­re­yt din ng ma­la­la­wak na plan­ta­syon at nag-eeksport ng sa­ging. Ma­la­la­ki rin ang plan­ta­syon sa ban­sa ng Do­le Philippines (US), Su­mifru Corp. (Ja­pan), La­pan­day Foods Corp. (Lo­renzo) at Unifrut­ti Tropical Philippines (Pe­rin­ne).

Ang Pi­li­pi­nas ang ikalawa sa pi­na­ka­ma­la­la­king ekspor­ter ng sa­ging sa buong mun­do. Na­sa 40% ng nap­rod­yus ni­to (3.6 mil­yong MT) noong na­ka­ra­ang taon ay ini­eksport, pa­ngu­na­hin sa Ja­pan. Sa ila­lim ni Du­ter­te, ka­pan­sin-pan­sin ang ma­hi­git 500% pag­la­ki ng eksport ng sa­ging ng Pi­li­pi­nas sa Chi­na mu­la 319,291 MT noong 2016 tu­ngong 1.9 mil­yong MT noong 2019. Ha­los kalahati o 45% ng iniaang­kat ni­tong sa­ging noong 2019 at 2020 ay mu­la sa Pi­li­pi­nas.

Bu­mag­sak ang ben­ta ng sa­ging sa pa­na­hon ng pan­dem­ya du­lot pa­ngu­na­hin ng mga restriksyon sa trans­por­ta­syo­n. Noong 2020, bumu­lu­sok nang 21% tu­ngong $1.55 bil­yon o ₱74.5 bil­yon ang ka­buuang ki­ta ng ban­sa mu­la sa pag-eeksport nito.

Tu­lad sa na­ka­ra­an, inuu­na ni Du­ter­te ang ka­pa­ka­nan ng ka­pi­ta­lis­ta ha­bang nag­bi­bi­ngi-bi­ngi­han sa hi­na­ing ng mga mang­ga­ga­wang bukid. Sa git­na ng pan­dem­ya, ka­li­wa’t ka­nan ang pag­pa­bor ni­ya sa mga kum­pan­ya. Noong Di­sye­mbre 2020, naiu­lat na nag­la­an ito ng ₱220 mil­yong sub­sid­yo pa­ra pa­la­ka­sin ang pro­duk­syon ng ma­la­la­king plan­ta­syon ng sa­ging sa bi­sa ng Pro­ductivity Enhance­ment Project. Ni­tong Ene­ro, pi­nau­tang na­man ni­to ng ₱645 mil­yon ang Hijo Su­perfoods Inc., kum­pan­yang ka­so­syo ng La­pan­day at nag­ma­ma­nu­pak­tu­ra ng harina mula sa saging. Ba­go ang pan­dem­ya, naiu­lat din na pi­nau­tang ni­to ng ₱1 bil­yon ang kum­pan­yang Uni­frut­­ti pa­ra big­yang daan ang ekspan­syon ng mga plan­ta­syon ni­to.

Pam­ba­ba­rat sa mga mag­sa­sa­ka ng sa­ging