Pamatukan ang paggamit sa ATL sa pagpamigos sa pumuluyo

,

Ginapakamalaut kag ginasikway sang Partido Komunista sang Pilipinas (PKP) ang rehimeng US-Duterte kag ang kuno Anti-Terrorism Council (ATC) sini sa pagbansag nga “terorista” sa ginahambal nila nga 19 ka “lider” sang PKP bilang mga “terorista” nga kadam-an mga konsultant sang National Democratic Front of the Philippines (NDFP) sa sugilanon pangkalinungan. Sadtong Disyembre ginbansagan man sang ATC nga “terorista” ang PKP kag Bagong Hukbong Bayan (BHB).

Kon ibase sa mga prinsipyo sa layi, arbitraryo kag wala sang klaro nga basehan ang ginhimo sang ATC nga pagbansag nga “terorista” sa 19. Pinal ang mga akusasyon sang ATC bisan pa wala sang ginpresentar nga ebidensya batuk sa gin-akusar kag bisan wala sang pagbista sa korte. Ini ang sobra-sobra nga gahum nga uyat subong sang ATC sa idalum sang Anti-Terrorism Law (ATL) ni Duterte. Lapas ini sa basehan nga prinsipyong ligal nga ara sa abaga sang nagaakusar ang bug-at nga pamatud-an ang iya akusasyon. Indi lang ang ATC ang nagaakusar, siya man ang nagahusga kag nagasilut sa mga ginatawag sini nga mga “terorista”. Daku nga kabuangan nga hambalon nga may kinamatarung nga ipasaka ang desisyon nga sa kamatuoran wala man ginpahibalo sa gin-akusar ang iya krimen.

Labi nga ginapakita sang arbitraryo nga pagbansag nga mapiguson kag anti-demokratiko ang ATL. Maathag katama subong kon paano nga ang layi ginagamit nga mapiguson nga hinganiban batuk sa mga kritiko kag kaaway sang pasistang rehimen.

Ang pagbansag nga “terorista” nagabutang sa katalagman sa kabuhi sang mga biktima sini, labi na sa mga konsultant sang NDFP nga nakakulong o ginalagas sang mga armadong ahente sang reaksyunaryong estado. Ang amo nga pagbansag, pagpang-ipit kag pagpamigos nga nakatumod sa mga konsultant sa sugilanon pangkalinungan patraidor nga pagtiklod ni Duterte sa NDFP sa pagbalibad sini nga magduko o magsurender sa iya gahum. Hayagan ini nga paglapak sa kasugtanan nga Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees sang NDFP kag Government of the Republic of the Philippines nga nagadumili sa magtimbang nga bahin nga indi paglagson o ipiton ang sin-o man nga tinawo nga imbolbado sa pagsugilanon.

Ang akusasyon sa 19 ka personahe nga sila mga “lider sang Partido” hayagan nga pamahug sa ila kabuhi. Ang pag-akusar sa ila nga mga “terorista” daw “husga sang kamatayon” sang mga manugpatay-tawo nga rehimen.

Ang pagbansag nga “terorista” amo ang kasugpon sa “red-tagging” o pagbansag nga komunista o katapu sang Partido kag hangaway sang banwa kag kampanya sang mga pagpatay o pag-aresto kag malawigan nga pagkulong sa basehan sang palsipikado nga ebidensya kag himu-himo nga mga kaso. Ginatarget sang rehimeng Duterte ang mga ligal nga pwersa nga nagasinggit sang pungsodnon nga kahilwayan kag demokrasya—ang mga organisasyon sang mga mamumugon, mangunguma, masang minorya, pamatan-on, kababainhan, nars, titser, ordinaryo nga empleyado kag iban pang nagahimakas para sa interes sang ordinaryo nga pumuluyo.

Ginhimo ang “terorista nga pagbansag” sa tunga sang ginahiwat nga pagbista sa ATL. Sa duso sang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC), hayagan nga ginbastos sang ATC ang mga mahistrado sang Korte Suprema kag ginbutang sa alang-alang ang deliberasyon sini.

Ang pagbansag nga “terorista” isa man ka desperado nga tuyo nga tabunan ang mga krimen sang terorismo sang estado sang rehimeng Duterte. Wala sang iban kundi si Duterte mismo ang numero uno nga terorista subong sa Pilipinas. Gamit ang lubos nga kalakasan sang makinarya sang estado—ang mga suldado kag pulis—ginpabaha niya ang dugo sang pila ka pulo ka libo nga ginpatay sa idalum sang gera kontra droga kag gera kontra-insurhensya agud itib-ong ang iya tiraniko nga gahum sa bilog nga pungsod.

Sa ginhimo nga pagbansag sang ATC nga “terorista” ang mga pwersang progresibo kag patriyotiko, ginapamatud-an sang pasistang rehimeng Duterte nga ang “anti-terorismo” isa ka anti-demokratiko nga konsepto nga ginagamit sang imperyalismong US kag mga nagaharing sahi agud tapnaon ang mga pwersa kag kahublagan nga nagahimakas para sa pungsodnon nga kahilwayan kag hustisya sosyal. Sa bilog nga kalibutan, ginagamit sang US ang “anti-terorismo” agud hatagan rason ang armado kag pangpulitika nga pagpasilabot sini sa nagkalainlain nga pungsod kag tapnaon ang mga pwersa nga anti-imperyalista kag patriyotiko.

Isa man ka desperado nga tuyo ang ginhimo nga pagbansag sang ATC para musingan ang reputasyon sang mga progresibo kag rebolusyonaryong pwersa. Ang mga ginbansagan nga “terorista” sang ATC lunsay mga aktibista kag rebolusyonaryo nga kilala sa bilog nila nga kabuhi sa paghalad sang ila kinaalam kag kusog sa pag-alagad sa masang Pilipino. Kilala sila tanan nga mga kaupod sang pumuluyo nga nagtindog batuk sa mga diktador kag tirano. Tanan sila nagsakripisyo sang tagsa nila ka personal nga ambisyon kag makinaugalingon nga interes. Indi pareho sang mga burukrata-kapitalista, wala sila nagkuripon sang manggad o indi gani nangin pabug-at sa pumuluyo. Kilala sila nga mga tampad nga alagad sang banwa kag tagasakdag sang kahilwayan kag mga kinamatarung.

Ang amo nga pagbansag para pakalainon ang mga makibanwahanon kag rebolusyonaryo madugay na nga gawi sang mga nagahari-harian sa Pilipinas. Gintawag sila nga mga “bandido” kag mga “insurekto” sang mga dumuluong nga mananakop para hatagan rason ang armadong pagpamigos kag tabunan ang ila nga singgit para sa kahilwayan. Tanan nga tunay nga mga baganihan nga Pilipino—sanday Andres Bonifacio, Macario Sakay, ang mga Dagohoy kag Ricarte—lunsay nangin biktima sang amo nga mapanamad nga pagpangbansag. Ginpamatud-an sang kasaysayan nga ang mga nagbansag sa ila ang tunay nga mga kaaway sang pumuluyong Pilipino.

Pat-ud nga labing pagagamiton pa ni Duterte ang ATL batuk sa tanan nga nagabato sa iya pasistang pagginahum. Pagagamiton niya ini para dalasaon ang tanan nga mangin sablag sa iya ambisyon nga magpabilin sa poder sa porma sang isa ka pasistang diktadurya o pagmanipula sa eleksyon 2022. Indi malayo nga gamiton ini indi lang sa mga pwersa nga pungsodnon-demokratiko, kundi bisan sa mga konserbatibong oposisyon kag iban pang pwersa nga nagahiliusa batuk sa iya tiraniya, korapsyon, pagtalikod sa kaayuhan sang pumuluyo sa atubang sang pandemya kag pagtraidor sa banwa sa halambalanon sang mga kadagatan nga ginsurender sa China.

Dapat labing hugot nga maghiliusa ang pumuluyong Pilipino. Dapat maghulag kag maghimakas para tapuson sa labing madali nga panahon ang tiraniko kag teroristang pagginahum ni Duterte.

Pamatukan ang paggamit sa ATL sa pagpamigos sa pumuluyo