Nagkadunot nga kahimtang sa pamuo ug produksyon sa industriya sa asukal

,

Sa matag duul na ang Tiempo Muerto, sagad na nga mangita og alternatibong panginabuhian ang mga mag-uuma ug mamumuong panguma sa mga plantasyon sa tubo. Ang Tiempo Muerto ang mao ang crop season sa tubo gikan Agosto hangtud Setyembre. Sa maong panahon, halos wala silay kita.

Matud sa konserbatibong sarbey sa estado, ang mga mag-uuma sa tubo ang ikaduhang adunay pinakaubos nga inadlawan (₱273) sa mga mamumuong agrikultural sa nasud. Mas ubos pa dinhi ang ilang kita matud sa datos sa National Federation of Sugar Workers. Matud sa grupo, anaa sa ₱1,000-₱1,500 lamang kada kinsenas (₱67-₱100 kada adlaw) ang abereyds nga nadawatan sa mga mag-uuma ug mamumuong panguma panahon sa kabyaw, samtang anaa sa ₱200-₱500 (₱13-₱33 kada adlaw) sa panahon sa Tiempo Muerto. Layo kini sa mga minimum inadlawan sa mga rehiyon (₱295-₱500) ug ilabina sa gibanabanang disenteng suhulan nga ₱1,059.

Ginaliyukan sa mga asendero ang paghatag sa nakatakdang minimum pinaagi sa iskemang pakyawan kung asa ginasuhulan ang mga mamumuong panguma subay sa kota. Sa usa ka tubuhan sa Isabela, anaa sa ₱16-₱50 lamang ang inadlawan alang sa pagbasok, ₱40-₱70 sa pagatanum, ₱150 sa pag-abono, ₱94 sa regular nga pag-asikaso sa tubuhan, ug ₱225-₱250 sa pag-ani.

Industriya sa asukal

Matud sa datos sa Sugar Regulatory Administration (SRA), 789,681 Pilipino ang kasamtangang nagatrabaho sa industriya sa asukal. Mayorya kanila mga mamumuong panguma (686,968) ug mag-uuma (88,748) nga direktang nagasalmot sa produksyon sa tubo. aduna usay 13,965 nga nagatrabaho sa mga asukarera. Anaa sa 85% sa mga mag-uuma (75,241) ang nagabungkal sa dili motaas sa lima ka ektaryang tubuhan. Ingonman, kaylap sa sektor ang pagpangawkaw ug rekonsentrasyon sa yuta pinaagi sa lain-laing kahimtang sa pag-uma sama sa sugar block farming, stock distribution option, aryendo ug agribusiness venture agreement.

Ang tubo ang nag-unang produktong agrikultural sa Pilipinas subay sa bolyum sa naprodyus niini. Niadtong 2019, katugbang sa halos 1/4 sa kinatibuk-ang bolyum sa lokal nga produksyong agrikultural ang bolyum sa naaning tubo sa nasud. Halos 2/3 niini gikan sa Western Visayas.

Langkob sa mga tubuhan ang 398,478 ka ektaryang yutang agrikultural sa 10 ka rehiyon sa nasud. Pinakalapad ang mga tubuhan sa isla sa Negros (200,000 ektarya) sunod sa Mindanao (80,000 ektarya) ug Southern Tagalog (20,000 ektarya).

Luyo niini, mihagba ang produksyon sa tubo. Gikan 28 ka milyong metriko tonelada (MT) niadtong 2016, mihagba ngadto sa 24.6 milyong MT niadtong 2020 ang kinatibuk-ang bolyum sa tubo nga naani ug naproseso sa mga asukarera. Ginasulting hinungdan sa pagkunhod sa produksyon ang malukpanong kumbersyon sa mga tubuhan ug pagsirado sa upat sa 27 ka asukarera sa nasud sa milabayng lima ka tuig. Ilalum sa rehimeng Duterte, misigpit sa 5% (22,880 ektarya) ang kinatibuk-ang erya sa mga tubuhan. Mihagba ang kapasidad sa nasud nga magproseso og tubo gikan 196,000 MT kada adlaw ngadto sa 173,300 MT kada adlaw sa maong panahon. Ilalum ni Duterte, mitiurok og 19% ang kinatibuk-ang bolyum sa asukal nga naprodyus sa nasud gikan 3.5 milyong MT niadtong 2016 ngadto sa 2.8 milyong MT niadtong 2020.

Ginaingong babag sa pagtanum sa tubo ang mahal nga mga kahimanan sa pag-uma, abono ug herbisidyo, ug gamay nga suhulan nga nagtukmod sa mga mag-uuma nga mangita og laing trabaho. Nabati usab karon sa mga tubuhan ang epekto sa pag-usab sa klima nga nagbunga sa mas grabeng kadaut sama sa kalit nga pagbaha nga migun-ub sa liboang ektaryang mga tubuhan sa Negros Occidental niadtong Enero.

Niadtong 2020, nakaprodyus ang nasud og 2.1 milyong MT sa pulang asukal ug 703,800 MT sa puting asukal. Matud sa SRA, ang kasamtangang abereyds nga presyo sa pulang asukal sa lokal nga merkado nagpresyo og ₱32.42/kilo. Mas taas kini og 2% (₱0.70) kumpara sa presyo niadtong Hunyo 2019. Ang pagsaka nag-unang resulta sa pagkahagba sa lokal nga produksyon ug 13% pagsaka sa demand sa baratong klase sa asukal karong pandemya.

Gikan 2016 hangtud 2019, mikabat sa ₱33.7 bilyon ang kinatibuk-ang kantidad sa mga produktong asukal nga ginaeksport sa Pilipinas, kapin katunga niini ang sa US.

Kumpara niini, mas daku ang ginaimport nga asukal sa Pilipinas. Sa parehong panahon, mikabat sa ₱116.7 bilyon ang kinatibuk-ang kantidad sa mga produktong asukal nga giimport sa nasud, 36% ang gikan sa China.

Aron paspasan ang pag-import, gisugyot karon sa mga upisyal sa ekonomiya sa rehimen nga tangtangon ang mga taripa (mikabat sa 50%) sa mga produktong asukal ug ang 64,050 MT-minimum access volume (MAV) sa pulang asukal. Ginababagan kini sa mga mag-uuma ug bisan mga asendero tungod kay kini ang hinungdan sa pagbaha sa baratong asukal nga mobira sa lokal nga presyo sa tubo nga mopatay sa tibuok industriya.

Nagkadunot nga kahimtang sa pamuo ug produksyon sa industriya sa asukal