Kalatas June 2021 | Mamamayan ng TK, nagprotesta sa araw ng huwad na kalayaan

, ,

Naglunsad ng kilos- protesta ang iba’t ibang grupo at organisasyon sa pangunguna ng Bagong Alyansang Makabayan-Southern Tagalog (BAYAN-ST) sa ika-123 taon ng huwad na kalayaan sa bansa noong Hunyo 12. Bitbit nila ang istrimer na may panawagang: “Mamamayan ng Timog Katagalugan, sama-samang isulong ang pambansang soberanya at demokrasya sa ika-123 taon ng huwad na kalayaan! Patalsikin ang makadayuhan, pasista at pahirap na rehimeng Duterte!”

Tumungo sa Kawit, Cavite ang aabot sa 200 delegado bandang alas-9 ng umaga. Sinimulan nila ang programa sa paglulunsad ng flag dance, kasunod ang pagkondena sa ilusyong kalayaan na taun-taong ipinagdiriwang ng reaksyunaryong gubyerno.

Ayon sa BAYAN-ST, “Ibinilanggo ng mga dayuhan ang mamamayang Pilipino sa mga neoliberal na polisiya at ngayon, ang mga palpak na pagtugon sa COVID-19 na nakaasa sa dayuhang ayuda at programa gaya ng mga bakuna at pondo. Patuloy na naghihirap ang mga magsasaka sa mga huwad na reporma sa lupa at pagpapalit- gamit ng lupa habang nananatiling kontraktwal ang mga manggagawa upang bigyang-daan ang dayuhang interes.”

Kinundena rin ng mga nagprotesta ang kainutilan ng rehimeng Duterte sa pagtatanggol sa West Philippine Sea (WPS) at ang paninikluhod nito sa China.

Matapos ang programa sa Kawit, naglunsad ng protest caravan ang mga militante at nagsagawa ng mga mobilisasyon sa Brgy. Talaba 7, Bacoor, pagawaan ng Yazaki sa Imus at Kadiwa, Dasmariñas. Lumundo ang caravan sa isang kilos-protesta sa Pala-pala, Dasmariñas bandang alas-dos ng hapon.

Pagtatapos ng BAYAN-ST, “Patuloy na ipaglalaban ng mamamayang Pilipino ang tunay na kalayaan ng Pilipinas, kabilang ang pagtatanggol sa soberanong karapatan nito sa WPS.”###

Kalatas June 2021 | Mamamayan ng TK, nagprotesta sa araw ng huwad na kalayaan