Kalatas June 2021 | Paano itinataguyod ng rebolusyonaryong kilusan ang karapatan ng mga may piniling kasarian?

, ,

“..Itataguyod ang karapatan ng mga lesbyana, bakla, bisekswal at transgender na ilahad ang kanilang identidad at susuportahan ang kanilang pakikibaka laban sa lahat ng anyo ng diskriminasyon”. — Makibaka para sa pambansang pagkakaisa at mga demokratikong karapatan (Ikatlong punto sa Programa ng PKP para sa pambansa- demokratikong rebolusyon)

Taun-taon ay inilulunsad tuwing buwan ng Hunyo ang Pride March, isang martsa-protesta ng mga may piniling kasarian sa buong daigdig. Bilang paggunita ito sa marahas na panunupil ng mga pulis sa serye ng mga protesta ng mga may piniling kasarian na nagsimula sa Stone Wall Inn sa Manhattan, New York City noong Hunyo 1969.

Sa Pilipinas, sing-aga pa ng 1994 ay nagsimula na ang mga martsa ng paggunita rito sa pamamagitan ng iba’t ibang ligal na organisasyon ng mga may piniling kasarian. Sa okasyong ito iginigiit nila, kasama ang iba pang sektor na sumusuporta sa kanilang pakikibaka ang pantay na pagtingin sa lahat ng kasarian at pagrespeto sa kanilang karapatang pumili ng kasarian at ihayag ito.

Kinikilala at sinusuportahan ng buong rebolusyonaryong kilusan sa Pilipinas ang karapatan ng sinuman, anuman ang kanyang paniniwala, identidad at maging kasarian. Sila, kasama ang iba pang sektor at uri sa lipunang Pilipino ay nakararanas ng pagsasamantala at pang-aapi ng imperyalismo, pyudalismo at burukrata-kapitalismo.

Pinagsasamantalahan sila batay sa uri at sektor na kinabibilangan nila sa lipunan. Biktima sila ng kawalan ng lupang masasaka, at wala o di sapat ang hanapbuhay para sa kanila. Tulad ng mga kababaihan, mababa ang pagtingin ng lipunan sa mga may piniling kasarian. Kinukutya at ginagawa silang imahen ng katatakutan at kabaliwan ng bulok na kulturang burgis at pyudal na itinataguyod ng naghaharing uri sa Pilipinas at dayuhang imperyalista. Tutol tayo sa lahat ng anyo ng diskriminasyon at nilalabanan natin ang lahat ng maling gawi o pananaw na kontra sa mga indibidwal na may piniling kasarian.

Pinakikilos ng rebolusyonaryong kilusan ang lahat ng may piniling kasarian para lumahok sa rebolusyon at mag-ambag ng kanilang talino, galing at lakas para sa paglilingkod sa bayan. Ang kanilang pakikibaka para kilalanin at tratuhing kapantay ng iba pang kasarian ay bahagi at hindi hiwalay sa pakikibaka ng bayan para sa pambansang demokrasya at kalayaan.

Sa ngayon, paparami ang mga may piniling kasarian na sumasapi sa mga alyadong organisasyon ng NDFP. Ang MAKIBAKA (Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan), ang lihim na pambansa-demokratikong organisasyon para sa mga kababaihang Pilipino at mga may piniling kasariang nagsusulong ng kilusan para sa pagpapalaya sa kanilang sektor at lahat ng uring inaapi’t pinagsasamantalahan. Ang pinakaabanteng mga kasapi nito ay kusang-loob na sumasapi sa Partido Komunista, niyayakap ang armadong pakikibaka at sumasampa sa Bagong Hukbong Bayan. Laging bukas ang rebolusyonaryong kilusan sa pagbubuo ng rebolusyonaryong organisasyon ng mga may piniling kasarian na hindi lamang magsusulong ng kanilang mga demokratikong karapatan kundi pati ng pambansa demokratikong rebolusyon.

Malinaw sa mga patakaran ng PKP at BHB ang pagtataguyod sa karapatan ng mga may piniling kasarian. Katunayan, saklaw ng Mga Gabay at Tuntunin sa Pag-aasawa sa Loob ng Partido ang pagkilala sa karapatan sa pagpili ng kasarian ng sinumang kasapi hanggang sa pagtatayo at pagtataguyod sa relasyon ng mga may piniling kasarian. Kinikilala, at itinataguyod ng PKP ang pagtatayo nila ng rebolusyonaryong relasyon hanggang sa pagpapakasal at pagpapamilya.

Naninindigan ang Partido at buong kilusan na nakabatay sa pampulitikang pagkakamulat ng mga kasapian nito at ng masa ang pagtanggap, pagtataguyod at pagtatanggol sa karapatan ng mga may piniling kasarian. Kung gayon, inieduka niya ang buong rebolusyonaryong hanay at maging ang mamamayan sa kalagayan, mga pagsusuri at paninindigan ng Partido sa mga isyu at usaping kinakaharap ng mga may piniling kasarian.

Ang kampanyang edukasyon at pagtataas ng kamalayan ay nakabalangkas sa unti-unting pagwasak sa kultura ng lipunang Pilipino na pyudal, burgis at kolonyal. Sa balangkas nito, nagpapanibagong-hubog ang lahat ng pwersang rebolusyonaryo para mulat na itaguyod ang pambansa, siyentipiko at pangmasang kultura na pantay na kumikilala at gumagalang sa karapatan ng lahat ng kasarian. Resulta nito, mahusay na naipatutupad ng Partido ang kanyang mga patakaran at regulasyon habang sa kabilang panig ay mulat na sumusunod ang mga kasapi sa mga ito. Sa rehiyong TK, naglulunsad ng mga talakayan, porum at iba pang kahalintulad na aktibidad hinggil sa gender awareness and sensitivity ang mga organo ng Partido at yunit ng BHB.

Inabot na natin sa isang antas ng pagsulong ang pagpapasapi at pagpapaunlad ng mga kadre at opisyal ng Partido at BHB mula sa hanay ng mga may piniling kasarian. Katunayan, ilang may piniling kasarian na kasapi ng BHB ang magigiting na nagbuwis ng kanilang buhay para sa sambayanan. Kabilang sa mga ito sina Ian “Ka Ben” Maderazo na isang kadreng pamprobinsya ng Quezon; Roval “Ka Ilor” Valerio na isang Pulang kumander ng BHB; Ruben “Ka Sarah” Villaflores na isang opisyal sa lohistika ng BHB; Lilibeth “Ka Moc” Donasco na isang opisyal medikal; John Carlo “Ka Yago/Iñigo” Alberto Capistrano na isang instruktor pampulitika at doktor ng mga hayop ng masa; at Queenie Loricel “Ka Kira” Daraman isang opisyal sa lohistika at giyang pampulitika ng BHB.

Hanggang sa kasalukuyan, patuloy ang pagsapi ng mga may piniling kasarian — lesbiyana, bakla, bisekswal at transgender sa Partido at BHB. Ubos-kaya silang nag-aambag ng sarili para sa rebolusyon.###

Kalatas June 2021 | Paano itinataguyod ng rebolusyonaryong kilusan ang karapatan ng mga may piniling kasarian?