Kalatas June 2021 | Tunay na Ginto

, ,

Tunay na Ginto
ni Ka Yael

Ang tunay na ginto
hindi natatakot idarang
sa nagngangalit na apoy.

Sa lumalagablab na pandayan
ng makauring tunggalian:
ang mamamayang lumalaban
para sa karapatan
ang hukbong sumusulong
sa mga armadong labanan
at lahat na mithi ay tunay
na kalayaan at kapayapaan
Taglay ang bagsik ng dakilang pagkakasubo;
sila’y mas tumitibay at mas tumatalas.

Tuloy-tuloy silang susulong
lalakas ang digmang bayan.
Anuman ang mangyari: babagsak
ang mapagsamantala’t mapang-api
Hindi maaaring hindi!

Kalatas June 2021 | Tunay na Ginto