Lima ka tuig nga tiranya, dili tugutang molanat pa

,

Walay katugbang nga pag-antus ug pagpangdaugdaug ang gidala sa lima ka tuig sa korap, traydor ug tiranikong rehimen ni Rodrigo Duterte. Labaw kanus-aman, nagdilaab ang determinasyon sa katawhan nga patigbabawan ang tanang kahadlok ug kabalaka ug makigbisog aron tapuson ang hilabihang gikasilagang rehimen.

Aron tukuron ang iyang tiranya, yaweng palisiya ni Duterte ang walay pugong ug walay hunong nga kampanya sa dinaghang pagpamatay gamit ang pulis ug militar ug ang iyang mga bayarang armadong mamamatay-tawo. Plano niining lamuyon sa kahadlok ug piangan ang katawhan, aron makahari nga walay nagahagit ug adunay absolutong gahum ug ibwelo ang tanan niyang laraw.
Sa iyang mini nga “gyera kontra droga,” gyera batok sa katawhang Moro, ug gyera batok sa rebolusyonaryong kalihukan, pag-atake sa dili armadong katawhan ang nag-unang taktika ni Duterte. Ginapailalum ang mga sibilyan sa lain-laing porma sa pagpangabuso sa armadong mga gaway sa estado.

Sa tibuok nasud, liboan na ang biktima sa ekstrahudisyal nga pagpatay, pagdagit, tortyur, iligal nga pag-aresto, red-tagging, “narco-listing,” pag-akusang “terorista,” okupasyong militar, pagpangharas ug pagpanghadlok sa mga sibilyang komunidad, pugos nga pagpangrekrut sa CAFGU, pugos nga “pagpasurender,” pagpamomba gikan sa kahanginan, walay puas nga pagpanganyon ug pagpamakwit. Nag-unang biktima sa terorismo sa estado ang mga mag-uuma ug masang minorya. Ang deklarasyon ni Duterte nga plano niyang armasan ang mga grupong vigilante aron idugang sa pulis ug militar seguradong labaw pang magpagrabe sa pagpangatake sa katawhan.

Gigamit niya ang pandemya gikan 2020 aron labaw pang pig-uton ang katawhan, kontrolon ang ilang mga lihok, ihikaw ang mga kagawasan ug ipailalum ang gubyerno ug ang tibuok katilingban sa gahum sa pulis ug militar pinaagi sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Gipaspasan niya ang pagbalaod sa bangis nga “Anti-Terrorism Law” nga nagsilbi karong armas sa pagpanghadlok ug pagpanumpo batok sa mga pwersang patriyotiko ug demokratiko.

Gibangkrap ni Duterte ang kwarta sa katawhan sa iyang korapsyon, walay katapusang pagpangutang, pagkibhang sa buhis sa mga kapitalista ug pagtagbaw sa mga pwersang militar ug pulis. Gikontrol niya ang korapsyon lakip ang merkado sa iligal nga droga sa nasud ug operasyon sa pinakadakung sindikatong kriminal. Giyatakyatakan niya ang kaayuhan sa mga mamumuo, mag-uuma ug masang walay trabaho, ingonman ang mga magtutudlo, nars, empleyado sa gubyerno, ug kabatan-onan. Bisan taliwala sa pandemya, kulang kaayo ang gigahing pondo sa pangpublikong panglawas ug ayuda alang sa mga nawad-an og trabaho ug panginabuhian.

Paspas nga mitiurok ang sosyo-ekonomikanhong kahimtang sa katawhan tungod sa mga dugang buhis ni Duterte, liberalisasyon sa importasyon sa bugas ug karneng baboy, ubos kaayong suhulan, pagpangilog ug kumbersyon sa yuta, pagpangawkaw sa natural nga bahandi sa mga korporasyong multinasyunal sa mina, mga plantasyon, proyektong pang-enerhiya ug uban pang mga operasyon sa mga burgesya-kumprador. Minilyong katawhan ang nawad-an og trabaho ug panginabuhian pareho sa kasyudaran ug kabanikanhan.
Sa lima ka tuig, walay katugbang ang paggrabe sa kawad-on sa nasudnong soberanya sa Pilipinas. Giluiban kini ni Duterte pinaagi sa paghatag-dalan sa China nga sakmiton ang exclusive economic zone ug extended continental shelf sa nasud, magtukod og artipisyal nga mga isla aron ipabarog ug palapdon ang mga pasilidad militar niini ug angkunon ang mga nakapalibot nga dagat ug rekurso. Giabog niini ang mga Pilipino gikan sa ilang mga dagat aron solohon ang pagkawkaw sa suplay sa isda ug uban pang bahandi sa kadagatan.

Sa pikas bahin, gibaligya niya ang katungod sa nasud bugti sa mga armas ug uban pang himang iggugubat nga gipalit o gihatag sa US. Mas daghang bala ug bomba ug dagkung ayudang militar gikan sa US ang gipangayo ni Duterte isip “bayad” sa dili patas nga kasabutan sama sa Visiting Forces Agreement nga kanhi pang niaging tuig wad-an kuno og kapuslanan. Nagpabungolbungol siya sa singgit nga ibasura ang Mutual Defense Treaty, Enhanced Defense Cooperation Agreement ug uban pang dili patas nga tratadong nagahatag og ekstrateritoryal nga gahum sa mga pwersang militar sa US sa nasud.

Klaro kaayo ang plano ni Duterte nga mokapyot sa poder, sa dagway man sa pagdagan isip bise-presidente kauban ang kinsamang piliong alipures sa pagkapresidente, o ang reserbang plano nga ipahamtang ang pasistang diktadurya. Gusto ni Duterte nga likayan ang unsamang kriminal nga pagtaral ug padayon nga maghakop og bahanhi ug gahum samtang buhi pa siya. Ingonman, sa plano niyang magpabilin sa poder, ginaguba ni Duterte ang mga alyansang misuporta sa iyang rehimen ug gipakusog ang determinasyon sa mga pwersang naglaraw nga tapuson ang iyang paghari.

Kinahanglang subsub nga ibutyag ang tanang krimen ni Duterte ug sa iyang mga alipures ug kakunsabo. Kinahanglang molihok ang tanan aron singilon si Duterte ug pabayaron sa tanang salaod sa katawhan.

Kinahanglang lig-on nga molihok ang katawhang Pilipino aron tapuson na ang tiranikong paghari ni Duterte. Kinahanglan nilang ipakita sa kadalanan ug sa uban pang natad sa pagsukol ang ilang kaisog ug determinasyon nga iasdang ang ilang interes ug kaayuhan. Kinahanglang hugot nga hiusa ang tanang pwersang demokratiko aron babagan ang mga dautang plano ni Duterte.

Ang nahumud sa dugo nga paghari ni Duterte timailhan sa dunot nga nagharing sistemang semikolonyal ug semipyudal. Milungtad lamang sa poder ang mga mapahimuslanon ug madaugdaugong nagharing hut-ong pinaagi sa armadong pagsumpo sa lapad nga masa sa katawhan. Gibutyag sa hugaw nga gyera ni Duterte sa katawhan ang kahusto ug panginahanglang maglunsad og rebolusyonaryong pakigbisog aron tapuson ang ilang pag-antus.

Seguradong mapatigbabawan sa Partido ug sa demokratikong rebolusyon sa katawhan si Duterte, bisan pa og magmalapuson siya nga magpabilin sa gahum. Samtang nagdugay siya sa gahum, labaw nga midaghan ang napukaw, naorganisa ug napalihok sa Partido, sa Bagong Hukbong Bayan ug sa mga organisasyong masa sa dalan sa mga pakigbisog sa masa ug armadong pagsukol. Sa kadugayan, dili mapugngan ang dungan-dungan nga pagsulbong sa kasuko sa katawhan sa usa ka gamhanang unus nga motapos ug maglubong sa tiranya ni Duterte

Lima ka tuig nga tiranya, dili tugutang molanat pa