Limang taong tiraniya, huwag nang palawigin pa

,

Walang kasukat na pagdurusa at pang-aapi ang inihatid ng limang taong tiwali, traydor at tiranikong rehimen ni Rodrigo Duterte. Ngayon higit kailanman, nagpupuyos ang damdamin ng mamamayan sa determinasyon na pangibabawan ang lahat ng takot at pangamba at makibaka para wakasan ang lubhang kinamumuhiang rehimen.

Upang itatag ang kanyang tiraniya, susing patakaran ni Duterte ang walang pigil at walang tigil na kampanya ng maramihang pamamaslang gamit ang pulis at militar at ang kanyang mga bayarang armadong mamamatay-tao. Pakay nitong saklutin ng lagim at lumpuhin ang mamamayan, upang makapaghari nang walang humahamon at may absolutong kapangyarihan at isagasa ang lahat ng kanyang gusto.

Sa kanyang huwad na “gera kontra droga,” gera laban sa mamamayang Moro, at gera laban sa rebolusyonaryong kilusan, pag-atake sa di armadong mamamayan ang pangunahing taktika ni Duterte. Ipinaiilalim ang mga sibilyan sa iba’t ibang anyo ng pang-aabuso ng armadong mga galamay ng estado.

Laksang libo na sa buong bansa ang biktima ng ekstrahudisyal na pagpaslang, pagdukot, tortyur, iligal na pag-aresto, red-tagging, “narco-listing,” pagbabansag na “terorista,” okupasyong militar, panghaharas at paninindak sa mga sibilyang komunidad, sapilitang rekrutment sa CAFGU, pwersahang “pagpapasuko,” pambobomba mula sa himpapawid, walang puknat na panganganyon at pagbabakwit. Pangunahing biktima ng terorismo ng estado ang mga magsasaka at masang minorya. Ang deklarasyon ni Duterte na nais niyang armasan ang mga grupong vigilante upang idagdag sa pulis at militar ay tiyak na lalong magpapalubha sa paninibasib sa mamamayan.

Ginamit niya ang pandemya simula 2020 para ibayong higpitan ang mamamayan, kontrolin ang kanilang kilos, ipagkait ang mga kalayaan at ipailalim ang gubyerno at buong lipunan sa kapangyarihan ng pulis at militar sa katauhan ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Niratsada ang pagsasabatas ng mabagsik na “Anti-Terrorism Law” na nagsisilbi ngayong sandatang panindak at pansupil laban sa mga pwersang patriyotiko at demokratiko.

Binangkarote ni Duterte ang kaban ng bayan sa kanyang korapsyon, walang katapusang pangungutang, pagkaltas ng buwis sa mga kapitalista at pagbubundat sa mga pwersang militar at pulis. Kinontrol niya ang korapsyon pati ang bentahan ng iligal na droga sa bansa at operasyon ng pinakamalaking sindikatong kriminal. Inapak-apakan niya ang kapakanan ng mga manggagawa, magsasaka at masang walang trabaho, gayundin ang mga guro, nars, empleyado ng gubyerno, at kabataan. Kahit sa gitna ng pandemya, kulang na kulang ang inilaang pondo sa pampublikong kalusugan at ayudang pangkabuhayan para sa mga nawalan ng trabaho at pagkakakitaan.

Mabilis na bumulusok ang kalagayang sosyo-ekonomiko ng mamamayan dulot ng mga dagdag buwis ni Duterte, liberalisasyon sa pag-aangkat ng bigas at karneng baboy, pambabarat sa sahod, pang-aagaw at pagpapalit-gamit ng lupa, pangangamkam ng likas-yaman at pandarambong ng mga korporasyong multinasyunal sa pagmimina, mga plantasyon, proyektong pang-enerhiya at iba pang mga operasyon ng mga burgesya kumprador. Milyun-milyong mamamayan ang nawalan ng trabaho at pagkakakitaan kapwa sa mga syudad at kanayunan.

Sa limang taon, walang katulad ang paglala ng kawalan ng pambansang soberanya ng Pilipinas. Ipinagkanulo ito ni Duterte sa pagbibigay-daan sa China na kamkamin ang exclusive economic zone at extended continental shelf ng bansa, magtayo ng artipisyal na mga isla para itatag at palawakin ang mga pasilidad militar nito at angkinin ang mga nakapalibot na dagat at rekurso rito. Itinaboy nito ang mga Pilipino mula sa kanilang mga dagat para sarilinin ang pagdambong sa suplay ng isda at ibang lamang-dagat.

Sa kabilang panig, ikinakalakal niya ang karapatan ng bansa kapalit ng mga armas at iba pang kagamitang pandigmang benta o bigay ng US. Mas maraming bala at bomba at malaking ayudang militar mula sa US ang hiningi ni Duterte bilang “bayad” sa tagibang na Visiting Forces Agreement na simula pa nakaraang taon ay kunwaring ipawawalambisa. Nagbingi-bingihan siya sa sigaw na ibasura ang Mutual Defense Treaty, Enhanced Defense Cooperation Agreement at iba pang hindi pantay na tratadong nagbibigay ng ekstrateritoryal na kapangyarihan sa mga pwersang militar ng US sa bansa.

Klarong-klaro na ang plano ni Duterte na magkapit-tuko sa poder, sa anyo man ng pagtakbo bilang bise-presidente kasama ang sinumang piliing alipures bilang pangulo, o ang reserbang plano na ipataw ang pasistang diktadura. Nais ni Duterte na habang buhay ay iwasan ang anumang kriminal na paglilitis at patuloy na magkamal ng yaman at kapangyarihan. Gayunpaman, sa plano niyang manatili sa poder, ginigiba ni Duterte ang mga alyansang tumutukod sa kanyang rehimen at pinalalakas ang determinasyon ng mga pwersang nagnanais na tapusin ang kanyang paghahari.

Dapat puspusang ilantad ang lahat ng krimen ni Duterte at ng kanyang mga alipures at kasabwat. Dapat kumilos ang lahat para singilin si Duterte at pagbayarin sa lahat ng kasalanan sa sambayanan.

Dapat matatag na kumilos ang sambayanang Pilipino para tuldukan na ang tiranikong paghahari ni Duterte. Dapat nilang ipamalas sa lansangan at iba pang larangan ng paglaban ang kanilang tapang at determinasyon na itaguyod ang kanilang interes at kapakanan. Dapat mahigpit na magkapit-bisig ang lahat ng pwersang demokratiko para hadlangan ang mga buhong na plano ni Duterte.

Ang tigmak sa dugong paghahari ni Duterte ay tanda ng bulok na naghaharing sistemang malakolonyal at malapyudal. Nakapananatili lamang sa poder ang mga mapagsamantala at mapang-aping naghaharing uri sa pamamagitan ng armadong pagsupil sa malawak na masa ng sambayanan. Inilantad ng maruming gera ni Duterte sa mamamayan ang kawastuhan at pangangailangang maglunsad ng rebolusyonaryong pakikibaka para wakasan ang kanilang pagdurusa.

Tiyak na lalagpasan ng Partido at ng demokratikong rebolusyong bayan si Duterte, kahit pa magtagumpay siyang manatili sa kapangyarihan. Habang nagtatagal siya sa kapangyarihan, lalong dumarami ang napupukaw, naoorganisa at napakikilos ng Partido, ng Bagong Hukbong Bayan at mga organisasyong masa sa landas ng mga pakikibakang masa at armadong paglaban. Sa kalaunan, hindi mapipigilan ang sama-samang pagsambulat ng galit ng bayan sa isang makapangyarihang unos na tatapos at maglilibing sa tiraniya ni Duterte.

Limang taong tiraniya, huwag nang palawigin pa