Pagdumdum sa ika-100 nga tuig sa kanhing batugang Partido Komunista sa China

,

Karong bulan sa Hulyo, ginadumdum sa pangkalibutang kalihukang proletaryo ang ika-100 nga kasumaran sa kanhing batugan ug hustong Communist Party of China (CPC o Partido Komunista sa China). Bisan og padayon nga nagpabilin sa poder ang CPC, gunit kini karon ug gipangulohan sa monopolyong kapitalista sa estado ug dagkung burgesya sa China.

Sa pamahayag niadtong Hulyo 1, gideklara sa Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) nga angayang dumdumon ug saulugon ang 55 kasumaran sa bulawanong kasaysayan sa pagpangulo sa CPC sa nasudnon-demokratikong pakigbisog ug sosyalistang pagrebolusyon sa China (1921-1976); ug ibutyag ug isalikway ang kasaysayan niini sa pagtraydor sa hut-ong proletaryado ug pagpanumbalik sa kapitalistang sistema ug pagpahimulos sukad 1976.

Matud sa PKP, sa pagpangulo ni Mao Zedong, husto ang dalan nga gisubay sa CPC sa unang 55 ka tuig niini ug kinahanglang kutluan og mga pagtulun-an ug inspirasyon. Gipunting sa PKP kung paunsa gipangulohan sa CPC ang nasudnon-demokratikong rebolusyon ug pagtapos sa semikolonyal ug semipyudal nga sistema. Gisubay sa PKP ang mga gilunsad nga lakang sa China gikan sa pagkumpleto sa reporma sa yuta hangtud pag-asdang sa sosyalismo sa tibuok katilingban.

Gipunting usab sa PKP ang kamahinungdanon sa gihimo sa CPC nga pag-asdang sa rebolusyong pangkultura aron palambuon ang demokrasya ug tudluan ang katawhan nga gunitan ug gamiton ang gahum pangpulitika aron isulong ang paglambo sa China ug padayon nga itaas ang ang-ang sa kinabuhi sa masang Chinese.

Gimakmak usab sa PKP ang ulahing 45 ka tuig sa paghari sa mga modernong rebisyunista sa CPC nga nagtraydor sa sosyalismo ug nagdala sa China pabalik sa dalang sa kapitalismo. Giilog sa modernong rebisyunista ang liderato sa CPC niadtong 1976 sa pagpanguna ni Deng Xiaoping nga nanguna sa pagluib sa mga kadaugan sa sosyalismo. Ang CPC karon usa na ka dili partido sa proletaryado, kundili partido sa monopolyong burgesyang pang-estado nga nagagamit sa estado poder aron maghakop og bahandi gikan sa pagpahimulos sa masang mamumuo.

Ginapunting sa PKP kung paunsa gitalikdan sa CPC ang masang kabus. Sa agrikultura, giguba ang mga komuna ug kolektibo ug gipasagdang mag-iya-iya ang mga mag-uuma sa ilang gamayng parsela sa yuta nga nagresulta sa kaylap nga kalisud ug kagutom. Sa industriya, gibungkag ang gahum sa mga mamumuo ug subli silang gihimong mga ulipon sa suhulan. Gihimong pang-agni sa mga langyawng kumpanya ang ubos kaayong suhulan sa minilyong mamumuong Chinese aron palapson ang kapitalismo sa China ug maghakop og sobrang bahandi ang dagkung burukratikong kapitalista. Ang China usa na ka gamhanang imperyalistang nasud nga nagapahimulos ug nangdaugdaug sa katawhan sa lain-laing bahin sa kalibutan.

Kinahanglang subling magrebolusyon sa China ang dinaugdaug nga mga mamumuo ug mag-uuma. Paborable kaayo sa sitwasyon aron hiusahon ang kaakuhan sa mga proletaryong rebolusyonaryo ug subling tukuron ang tinuod nga partido komunista nga mangulo sa bag-ong pag-asdang sa sosyalistang rebolusyon sa China.

(Basaha ang tibuok pamahayag sa PKP sa http://www.cpp.ph.)

Pagdumdum sa ika-100 nga tuig sa kanhing batugang Partido Komunista sa China