Pat-uron nga katapusan na ang SONA ni Duterte

,

Labaw nga ginakakunyagan sang pumuluyong Pilipino ang State of the Nation Address (SONA) ni Duterte sa maabot nga semana, indi bangud gusto nila magpamati sa bag-o nga mga kabutigan, pagpaniplang, pagdaug-daog, pagpangmulay kag pagpamahug sang kapit-tuko sa Malacañang, kundi bangud sa paglaum nga ini na ang katapusan nga kahigayunan nga pagaantuson ini.

Nagalaum ang banwa nga katapusan na nila mabatian ang mga mandu ni Duterte sa mga pulis kag militar nga patyon ang tanan nga gusto niya ipapatay, ipakulong kag pahipuson ang tanan. Nakunyag sila nga makita nga matapos ang tiraniya ni Duterte, ang pagpangurakot sa kaban sang banwa, pagpamanggad sang ara sa poder, pagpatumbaya sa ikaayong lawas, edukasyon kag kaayuhan sang pumuluyo, pagpandambong sa dunang-manggad, wala katapusan nga pagpangutang, pagpuga kag pagpaantus sa masang anakbalhas kag ordinaryong pumuluyo, pagpasubasta sa mga dumuluong sa kadagatan sang Pilipinas kag pagtraidor sa kahilwayan sang pungsod.

Pero ang matuod, masyado pa ka temprano para magkalipay ang banwa nga ini na gid ang katapusan ni Duterte. Suno man mismo sa iya, plano niya nga magpabilin sa poder lampas sa 2022. Sa pihak sang paliwat-liwat niya nga pahambog nga “handa ako nga makulong” sa kadamuon sang iya maduguon nga krimen, labing ginakahadlukan ni Duterte ang posibilidad nga siya bistahon, pasabton kag magaruk sa tangkal. Gani tanan ginahimo subong ni Duterte para magpabilin nga nagapungko sa iya trono sang kagamhanan.

Paltik ang iya satsat nga “indi ko gusto magdalagan si Sara,” wala sapayan maathag gid nga ang pagdalagan sang iya anak ang pinakaluyag ni Duterte nga matabo agud sementuhon ang ila dinastiya sa Malacañang. Sa kamatuoran, ginaratsada na ini sang iya mga suluguon sa PDP-Laban, kadungan sang plano nga pagdalagan niya bilang bise-presidente, bisan pa maglab-ot ini sa pagkapihak kag pag-agaw sang liderato sang partido halin sa daan nga mga alyado nga nagabalibad magsaot sa iya ginpili nga musika. Daku nga kantidad man sang kwarta ang ginagamit agud ipabaton ang plano nga ini sa mga alyado nga Marcos kag Arroyo.

Ang pagdalagan sang mag-amay nga Duterte sa eleksyon 2022 bilang presidente kag bise-presidente, sa idalom sang isa o duha ka partido, ang nagatuhaw nga una nga baraha sang tirano. Sa pag-uyat ni Duterte sang bilog nga resorsa sang gubyerno kag makinarya sang pagdinaya sa dekompyuter nga isipay sang boto, nagasalig siya sa mangin resulta sang eleksyon, pareho kon paano ginpadaug ang iya mga kandidato sa Senado kag Kongreso sang 2019.

Samtang ginahampang ni Duterte ang iya baraha sa eleksyon 2022, ginakasa man niya ang labing pagpasingki sang kampanya sang madamuan nga pagpatay, pag-aresto kag pagpigos. Kabahin sang paghanda para diri ang desisyon sini lang sang “Anti-Terrorism Council” nga bansagan nga “terorista” ang National Democratic Front of the Philippines (NDFP). Sa tabon sang “kontra-terorismo” kag “kontra-insurhensya”, pat-ud nga pagatargeton ang mga patriyotiko, demokratiko kag progresibong pwersa, lakip na ang mga tagasuporta sa sugilanon pangkalinungan kag pangpulitika nga oposisyon nga lunsay ginadalahig nga nagasuporta, nagabulig, abyan o may angut sa rebolusyonaryong hublag.

Sa kaumhan, ginapwesto sang militar ang iya mga tropa sa ginatos nga mga baryo sa tabon sang “Retooled Community Support Program” (RCSP). Wala hawid ang pasista nga pagpanalakay sang mga armadong tropa sang AFP kag PNP batuk sa masa agud diktahan sila sa eleksyon kag piangon sa ila pagbato sa teroristang rehimen.

Ang pagpasingki sang kampanya sang pagpamigos pagtinguha ni Duterte nga punggan ang daku nga posibilidad sang pag-ibwal sang malapnagon nga kaakig kag pag-alsa sang minilyon nga pumuluyo oras nga magtuhaw ang resulta sang gindaya nga eleksyon. Nahibal-an ni Duterte nga indi magsugot ang pumuluyong Pilipino nga mag-antus sang anum ka tuig pa sa idalom sang poder sang iya dinastiya.

Kinahanglan hugot nga maghiliusa ang tanan nga pwersa nga nagatib-ong sa demokrasya kag sa kaayuhan sang banwa para paslawon ang tanan nga padihut sang terorista nga rehimeng US-Duterte nga magpabilin sa poder. Kinahanglan dugang nga palaparon kag pabaskugon ang nagkalainlain nga porma sang nagahiliugyong prente batuk kay Duterte, batuk sa iya pagtraidor sa pungsod, pagpangurakot, pasismo kag pagpabudlay sa banwa.

Daku nga hangkat sa mga pwersang oposisyon, lakip na sa mga progresibo kag iban pang pwersa anti-Duterte, nga maghiliusa sa isa ka pares nga kandidato sa pagkapresidente kag bise-presidente agud mas epektibo nga batuan ang guban Duterte sa maabot nga eleksyon. Daku nga hangkat nga batuan nila ang nagapungko nga rehimen nga wala hawid sa pag-abuso sa gahum kag paggamit sang bug-os nga kusog sang estado para sa kaugalingon nga interes.

Sa atubang sang wala-untat nga pagpamigos sang rehimen kag nagalala nga kahimtangan pangkatilingban, daku nga hangkat man para sa pumuluyo nga maghulag kag maghimakas para ibalik ang ila mga demokratikong kinamatarung kag isulong ang ila mga demanda para sa dugang nga sweldo, pang-emerhensya nga ayuda, pagkaltas sa ginabayaran nga buhis, dugang nga badyet sa ikaayong lawas, pagrolbak sa presyo sang langis kag mga balaklon, pagbalik sang atubangay nga klase kag iban pa. Dapat todo-todo nga pabaskugon kag palaparon ang mga unyon sang mga mamumugon, mga asosasyon sang mga mangunguma, kag nagkalainlain nga porma sang organisasyon sang masang anakbalhas, mga pamatan-on, titser, mga empleyado, kababainhan, kag iban pang sektor. Dapat maalam nga maghalong ang mga target sang kalakasan kag pagpamigos samtang ginaguba ang ginapaluntad nga kahadlok sa teroristang rehimen paagi sa pagpabaskog sang nagkalainlain nga porma sang ululupod nga paghulag sang masa.

Dapat tipunon ang pagkangil-ad sang banwa sa tiranikong rehimen ni Duterte kag magbantay sa mga pagliso sang sitwasyon kag pag-igrab sang kaakig sang masa para madamuan sila nga mapahulag sa kalsada tubtob sa posibilidad sang malaparan nga pag-alsa halin subong tubtob antes ang eleksyon o pagkatapos dayaon ni Duterte ang isipay sa eleksyon.

Padayon nga pagatungdan sang daku nga bahin ang Partido kag mga rebolusyonaryong pwersa bilang pinakamabakod nga taludtod sang kahublagan batuk kay Duterte. Sa partikular, dapat sige-sige nga pabaskugon ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) kag pasingkion ang mga taktikal nga opensiba batuk sa mga armadong gaway sang rehimen. Ang kada madinalag-on nga pagsalakay sang BHB batuk sa AFP kag PNP nagahatag-inspirasyon kag nagapabakod sang buot sa masa nga isulong ang paghimakas para hatagan-katapusan ang pag-antus sa idalom sang pasista nga rehimeng US-Duterte.

Pat-uron nga katapusan na ang SONA ni Duterte