Segurohong kini na ang ulahing SONA ni Duterte

,

Hilabihan nga gikahinaman sa katawhang Pilipino ang State of the Nation Address (SONA) ni Duterte sa umaabot nga semana, dili tungod sa gusto nilang maminaw sa laing mga bakak, pagpanglingla, pagpamihig, pagpamalikas ug pagpanghulga sa daw tuko nga mikapyot sa Malacañang, apan tungod sa paglaum nga kini na ang ulahing higayon nga antuson kini.

Naglaum ang katawhan nga ulahing beses na nilang madungog ang mga mando ni Duterte sa iyang mga pulis ug militar nga patyon ang tanang gusto niyang ipapatay, prisohon ang tanang gusto niyang ipapriso ug pahilumon ang tanan. Naghinangop sila nga makitang matuldukan ang tiranya ni Duterte, ang pagpangurakot sa bahandi sa katawhan, pagpaadunahan sa anaa sa poder, pagpasagad sa panglawas, edukasyon ug kaayuhan sa katawhan, pagkawkaw sa natural nga bahandi, walay katapusang pagpangutang, pagpuga ug pagpaantus sa masang kabus ug ordinaryong katawhan, pagbaligya sa kadagatan sa Pilipinas ngadto sa mga langyaw ug pagtraydor sa kagawasan sa nasud.

Apan ang tinuod, sayo pa kaayo aron magsadya ang katawhan nga mao na kini ang katapusan ni Duterte. Matud na mismo niya, plano niyang magpabilin sa poder lapas sa 2022. Luyo sa subli-subli niyang panghinambog nga “andam kong mapriso” sa kadaghan sa iyang madugoong krimen, labaw nga gikahadlukan ni Duterte ang posibilidad nga usigon, papanubagon ug mabugok siya sa tangkal. Busa ginahimo karon ni Duterte ang tanan aron magpabiling nakalingkod sa iyang trono.

Mini ang kanunay niyang ginayawyaw nga “dili nako gustong modagan si Sara,” bisan og klaro kaayo nga ang pagdagan sa iyang anak ang pinakagusto ni niyang mahitabo aron sementuhon ang ilang dinastiya sa Malacañang. Gani, gipaspasan na kini sa iyang mga alipures sa PDP-Laban, katimbayayong sa planong pagdagan niya isip bise presidente, bisan pa og moresulta kini sa pagkasiak ug pag-ilog sa liderato sa partido gikan sa kanhing mga alyadong mibalibad mosayaw sa iyang piniling sonata. Dakung kantidad usab sa kwarta ang gigamit aron ipadawat ang maong plano sa mga alyadong Marcos ug Arroyo.

Ang pagdagan sa mag-amahang Duterte sa eleksyong 2022 isip presidente ug bise-presidente, ilalum man sa usa o duha ka partido, ang nag-unang mitumaw nga baraha sa tirano. Sa paggunit ni Duterte sa tibuok rekurso sa gubyerno ug makinarya sa pagpangimbong sa dekompyuter nga pag-ihap sa boto, salig siya sa mamahimong resulta sa eleksyon, sama sa kung paunsa napadaug ang iyang mga kandidato sa Senado ug Kongreso niadtong 2019.

Samtang ginadula ni Duterte ang iyang baraha sa eleksyong 2022, ginapatuman usab niya ang labaw pang pagpagrabe sa kampanya sa dinaghang pagpamatay, pagpangaresto ug pagpanumpo. Kabahin sa pagpangandam niini ang desisyon kanhi lang sa “Anti-Terrorism Council” nga ilhong “terorista” ang National Democratic Front of the Philippines (NDFP). Sa takuban sa “kontra-terorismo” ug “kontra-insurhensiya,” segurado nga targeton ang mga patriyotiko, demokratiko ug progresibong pwersa, lakip na ang mga tigpanalipud sa panaghisgot kalinaw ug pulitikanhong oposisyon nga parehong ginalambigit nga nagasuporta, nagatabang, higala o alyado sa rebolusyonaryong kalihukan.

Sa kabanikanhan, ginapwesto sa militar ang ilang mga tropa sa gatusan ka mga baryo sa takuban sa “Retooled Community Support Program” (RCSP). Walay puas ang pasistang pagpangatake sa mga armadong tropa sa AFP ug PNP batok sa masa aron diktahan sila sa eleksyon ug piangan sa ilang pagsukol sa teroristang rehimen.

Ang pagpasubsub sa kampanya sa pagpanumpo usa ka pagsulay ni Duterte nga pugngan ang dakung posibilidad sa pagsulbong sa malukpanong kasuko ug protesta sa minilyong katawhan sa oras nga motumaw na ang gilimbong nga resulta sa eleksyon. Sayod si Duterte nga dili mosugot ang katawhang Pilipino nga mag-antus sa laing unum pa ka tuig ilalum sa iyang dinastiya.

Kinahanglang hugot nga magkahiusa ang tanang pwersang nanalipud sa demokrasya ug sa kaayuhan sa katawhan aron pakyason ang tanang pakana sa teroristang rehimeng US-Duterte nga magpabilin sa poder. Kinahanglang labaw pang palapdon ug pakusgon ang lain-laing porma sa nagkahiusang prente batok kang Duterte, batok sa iyang pagtraydor sa nasud, pagpangurakot, pasismo ug pagpaantus sa katawhan.

Dakung hagit sa mga pwersang oposisyon, lakip na sa mga progresibo ug uban pang pwersang anti-Duterte, nga magkahiusa sa usa ka pares sa kandidato sa pagkapresidente ug bise presidente aron mas epektibong mabatukan ang pundok ni Duterte sa umaabot nga eleksyon. Dakung hagit nga suklan nila ang nakalingod nga rehimen nga walay hunong sa pag-abuso sa gahum ug paggamit sa tibuok kusog sa estado alang sa makikaugalingong interes.

Atubangan sa walay puas nga pagpanumpo sa rehimen ug nagkagrabeng katilingbanong kahimtang, dakung hagit usab alang sa katawhan nga molihok ug makigbisog aron ipatunhay ang ilang mga demokratikong katungod ug iasdang ang ilang mga pangayo alang sa dugang suhulan, ayuda, pagkibhang sa ginabayrang buhis, dugang badyet sa panglawas, pagpaubos sa presyo sa lana ug mga palaliton, pagbalik sa klase ug uban pa.

Kinahanglang subsub nga pakusgon ug palapdon ang mga unyon sa mga mamumuo, mga organisasyon sa mga mag-uuma, ug ang lain-laing porma sa organisasyon sa masang kabus, mga kabatan-onan, magtutudlo, mga empleyado, kababayen-an, ug uban pang sektor. Kinahanglang mahimong igmat ang mga target sa pagpanghasi ug pagpanumpo samtang ginapatigbabawan ang ginapatunhay nga kahadlok sa teroristang rehimen pinaagi sa pagpakusog sa lain-laing porma sa hiniusang paglihok sa masa.

Kinahanglang hiusahon ang kasilag sa katawhan sa tiranikong rehimen ni Duterte ug magbantay sa mga pagpaling sa sitwasyon ug pag-ulbo sa kasuko sa masa aron dinaghan silang palihukon sa kadalanan hangtud sa posibilidad sa lapad nga pag-alsa gikan karon hangtud sa eleksyon o pagkahuman limbongon ni Duterte ang resulta sa eleksyon.

Padayon nga mopatuman og dakung katungdanan ang Partido ug mga rebolusyonaryong pwersa isip pinakalig-on nga dugukan sa kalihukan batok kang Duterte. Sa partikular, kinahangang padayon nga pakusgon ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) ug pasubsubon ang mga taktikal nga opensiba batok sa mga armadong gaway sa rehimen. Ang matag malampusong pag-atake sa BHB batok sa AFP ug PNP nagahatag-inspirasyon ug nagapalig-on sa buut sa masa nga iasdang ang pakigbisog aron tapuson ang pag-antus sa ilalum sa pasistang rehimeng US-Duterte.

Segurohong kini na ang ulahing SONA ni Duterte