Seguruhon nga urhi na an SONA ni Duterte

,

Sobra kainteresado an katawhan Pilipino ha State of the Nation Address (SONA) ni Duterte ha tiarabot nga semana, diri tungod kay karuyag nira mamati ha panibag-o nga pagbinuwa, pan-nguwat, pambabastos, pambuyayaw ngan panarhug han nakapyot ha Malacañang, kundi tungod ha paglaum nga ini na an urhi nga higayon nga aantuson ini.

Nalaum an katawhan nga urhi nga higayon na nira nga mababatian an mga mando ni Duterte ha iya mga pulis ngan militar nga patayon an ngatanan nga karuyag niya nga patayon, igpriso an ngatanan nga karuyag niya nga igpriso ngan pamingawon an ngatanan. Naruruyag hira nga makit-an nga matapos an tiraniya ni Duterte, an pangungurakot ha pondo han katawhan, pagpapariko han aada ha poder, pagpapasibaya ha kalibsugan, edukasyon ngan kaupayan han katawhan, pandambong ha natural nga karikuhan, waray katapusan nga pan-ngutang, pagpuga ngan pagpakuri ha masa nga anakbalhas ngan ordinaryo nga katawhan, pagbaligya ha mga dayuhan han kadagatan han Pilipinas ngan pagtraydor ha independensya han nasud.

Kundi an tinuod, temprano pa kaupay agud magselebrar an katawhan nga ini na an urhi nga SONA ni Duterte. Sigon mismo ha iya, plano niya nga magpabilin ha poder lahos ha 2022. Ha luyo han pauru-utro niya nga paghihinambog nga “andam ako nga mapriso” ha kadamo han iya mga madugo nga krimen, sobra nga ginkakahadlukan ni Duterte an posibilidad nga lanaton, papagbatunon hiya ngan madunot ha prisuhan. Sanglit ginhihimo yana ni Duterte an ngatanan agud magpabilin nga nakalingkod ha poder.

Buwa an iya yakan nga “nadiri ako nga dumalagan hi Sara,” tungod kay klaro kaupay nga an pagdalagan han iya anak an karuyag gud ni Duterte nga mahitabo agud masemento an ira dinastiya ha Malacañang. Ha kamatuoran, ginpapadagmit na ini han iya mga alipures ha PDP-Laban, kalakip han plano nga pagdalagan niya komo bise presidente, bisan pa mahingadto ini ha pagkabutak ngan pag-agaw han liderato han partido tikang ha mga alyado hadto nga nadiri dumuyog ha ira ginpili nga patukar. Dako nga balor liwat han kwarta an gin-gagamit agud ipakarawat ini nga plano ha mga alyado nga Marcos ngan Arroyo.

An pagdalagan han mag-amay nga Duterte ha eleksyon 2022 komo presidente ngan bise-presidente, ha ilarum man han usa o duha nga partido, an nalutaw nga syahan nga baraha han tirano. Ha pagkatin ni Duterte ha bug-os nga rekurso han gubyerno ngan makinarya han panlimbong ha dekompyuter nga pag-ihap han botos, natapod hiya ha magigin resulta han eleksyon, sugad han kun tiunan-o ginpadaug an iya mga kandidato ha Senado ngan Kongreso hadton 2019.

Samtang gin-uuyag ni Duterte an iya baraha ha eleksyon 2022, igin-aandam liwat niya an dugang pa nga pagpagrabe han kampanya han tinagdamo nga pagpatay, pangaresto ngan panmuypoy. Kaparte han pangandam para dinhi an diri pala maiha nga desisyon han “Anti-Terrorism Council” nga bansagan nga “terorista” an National Democratic Front of the Philippines (NDFP). Ha tahub han “kontra-terorismo” ngan “kontra-insurhensiya,” segurado nga tatargeton an mga patriyotiko, demokratiko ngan progresibo nga pwersa, hasta na an mga
tag-undong han erestorya pankamurayawan ngan pampulitika nga oposisyon nga ngaduha igindadabi nga nasuporta, nabulig, sangkay o sumpay han rebolusyunaryo nga kagiusan.

Ha kabaryuhan, iginpupwesto han militar an iya mga tropa ha gatus-gatos nga mga baryo ha tahub han “Retooled Community Support Program” (RCSP). Waray wantas an pasista nga pangatake han mga armado nga tropa han AFP ngan PNP kontra ha masa agud manduan hira ha eleksyon ngan paralisahon an ira pag-ato ha terorista nga rehimen.

An pagpapintas han kampanya nga panmuypoy, pag-atentar ni Duterte nga pugngan an dako nga posibilidad han paglarab han hiluagan nga kangalas ngan pag-aalsa han milyun-milyon nga katawhan ha oras nga lumutaw na an resulta han ginlimbungan nga eleksyon. Maaram hi Duterte nga diri matugot an katawhan Pilipino nga mag-inantos pa han unom katuig ha ilarum han poder han iya dinastiya.

Kinahanglan mahugot nga magkaurusa an ngatanan nga pwersa nga nag-uundong han demokrasya ngan kaupayan han katawhan agud pakyason an ngatanan nga larang han terorista nga rehimen US-Duterte nga magpabilin ha poder. Kinahanglan dugang pa nga pahiluagon ngan pakusgon an magkalain-lain nga por a han nagkakaurusa nga prente kontra kan Duterte, kontra ha iya pagtraydor ha nasud, pangurakot, pasismo ngan pagpakuri ha katawhan.

Dako nga ayat ha mga pwersa nga oposisyon, hasta na ha mga progresibo ngan iba pa nga pwersa nga kontra-Duterte, nga magkaurusa ha usa nga padis han kandidato ha pagkapresidente ngan bise presidente agud mas epektibo nga maatuhan an paksyon ni Duterte ha tiarabot nga eleksyon. Dako nga ayat nga atuhan nira an nakalingkod nga rehimen nga waray wantas ha pag-abuso ha poder ngan paggamit han bug-os nga kusog han estado para ha pankalugaringon nga kaupayan.

Ha atubangan han waray-undang nga pan-gigipit han rehimen ngan natikagrabe nga pankatilingban nga kamutangan, dako nga ayat liwat para ha katawhan nga gumios ngan makigbisog agud ibalik an ira mga demokratiko nga katungod ngan ipasulong an ira mga ungara para ha dugang nga suhol, pankagipitan nga ayuda, pag-iban ha ginbabaydan nga buhis, dugang nga badyet ha kalibsugan, pagrolbak ha presyo han lana ngan mga papliton, pagbalik han aragtubang nga klase (face-to-face classes) ngan iba pa.

Kinahanglan pursigido nga pakusgon ngan pahiluagon an mga unyon han mga trabahador, mga asosasyon han mga parag-uma, ngan an magkalain-lain nga porma han organisasyon han masa nga anakbalhas, mga kabatan-unan, magturutdo, mga empleyado, kababayin-an, ngan iba pa nga sektor. Kinahanglan baltok nga mamaagi an mga target han pandarahug ngan pan-gigipit samtang gin bubuong an ginpaeksister nga kahadlok han terorista nga rehimen pinaagi han pagpakusog han magkalain-lain nga porma han duruyog nga paggios han masa.

Kinahanglan tirukon an kasina han katawhan ha tiraniko nga rehimen ni Duterte ngan magbantay ha mga pagbirik han sitwasyon ngan paglarab han kangalas han masa agud tinagdamo hira nga pagiuson ha kalsada tubtub ha posibilidad han hiluagan nga pag-aalsa tikang yana tubtub antes han eleksyon o kahuman limbungan ni Duterte an pag-ihap ha botos ha eleksyon.

Padayon nga mapapel ha dako nga parte an Partido ngan mga rebolusyunaryo nga pwersa komo pinakamadig-on nga butagtok han kagiusan kontra kan Duterte. Ha partikular, kinahanglan dirudiretso nga pakusgon han Bagong Hukbong Bayan (BHB) ngan papintason an mga taktikal nga opensiba kontra ha mga armado nga alipures han rehimen. An kada madinaugon nga pag-atake han BHB kontra ha AFP ngan PNP an naghahatag-inspirasyon ngan nagpapadig-on ha hunahuna han masa nga ipasulong an pakigbisog agud tapuson an pag-inantos ha ilarum han pasista nga rehimen US-Duterte.

Seguruhon nga urhi na an SONA ni Duterte