Kalatas July 2021 | Panawagan sa SONA 2021: Duterte, wakasan!

,

Hatol ng TK. Tumungo ang mga progresibong organisasyon mula sa Timog Katagalungan sa UP Diliman, Quezon City noong Hulyo 26 upang lumahok sa protestang bayan sa ika-anim na State of the Nation Address ng rehimeng Duterte. Ipinahayag nila ang tunay na kalagayan ng mamamayan ng TK at kinundena ang pag-aabala ng rehimen sa eleksyong 2022 habang dumadaing ang mga nasalanta ng bagyong Fabian at pag-aalburuto ng bulkang Taal.

Sining sa SONA. Ipinarada ng mamamayan ng TK ang likhang-sining na Bapor ng Kainutilan. Ipinapakita nito si Duterte at kanyang mga alipures na tuta ng US at China na nagsasagwan ng barkong palubog na sa tindi ng krisis panlipunan na pinalala pa ng militarista at palyadong tugon ng rehimen sa pandemya.

Huwag kalilimutan. Kasamang nagmartsa sa protestang bayan sa UP Diliman, Quezon City ang mga kasamahan, kaanak at kaibigan ng mga biktima ng ekstrahudisyal na pamamaslang. Tangan nila ang litrato ng kanilang mga mahal sa buhay at istrimer na Never Forget Bloody Sunday habang sumisigaw ng hustisya at pagpapanagot sa mamamatay-taong rehimen. Anila, hindi dapat kalimutan ang alaala ng mga namartir sa pakikibaka sa pasismo at terorismo ng estado.

Kalatas July 2021 | Panawagan sa SONA 2021: Duterte, wakasan!