Ayudang militar sa US, ayuda sa tiranya sa rehimeng Duterte

,

Dili na katingalahan ang gianunsyo bag-o lang sa mga upisyal sa rehimeng Duterte nga dili na ipadayon ang una niining gideklarang plano nga ibasura ang Visiting Forces Agreement (VFA). Kanhi pa lang tin-aw na ang laraw sa maong “hulga” para lang makapangayo og dugang nga ayudang militar para sa iyang tiranya.

Kang Duterte na mismo naggikan, “kung gusto ninyo ang VFA, kinahanglang magbayad mo.” Subay usab kini sa iyang prinsipyong “pera-pera lang kana” nga nagagiya sa iyang palisiyang panggawas. Alang kang Duterte, ang hisgutanan sa nasudnong kaugalingnan ug kagawasan adunay presyo. Giatras ni Duterte ang pagbasura sa VFA ug gitugutan ang paglunsad sa pinakadakung ehersisyong militar (Balikatan) human gisaaran sa US nga baligyaan og $2.4 bilyong kantidad sa mga himang militar.

Milungtad usab sa kapin usa ka tuig ang pakignegosasyon nga naabtan na lang sa pandemya ug sa pagpuli sa bag-ong gubyerno sa US. Sa katapusan, gihatag na sa gubyernong Biden ang dugang ayudang militar sa rehimeng Duterte taliwala sa kusog nga panawagan sa pipila ka senador ug kongresista sa US, ingonman sa mga demokratikong pwersa sa Pilipinas ug mga organisasyong Fil-Am sa US, nga isuspinde kini tungod sa kaylap nga mga kaso sa mga pagpatay ug mga paglapas sa mga pulis ug sundalo sa tawhanong katungod.

Ang tinuod, ang paghatag og ayudang militar pabor usab sa imperyalismong US tungod kay pakusgon niini ang Armed Forces of the Philippines (AFP) ug ang gyerang kontra-insurhensiya nga gidisenyo usab sa US. Gani, kini ang gubat nga ginalunsad sa US sa pinaagi sa AFP aron panalipdan ang interes sa niini sa ekonomiya ug heyopulitika. Ang AFP ang nag-unang haligi sa gahum sa US sa Pilipinas. Pipila ka dekada na nga ginabansay, ginatambagan, ginaarmasan ug ginapondohan sa US ang AFP. Ginapatuman kini pinaagi sa mga kasabutang militar sama sa 70-ka-tuig nga Mutual Defense Treaty ug Visiting Forces Agreement sa 1998.

Gihatag sa US ang gusto ni Duterte nga ayudang militar, bisan og nagpasabot kini sa pagsuporta sa rehimen nga naghatag-dalan sa pagpakusog sa presensyang militar sa West Philippine Sea sa China, ang hugot nga imperyalistang karibal sa US sa ekonomiya ug hegemonya.

Isip lider sa neokolonyal nga estado, nagsunudsunod si Duterte sa mga palisiyang dikta sa US, ilabina sa pagpatuman sa mga palisiyang neoliberal sa ekonomiya, kontra-insurhensiya ug “kontra-terorismo.” Ingonman, miyukbo usab si Duterte sa China ug giabli ang eksklusibong katungod sa Pilipinas sa kadagatan niini bugti sa saad nga binilyong dolyar nga pautang ug mga proyekto, ingonman sa pagkontrol sa pamatigayon sa iligal nga droga gikan sa China.

Wala gikalipay sa imperyalismong US ang pagpamangka ni Duterte sa duha ka suba. Ilabina atubangan sa nagkagrabeng panagbangi sa US ug China sa ekonomiya ug patigayon, dili paborable sa US nga nakigdula sa iyang karibal ang papet niya sa Pilipinas. Pinaagi sa paghatag og dugang pang ayudang militar bugti sa pagpadaku sa presensyang militar niini sa Pilipinas ug mga kadagatan sa palibot, gidahum sa US nga mobuhi si Duterte sa iyang posturang maki-China.

Gusto usab sa US nga labaw pang mapahugot ang kontrol niini sa papet nga rehimeng Duterte ilabina nga adunay posibilidad nga magpabilin ang pasistang pundok sa poder lapas sa 2022. Busa, labaw nga nahimong klaro ang papel sa imperyalismong US luyo sa tiraniko ug teroristang paghari ni Duterte, ug nabutyag ang pagka walay-pulos sa mga gipanghinambog niining tigpanalipud sa tawhanong katungod. Sa paghatag og dugang ayudang militar kang Duterte, labaw nga ginasuportahan sa US ang tiranya ug madugoong paghari sa teroristang rehimen.

Apan samtang padayon nga ginasuportahan sa imperyalismong US si Duterte, padayon usab kining nagapakusog sa relasyon ug suporta sa ubang pundok sa nagharing hut-ong nga anti-Duterte nga parehong maki-US aron kanunay kining adunay reserbang baraha sa oras nga mopaling ang nagharing tiranya. Susama kini kaniadtong dekada 1980 dihang dungan nga gisuportahan sa US si Marcos ug ang kanhing mga pundok sa anti-Marcos hangtud higpit niining gibuhian ang suporta kang Marcos atubangan sa malukpanon ug sustenidong protesta sa katawhan batok sa diktadurya.

Ang kalainan sa sitwasyon karon mao ang aktibo usab nga pagpanginlabot ug paghagit sa China sa kanhing eksklusibong natad sa dominasyon sa imperyalismong US sa reaksyunaryong pulitika sa Pilipinas. Alang sa pipila ka reaksyunaryong pulitiko, sama sa nagharing pundok ni Duterte, labaw pang midaku ang ginapangayong bayad sa ilang pagpakaitoy, samtang ginasurender ang kaugalingnan sa nasud. Sa umaabot nga eleksyong 2022, lagmit nga makita ang tinuod nga presyo ug kamatinud-anon ni Duterte ug ang wala pa nakitang ang-ang sa langywang interbensyon.

Daw tuko nga mikapyot si Duterte sa poder sa kahadlok nga mapanubag sa iyang mga krimen batok sa katawhan ug mga krimen sa gubat. Bangis kaayo niyang ginasumpo ug ginaparalisa ang tanang mga pwersang nagasupak sa iyang tiranya ug sa iyang iskemang magpabilin sa poder lapas sa 2022. Aron ipakita sa imperyalismong US nga angayan siyang padayon nga suportahan, gipasubsub karon sa rehimeng Duterte ang pagpatuman sa “gyera kontra-terorismo.” Sa takuban niini, ginapatuman ang gipagrabe pang kampanya sa pagpamatay ug pagpanumpo batok sa mga pwersang patriyotiko ug demokratiko gamit ang mga armas ug ayudang militar gikan sa US.

Kinahanglang dugang pang makigbisog ug mobarog ang katawhang Pilipino batok sa pagpakaitoy sa rehimeng Duterte sa imperyalismong US ug sa paghatag-dalan niini sa labaw pang pagpadaku sa presensyang militar sa US sa Pilipinas isip kabahin sa pakiglantugi niini sa China. Kinahalang labaw pang pakusgon sa katawhang Pilipino ang pagbutyag sa pasistang mga krimen ni Duterte ug singilon ang gubyernong Biden sa pagsuporta sa iyang tiranya ug terorismo.

Kinahanglang hiusahon ang tanang pwersang demokratiko ug supak sa tiranya ni Duterte, tukuron ang pinakalapad nga panaghiusa sa katawhang Pilipino, ug pakyason ang iyang pakanang magpabilin sa poder.

Ayudang militar sa US, ayuda sa tiranya sa rehimeng Duterte