Apat ka ma­ngu­ngu­ma sa Bicol, gin­pa­tay sang AFP

,

Apat ka ma­ngu­ngu­ma ang gin­pa­tay sa Bicol kag apat man ang gin-a­res­to sang mga pwer­sa sang es­ta­do sa mga ad­law an­tes ang Sta­te of the Na­ti­on Address ni Rod­ri­go Du­ter­te.

Gin­pa­tay sang mga pu­lis san­day Je­mar Pa­le­ro, ka­ta­pu sang Orga­ni­sa­syon ng mga Mag­sa­sa­ka sa Albay kag Mar­lon Na­pe­ri sang Albay Peop­le’s Orga­niza­ti­on, gab-i sang Hul­yo 25, sa Ba­nao Brid­ge, Ma­har­li­ka Highway, Gui­no­ba­tan, Albay. Na­ga­pin­ta sad­to ang du­ha, upod ang du­ha pa ka ak­ti­bis­ta, sang pa­na­wa­gan “Du­ter­te Ibag­sak!” sa hay­wey. Gin­pag­wa sang mga pu­lis nga nag­ba­to ang du­ha, ba­gay nga gin­pa­ngin-wa­la sang ila mga par­yen­te. Uli­hi nga na­ki­ta nga bu­hi ang du­ha sam­tang gi­na­sa­kay sang mga pu­lis sa isa ka van.

Gin­pa­tay man sang mga sul­da­do san­day Louie Austria kag Benja­min De­los San­tos sa Sagñay, Ca­ma­ri­nes Sur sang Hul­yo 20. Gin­pag­wa sang mga ele­men­to sang 83rd IB nga na­pa­tay si­la sa isa ka engkwentro kag nag­pa­ra­da pa sang 12 ka ma­ta­as nga ka­lib­reng pu­sil nga na­ku­ha ku­no sa ina­way.

Ili­gal na pag-a­res­to. Ili­gal nga gin-a­res­to sang mi­li­tar kag gin­ka­su­han sang pag­la­pas sa Anti-Ter­ror Act ang apat ka ma­ngu­ngu­ma sa Sit­yo Buscad, Ba­ra­ngay Tu­ban, Sab­la­yan, Occi­den­tal Min­do­ro sang Hul­yo 19. Gin-a­ku­sar san­day Mi­gu­el Ma­ngue­ra, Fe Ma­ri­nas, Sher­li­to Ca­sid­sid kag Allen De­la Fuen­te nga na­ga­bu­lig sa Ba­gong Huk­bong Ba­yan kag gin-u­la­mid sa engkwentro sa tu­nga sang AFP kag ha­nga­way sang ban­wa sang Hul­yo 5. Gin­ka­su­han ang du­ha sa ila sang il­le­gal pos­ses­si­on of fi­re­arms and explo­sives kag ang du­ha sang obstruction of jus­tice.

Sa Sor­so­gon, gin-a­res­to sang mga pu­lis ang mag-a­sa­wa nga Ruel Lla­me­ra kag Annie Jean Cas­til­lo, mga ka­ta­pu sang Sor­so­gon Peop­le’s Orga­niza­ti­on sang Hul­yo 8 sam­tang na­gab­ya­he pau­li sa Sor­so­gon City. Gin­pa­sa­ka­an si­la sang hi­mu-hi­mo nga ka­so nga il­le­gal pos­ses­si­on of fi­re­arms and explo­sives.

Kalakasan. Pa­ta­ra­tas nga nag­pa­lu­pok ang mga ele­men­to sang 62nd IB kag 16th Scout Ra­nger Com­pany sa Ba­ra­ngay Ban­wa­ge, Gui­hul­ngan, Neg­ros Ori­en­tal sang Hul­yo 15. Gin­ha­bu­yan man sang gra­na­da ang ba­lay ni Alo Loja­nio, re­si­den­te sang Sit­yo Ka­pud­lu­san.

Sa Northern Sa­mar, pi­lit nga gi­na­pa­pir­ma sang mga sul­da­do ang mga upi­syal sang ba­ra­ngay sang 17 bar­yo sa Las Navas, 14 bar­yo sa Silvi­no Lo­bos, anum ka bar­yo sa Pam­bujan, isa ka bar­yo sa Ca­tu­big kag ta­nan nga bar­yo sa Ma­tu­gi­nao pa­ra idek­la­rar nga per­so­na non gra­ta ang BHB.

Pagpanganyon. Sang Hul­yo 20 tub­tob 21, gin­kan­yon sang 87th IB ang ka­gu­la­ngan sang Km. 14 tub­tob Km. 17 sa San Jo­se de Buan, Wes­tern Sa­mar. Indi mag­nu­bo sa 20 be­ses nga nag­pa­lu­pok ang AFP sa su­nod-su­nod nga ad­law nga nag­re­sul­ta sa pag­ka­gu­ba sang mga ulum­han kag nag­tu­lod sa mga re­si­den­te sa Sit­yo Salvacion, Ba­ra­ngay San Nico­las nga tem­po­rar­yo nga mag­bak­wit.

Sa Northern Sa­mar, du­ha ka ba­lay ang nai­go sang mag­pa­lu­pok ang PNP-Special Acti­on Force sang gre­na­de launcher sang Hul­yo 10 sa Ba­ra­ngay Hi­ta­pi­an, Ca­tu­big. Tar­get si­ni ang yu­nit sang BHB nga nag­lun­sar sang open­si­ba sa pa­re­ho nga ad­law. Ka­du­ngan si­ni, gin­ka­wat sang pu­lis ang pin­ya nga gi­na­ba­lig­ya sang mga re­si­den­te. Gin­pa­hog man ni­la ang mga upi­syal sang ba­ra­ngay.

Pag­bak­wit. Sa Northern Sa­mar, gin­re­port sa Hul­yo 30 nga is­yu sang La­rab nga nag­bak­wit ang mga re­si­den­te sa Ba­ra­ngay San Jo­se, Las Navas du­lot sang pa­ta­ra­tas nga pag­pa­mom­ba. Sa mga bar­yo sang Sag-od, Epaw kag San Jo­se sa amo nga ban­wa, ha­los wa­la na sang na­bi­lin nga ta­wo du­lot sang oku­pa­syon mi­li­tar. Amo man ang na­ta­bo sa mga bar­yo sang Se­no­no­gan de Tu­bang, Hi­ya­ot, kag Ba­lod sa Silvi­no Lo­bos. Nag­bak­wit man ang mga re­si­den­te sang Ba­ra­ngay Li­ga­ya kag Ba­ra­ngay Ca­ro­li­na nga ara sa du­lu­nan sang Ma­tu­gi­nao, Wes­tern Sa­mar.

Apat ka ma­ngu­ngu­ma sa Bicol, gin­pa­tay sang AFP