Nganong mapakyas ang AFP nga puuhon ang BHB sa NCMR?

,

Labing dakung bakak ang gipanghinambog ni Sec. Martin Andanar sa Presidential Communications Operations Office niadtong Hulyo 28 nga pahagba na kuno ang rebolusyonaryong kalihukan sa North Central Mindanao Region (NCMR). Tungod daw kini kay 2,517 ka myembro sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) nga misurender, 618 ka Pulang manggugubat nga “nanyutralisa” ug 10 ka natarang gerilya nga nabungkag sa 2020 pa lang. Adunay kuno usay dungang nga 77 ka barangay nga “nalimpyo na” ug sa ingon makadawat sa pondo gikan sa maanomalyang Barangay Development Program. Si Andanar ang gibutang nga koordineytor sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict sa Region 10.

Ang tinuod, walay nabungkag nga natarang gerilya o sentro sa NCMR sa 2020. Adunay mga eryang temporaryong gibyaan apan nagpabiling nakapwesto ang mga yunit sa BHB sa estratehikong mga bahin sa rehiyon. Aduna usay mga Pulang manggugubat nga misurender apan pipila lamang sila ug kasagaran bunga sa presyur sa kaaway sa ilang mga pamilya.

Gikan Marso 2020 hangtud Marso 2021, nakalunsad ang hukbong bayan sa rehiyon og 102 ka taktikal nga opensiba kung asa 94 ka mga sundalo ang napatay ug 84 ang nasamdan. Samtang, 18 ka Pulang manggugubat ang namatay sa mga panagsangka ug uban pang hinungdan.

Taliwala sa subsub nga mga panagsangka, nakalunsad ang mga yunit dinhi og mga kampanyang agraryo aron ipataas ang suhulan sa mga mamumuong panguma ug presyo sa mga produktong agrikultural.

Pokus nga rehiyon

Sukad pa Marso 2018 gipukusan sa Armed Forces of the Philippines (AFP) ang NCMR. Human ang duha ka tuig nga pakyas nga puuhon ang BHB dinhi, nagpatuman og reorganisasyon ang 4th ID ug 1st ID niadtong 2020 aron ipukos ang lima ka brigada (tulo ka tibuok ug pipila ka bahin sa duha) sa gituuhan niining mga subrehiyon.

Usa hangtud duha ka batalyon ang gideploy sa AFP kada natarang gerilya. Nagkinaiya ang maong mga operasyon sa okupasyong militar sa kunuhay “limpyo” nga baryo kakumbina sa pagtukod og mga detatsment aron sudlon ug liyukan ang giila niining mga “balwarte” sa hukbong bayan. (Sa katapusan sa 2020, mikabat sa 169 ang mga detatsment sa CAFGU ug 19 ang regular nga kampo militar.)

Giduyugan kini sa nakapokus ug sustenidong mga operasyong kombat nga nagagamit og liboan ka mga tropa ug suportado sa mga eroplano ug helikopter nga panggubat, drone, mortar ug kanyon. Dili moubos sa 23 ang insidente sa pagpamomba gikan sa kawanangan gamit ang mga FA-50 fighter jet ug helikopter gikan Disyembre 2018 hangtud Agosto 2020. Sa 2020, gigamit sa AFP ang pandemyang Covid-19 aron labaw pang mangutingkay sa kabanikanhan ug kontrolon ang lihok sa populasyon.

Pag-atubang sa gipagrabeng pagpangatake

Sa kinatibuk-an, nagamit sa mga yunit dinhi ang taktikang gerilya sa pagbalhin-balhin ug pagkamalihukon aron gunitan ang inisyatiba sa gubat ug imantine ang pleksibilidad sa mga yunit.

Padayon nga naningkamot ang mga pwersa dinhi nga ipataas ang pulitikal-militar nga katakus sa mga kumander ug manggugubat dili lang aron pugngan ang mga atake sa kaaway, kundili aron ipataas ang ang-ang sa gubat sa katawhan. Giases ug gikutloan nila og mga pagtulun-an ang dagkung panagsangka, ingonman ang mga atake ug kontra-atake tali sa mga yunit niini ug sa AFP.

Taliwala sa gipagrabeng mga atake, labaw nga mitisok sa BHB ang panginahanglan sa nagkalapad ug nagkasubsub nga gerilyang pakiggubat sa mas malangkubong erya. Yawe niini ang pagpalig-on ug pagpalapad sa mga base ug sonang gerilya. Gikan dinhi, kinahanglang magpakahanas ang mga kumander ug mga upisyal sa hukbong bayan sa sistematikong paglunsad sa rebolusyong agraryo ug uban pang kampanya aron organisahon ug palihukon ang masa ug tubagon ang ilang mga panginahanglan ug kaayuhan. Labaw kining nahimong mahinungdanon sa paghagurus sa pandemyang Covid-19 ug hulga niini sa kabanikanhan kung asa hilabihan ka gamay, kung aduna man, sa mga imprastrukturang panglawas.

Naamguhan usab sa hukbong bayan ang panginahanglang hinanali nga atubangon ang taktikang gradual constriction ug pagkubkob sa kaaway pinaagi sa pag-atake sa mga detatsment niini ug paglunsad og mga koordinadong opensiba sa ang-ang nataran ug subrehiyon. Kini aron pakyason ang disenyo sa kaaway nga hikawan ang mga manggugubat sa suportang masa ug abugon sila sa layong lugar sa kalasangan kung asa mapugos ang mga yunit sa BHB nga makigsangka sa lunlon militar nga pamaagi. Ingonman, tataw sa mga baryo nga adunay mga detatsment ang kaylap nga brutalidad ug pagpangabuso sa militar sa katawhan.

Niini, gimandoan sa mga komite sa Partido ang hukbo nga hugot nga gunitan ang batakang oryentasyon sa platun ug palihukon kini sa gitakdang langkob nga klaster o hugpong sa mga baryo. Kadungan niini, kinahanglang hugot nga giyahan sa mga yunit sa Partido ang armadong pagsukol sa masa ug ilakip sila ug mga yunit sa milisyang bayan sa pag-abag sa regular nga mga pwersa ug sa paglunsad sa mga taktikal nga opensiba.

Salig ang mga kauban dinhi nga dili mapukan sa AFP ang BHB ug rebolusyonaryong kalihukan sa rehiyon sa nahabiling tuig ni Duterte. Puhunan niini ang mga pagtulun-an nga nakutlo sa pipila ka dekada na nga rebolusyonaryong pakigbisog ug gikan sa subsub nga pakigsangka sa kaaway, ilabina sa milabayng tulo ka tuig. Ang maong kasinatian ang naghimugso sa mga kadre, kumander ug ginsakpan nga adunay kalig-on sa ideolohiya, igong pagbansay militar, kaandamon sa sakripisyo ug kalisdanan, ug dili matandog nga diwang masukulon.

Nganong mapakyas ang AFP nga puuhon ang BHB sa NCMR?