Una nga bu­la­wan nga me­dal­ya sang Pi­li­pi­nas sa Olympics, na­ku­ha

,

Nakuha sang atleta nga si Hi­dilyn Diaz ang pi­na­kau­na nga bu­la­wan nga me­dal­ya sang Pi­li­pi­nas sa 2020 Tok­yo Olympics sang Hul­yo 26. Na­ngu­na si­ya sa ka­te­gor­ya nga wo­men’s 55 ki­log­ram sa kum­pe­ti­syon sang weightlifting pag­ka­ta­pos ni­ya nga ma­lu­tos ang at­le­ta sang Chi­na nga si Liao Qiu­yun. Ang ka­da­lag-an nga ini bu­nga pa­ngu­na­hon sang iya pag­ti­ngu­ha sa pi­hak sang ka­ku­la­ngan sang su­por­ta ha­lin sa reak­syu­nar­yong gub­yer­no pa­ra sa pag­ha­nas sang mga at­le­ta.

Una ini nga na­ha­yag sang 2019 sang mag­pa­nga­yo si Diaz sang pi­nan­syal nga bu­lig ha­lin sa mga pri­ba­dong is­pon­sor ba­ngud si­ling ni­ya “na­bud­la­yan na gid” si­ya. Gin­tar­get si­ya sang mga troll sang re­hi­men sa social me­dia ba­ngud sa pag­ka­ha­yag nga ini. Gin-u­la­mid man si­ya sang re­hi­men sa “Oust Du­ter­te mat­rix” nga gin­pag­wa sa pa­re­ho nga tuig.

Sam­tang, pa­re­ho nga na­ku­ha sang mga at­le­ta nga san­day Nesthy Pe­tecio kag Car­los Paa­lam ang me­dal­ya nga pi­lak (i­ka­du­ha nga pwes­to) sa tag­sa-tag­sa nga ham­pang sa bok­sing sang Agos­to 3 kag 7. Nag­da­og man sang me­dal­ya nga bron­se (i­kat­lo nga pwes­to) ang bok­si­nge­ro nga si Eu­mir Marcial. Ini ang pi­na­kau­na nga Olympics kon sa diin na­ka­pau­li sang ma­sob­ra isa ka me­dal­ya ang Pi­li­pi­nas.

Una nga bu­la­wan nga me­dal­ya sang Pi­li­pi­nas sa Olympics, na­ku­ha