Ka Parts Bagani, Pulang hangaway kag artista sang pumuluyo

,

Wala sang ikasarang nga magbato nga ginpatay sang gintingob nga pwersa sang 5th Special Forces Battalion kag lokal nga pulis si Jhon Niebres Peñaranda, mas kilala bilang Parts Bagani, 54, upisyal sang Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa Southern Mindanao Region, kag bantog nga rebolusyonaryo nga artista, sa Barangay Cannery Site, Polomolok, South Cotabato sang Agosto 16. Indi armado kag wala siya sa kahimtangan nga magbato.

Kilala sa sulod kag gwa sang rebolusyonaryong hublag si Ka Parts bilang nagapanguna nga rebolusyonaryong pintor kag dibuhista nga nakabase sa BHB. Naghalin siya sa sahi nga petiburges pero ginhalad niya ang bilog nga kabuhi kag kinaalam sa pagsakdag sa masang ginapigos. Samtang uyat ang armalayt, sa hilikuton militar kag hilikuton masa, nagahimo siya sang mga obra nga nagasalaming sa handum sang pumuluyo nga mahilway halin sa pagpamigos, pagpanghimulos, gutom kag kabudlayan kag para sa pungsodnon kag pangkatilingban nga kahilwayan.

Samtang nakilala sa iya nga mga obra bilang rebolusyonaryong artista, pangunahon, si Ka Parts isa ka hangaway kag kadre militar sang BHB. May manggaranon siya nga inagihan sa pagpakig-away, sa mga pagsulong kag pag-atras, sa pagpanguna sa mga taktikal nga opensiba kag sa pagtuon sang arte sang gera. Ginapadalman niya ang paghimo sang mga tikang para labi nga pataason ang ikasarang sang BHB kag sang mga Pulang hangaway sa armadong paghimakas.

Ang iya nga kinaalam sa pagdibuho ginagamit niya sa pagkrokis sang mga plano sa mga taktikal nga opensiba. Indi maayuan ang iya nga mga gin-amot sa pagsulong sang armadong rebolusyon sa rehiyon sang Southern Mindanao kag sa iban nga bahin sang Mindanao.

Ka Parts Bagani, Pulang hangaway kag artista sang pumuluyo