Pait sa pagtanum og ampalaya

,

Mag-uuma sa ampalaya sa Southern Mindanao ang 60-anyos nga si Tatay Kaloy. Wala siyay kaugalingong yuta busa nangabang siya og tunga sa ektarya aron makaugmad. Sa usa ka pakighinabi sa mga kauban, gipaambit niya kung paunsa siya “napildi” (kumon nga tawag sa “nalugi”) sa milabayng panahon sa tanum.

Matud niya, kasagarang anaa sa upat hangtud unum ka bulan ang siklo sa tingtanum ug ting-ani sa ampalaya. Nagagasto siya sa dili moubos sa ₱12,600 alang sa binhi, abono, pestisidyo, alambre, hikot, ug uban pang gamit pang-uma. Dugang dinhi ang ₱200/adlaw nga suhol sa mga mag-uuma nga kaabag niya sa tingtanum ug ting-ani. Sa abereyds, nakaani siya og 24 ka beses sa usa ka pugasan ug nakaprodyus sa mokabat 336-408 kilo sa ampalaya. Ginapalit kaniya ang ampalaya sa presyong ₱35/kilo, sa ingon mikita siya sa mokabat ₱14,208. Kung ikibhang ang mga gigasto niya sa pagtanum, halos wala nay nabilin sa iya isip limpyong ginansya.

Usa lamang si Tatay Kaloy sa liboang mag-uuma nga nag-agwanta sa atrasado ug manu-manong pag-uma sa utan sa nasud, ug kawalay subsidyo sa porma sa mga himang pang-uma, baratong pautang ug irigasyon.

Pait sa pagtanum og ampalaya