Pagsaludo kay Abimael Guzmán, lider komunista sang Peru

,

Nagpahayag ang Partido Komunista sang Pilipinas sang pagpakig-unong sa tanan nga mamumugon, mangunguma kag pigos nga sahi kag sektor sang Peru sa pagkapatay sang rebolusyonaryong lider nga si Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso. Kilala siya bilang Presidente Gonzalo, tagapundar kag lider sang Partido Komunista sang Peru (Sendero Luminoso o Dalan nga Masanag), ang isa sa nagasiga nga bituon sang armadong pagbato sa bilog nga kalibutan sang dekada 1980 kag 1990.

Mabaskog nga ginkundenar sang Partido ang gubyerno sang Peru sa “madugay nga pagpaantus paagi sa pisikal kag mental nga tortyur” kay Gonzalo. Nag-agi siya kag iban pa niya nga kaupod nga rebolusyonaryo sa paliwat-liwat nga iligal nga pagbista. Napatay si Gonzalo sa edad nga 86 sa bilangguan sa Peru kon sa diin ginkulong siya sa nagligad nga 29 tuig.

Pagsaludo kay Abimael Guzmán, lider komunista sang Peru