Tabunok ang yuta alang sa gubat sa katawhan

,

Naglunang sa krisis ang kabanikanhan sa Pilipinas. Nag-ilaid sa kalisud ug kagutom ang milyun-milyong mag-uuma, mamumuong panguma ug semiproletaryado atubangan sa pagsaka sa gastos sa produksyon ug presyo sa mga palaliton, kawalay panginabuhian nga gipagrabe pa sa pabug-at nga palisiya atubangan sa pandemya, paghampak sa mga katalagman ug pasistang pagpanghasi sa estado. Miubos usab ang katilingbanong kahimtang sa mga petiburgesya kadungan sa kinatibuk-ang pagkahagba sa panginabuhian.

Ilalum sa anti-mag-uuma ug anti-katawhang rehimeng US-Duterte, walay puas ang mga pag-atake sa panginabuhian ug mga katungod sa masang mag-uuma. Ang balik-balik nga yawyaw ni Duterte nga ipang-apud-apud niya ang yuta nagsilbi lang nga takuban sa lain-laing iskema sa pagpangilog og yuta. Sukwahi sa reporma sa yuta, gipatuman ilalum ni Duterte ang malukpanong kumbersyon sa yuta nga gimando niyang paspasan pabor sa interes sa mga mangingilog og yuta.

Nagresulta kini sa dinaghang pagpalayas sa mga mag-uuma o pag-ilog kanila sa kontrol sa ilang ginaugmad nga yuta aron hatagag dalan ang mga proyektong pang-imprastruktura, pang-enerhiya ug pang-ekoturismo, pagsulod sa operasyon sa mga kumpanya sa mina ug pagpalapad sa mga plantasyon. Gipahimuslan kini sa mga dagkung langyawng kapitalista kasosyo ang dagkung burgesyang komprador nga kroni o kasangga ni Duterte. Sa pikas bahin, 1.1 milyong pwersa sa pamuo sa agrikultura ang nawad-an og panginabuhian niadtong 2016-2018.

Nagkagrabe ang pag-antus sa masang mag-uuma atubangan sa paspas nga pagpatuman sa mga palisiyang neoliberal, ilabina sa pagtangtang sa mga kontrol sa importasyon sa mga produktong pang-agrikultura. Ang gipatuman nga Rice Import Liberalization Law—aron kuno paubsan ang presyo sa bugas—nagresulta sa grabeng pagkalugi sa mga mag-uuma sa humay nga mibira paubos sa kita tungod sa dili patas nga kompetisyon sa langyawng bugas.

Ang palisiya sa liberalisasyon naghatag dalan sa malukpanong ismagling nga nagapatay sa lokal nga produksyon ug sa panginabuhian sa gagmayng mag-uuma. Nagareklamo ang gagmayng maggugulay atubangan sa pagdan-ok sa sobrang produktong pang-agrikultura gikan sa ubang nasud. Midugang kini sa giabaga nilang nagkadakung gasto sa produksyon nga miresulta sa malukpanong pagkalugi sa gagmayng maggugulay.

Dili layong posibilidad nga hingpit nga pagapatyon sa subsub nga liberalisasyon ang kapasidad sa produksyon sa agrikultura sa Pilipinas nga magsuplay sa lokal nga panginahanglan sa pagkaon, lakip ang humay. Human ang pipila ka dekada sa walay puas nga liberalisasyon sa importasyon, nagtinga karon ang lokal nga produksyon sa ahos, sibuyas ug uban pang produkto ug nagkataas ang pagsalig sa pag-import alang sa kinahanglang pagkaon sa mga Pilipino.

Samtang gipagrabe sa malukpanong kumbersyon sa yuta ug subsub nga liberalisasyon sa importasyon ang krisis sa produksyong pang-agrikultura sa Pilipinas, sa batakan, naggikan sa nagpabiling ginagmay ug atrasadong sistema sa produksyon ilalum sa sistemang semikolonyal ug semipyudal. Ang pagdomina sa mga monopolistang agalong yutaan nga mikawkaw sa bahandi nag-una sa porma sa abang sa yuta, ang nag-unang hinungdan nga nagababag sa pagpalambo sa produksyon. Tungod sa kawad-on o kagamay sa yutang ginaugmad sa nangabang nga mga mag-uuma walay obhetibong basihan alang sa mekanisasyon ug uban pang pagpalambo sa sistema sa produksyong pang-agrikultura.

Sa kinatibuk-an, nagagamit pa gihapon og hayop ug mga manumanong kahimanan sa pag-ugmad sa yuta sa malukpanong yutang monopolyo sa pipila ka agalong yutaan. Bulagbulag ug limitado ang gamit sa mga giimport nga sobrang makinarya sa pag-ani ug paglubo. Gamay ang langkub sa yutang adunay sistema sa patubig ug mas daghan ang nakasandig pa gihapon sa tubig ulan. Ubos ang ang-ang sa mekanisasyon bisan sa mga plantasyong kapitalista kung asa dakung bahin sa produksyon nakasandig sa manwal nga pamuo. Ang pagpadaku sa produksyon napatuman dili pinaagi sa pagpalambo sa sistema, kundili sa pagpalapad sa kayutaang langkub sa mga plantasyon.

Ang nagkagrabeng krisis sa kabanikanhan nag-unang mitamparus sa masang mag-uuma ug mga mamumuong panguma, sa porma sa grabe ka taas nga abang sa yuta, daku kaayong gasto sa produksyon, pagkalubong sa grabe ka taas nga interes sa utang, ubos nga presyo sa ilang mga produkto, ug ubos nga suhulan. Nagkadaku ang ihap sa wala nay panginabuhian ug naobligang moadto sa mga syudad para mangitag trabaho. Kamatayon ang dala sa mga bagyo, hulaw, peste ug uban pang kalamidad.

Labaw pang pag-antus ug kabangis ang nasinati sa masang mag-uuma sa mga lugar nga gipailalum sa kontrol ug paghari sa militar. Ginapatuman sa Armed Forces of the Philippines ang palisiya sa pagpanghamlet o pagkural sa mga baryo aron kontrolon ang lihok sa mga tawo subay sa hungog nga taktikang “hikawan sa tubig ang isda” batok sa Bagong Hukbong Bayan (BHB). Ginapatuman ang mga paantus nga palisiya sama sa pagbawal nga moadto sa umahan ug paglimita sa gidaghanon sa pagkaon ug mga pangkunsumo nga pwedeng paliton. Nagsinati sila sa lain-laing dagway sa pagpang-abuso sama sa armadong pagpanghadlok, dili makatarunganong pag-aresto, pagdagit, pagpangulata, mga pagpatay, pagpamomba ug pagpanganyon sa tinguhang bungkagon ang ilang mga organisasyon ug sumpuon ang ilang determinasyong ipakigbisog ang ilang kaayuhan ug mga katungod.

Kinahanglang labaw pang manglimbasog ang BHB sa pagpukaw, pag-organisa ug pagpalihok sa masang mag-uuma sa kabanikanhan. Kinahanglang subsub nga iasdang ang mga antipyudal nga pakigbisog aron paubsan ang abang sa yuta, tangtangon ang usura, ipataas ang suhulan, kab-uton ang makatarunganong presyo sa pagbaligya sa ilang mga produkto, suklan ang pagpangawkaw sa yuta, duyog sa pakigbisog alang sa tinuod nga reporma sa yuta. Kadungan niini kinahanglang tibuok-kusog nga iasdang ang pakigbisog batok sa terorismo nga ginasabwag sa pasistang militar ug pulis.

Tungod sa nasinati nga pag-antus, pagpangdaugdaug ug pagpanghasi, determinado ang masang mag-uuma nga padayong manlimbasog sa dalan sa pakigbisog. Labaw nga nahimong tabunok ang yuta sa kabanikanhan aron molalum ug molapad ang ugat sa BHB ug subsub nga iasdang ang gubat sa katawhan.

Tabunok ang yuta alang sa gubat sa katawhan