20 ka tuig nga martsa paabante sa hukbong bayan sa India

,

Nahuman niadtong Disyembre 2, 2021 ang usa ka tuig nga pagsaulog sa rebolusyonaryong katawhan sa India sa ika-20 nga kasumaran sa ilang hukbong bayan, ang People’s Liberation Guerilla Army (PLGA). Sa bidyo nga gipagawas sa Communist Party of India (CPI)-Maoist niadtong Disyembre 28, 2021, makita ang mga serye sa selebrasyon nga nagpakita sa mga martsa sa hukbong bayan, parada sa katawhan, mga pamulong ug pagparangal sa mga martir, mga kulturanhong pasundayag ug uban pa.

Sulod sa duha ka dekada, gipangulohan sa CPI (Maoist) ang PLGA sa paglunsad sa maluntarong gubat sa katawhan sa India. Gikan sa armadong mga iskwad, miabot na sa ang-ang batalyon ang mga yunit sa hukbong bayan. Adunay yunit sa Partido gikan sa mga iskwad, ug sa asamang pormasyon sa hukbo sa unsamang ang-ang. Ang Partido ang nagahatag og regular nga teoretikal nga edukasyon sa hukbo, ingoman sa mga pagtuon sa pinulungan, siyensya, matematiks, katilingbanong siyensya ug uban pa alang sa pag-umol pag-usab sa Pulang hukbo ug paglambo niini sa pulitika ug militar.

Ginalihukan sa PLGA ang 17 sa kinatibuk-ang 28 ka estado sa India. Katugbang sa rehiyon sa Pilipinas ang mga estado sa India apan layong mas daku. Aduna nay lain-laing ang-ang sa pormasyong gerilya sa 13 ka estado, ug mas taas nga ang-ang sa pormasyon sa PLGA sa mga lugar kung asa mas subsub ang armadong pakigbisog.

Usa sa nag-unang mga taktika sa gyera nga napalambo sa PLGA sulod sa duha ka dekada mao ang paggamit sa mga eksplosibo kakumbina ang mga pabuto sa ilang mga ambus. Lutaw sa mga target sa mga eksplosibo sa hukbong bayan ang ginaila sa reaksyunaryong hukbo nga mga “mine proof vehicle” o mga sakyanang dili gakadutlan sa eksplosibo. Napalambo usab sa PLGA ang kasinatian sa pagbira sa kaaway nga pabalik na sa kampo gikan sa operasyon sa pag-utingkay sa kabanikanhan.

Gawas sa mga ambus, nabantog usab ang magkadungan nga reyd nga gilunsad sa PLGA nga mitarget sa mga armori ug mga prisohan aron ilingkawas ang nangapriso nga mga Pulang manggugubat, mga milisya ug masang aktibista.

Sa duha ka dekada, nakalunsad ang PLGA og 210 ka dagku, 331 ka tungatunga, ug kapin 4,000 ka gagmayng aksyong gerilya. Nagkadaghan ang ihap sa mga operasyon sa PLGA nga nagagamit og pormasyong kumpanya ug batalyon. Pipila sa dinagkung aksyon nagkinaiya sa malihukong pakiggubat sa mga eryang subsub ang gerilyang pakiggubat. Naghatag kini og praktikal nga katin-awan sa PLGA sa proseso sa pagpalambo sa gerilyang pakiggubat ngadto sa mas taas nga ang-ang.

Wala pa nalakip sa maong report ang mga opensiba sa PLGA gikan Agosto 2021. Pinakaulahi sa nabantog nilang mga aksyon mao ang ambus sa Jeeragudem sa Bijapur, Chhattisgarh niadtong Abril 2021 batok sa operasyon sa 2,000 ka kaaway. Napatay ang 24 ka pulis ug 31 ang samaron, ug nasakmit ang 14 ka armas. Giatake sa hukbong bayan ang yunit sa kaaway nga misulod sa tungatunga sa kalasangan. Pabalik na kini dihang giambus sa mga gerilya. “Miulan og mga granada,” matud sa usa ka nakaluwas nga pulis dihang giinterbyu sa midya.

Mamugnaong nagamit sa PLGA ang kaugalingong-ginamang mga armas, lakip ang mga “arrow bomb” (bomba sa pana) ug kanyon. Daku ang nahimong papel sa ginamugna nilang artileri sa pagpuo sa kaaway sa ambus niadtong Marso 2020 sa baryo sa Minapa sa Sukma (kasikbit nga distrito sa Bijapur), Chhattisgarh nga nagbunga og 39 ka kaswalti sa kaaway ug nakakumpiska og 14 ka armas.

Sa langkob sa duha ka dekada, napatay ang kapin 3,050 ka elemento sa kaaway ug kapin 3,600 ang nasamdan. Nakakumpiska ang PLGA og 3,240 ka armas ug kapin 155,000 ka bala. Nahimong epektibo ang maong mga opensiba sa temporaryong pagpugong sa pag-atake sa mga reaksyunaryong pwersa.

Lagsik usab ang pagsalmot sa milisya sa gubat sa katawhan. Aktibo sila dili lamang sa paglatag sa mga eksplosibo, apan bisan sa pagkalot sa mga lit-ag nga adunay mga suyak. Sa usa ka kampanyang depensa niadtong 2018, nakapalihok ang milisya og 15,000 katawo aron magkalot og halos 18,000 ka lit-ag nga gibutangan og 90,000 ka suyak. Direkta usab silang nagasalmot sa mga opensiba.

Sa milabayng duha ka dekada, midaku ang papel sa kababayen-an sa gubat sa katawhan sa India. Lakip sila sa labing dinaugdaug nga sektor sa katilingban. Ang mga atakeng sekswal kanila ang usa sa nag-unang mga taktika sa pagpanumpo sa kaaway. Sulod sa PLGA nahatagag-hulagway ang ilang pagsukol, ug napalig-on ang patas nga katungod sa kababayen-an ug kalalakin-an. Gilangkuban nila ang halos 20%-50% sa mga manggugubat, kumander ug kadre sa PLGA. Bisan sa mga baryo, midaku ang papel sa kababayen-an sa mga milisya. Babae ang mayorya sa nagapatuman sa pagpatrulya aron sutaon ang presensya sa kaaway.

Natagamtaman sa PLGA ang suporta sa masang mag-uuma ug lumad sa India tungod kay hugot nga suportado sa hukbong bayan ang pakigbisog alang sa natural nga katungod sa “jal-jungle-zameen” o “tubig-kalasangan-yuta.” Subsub ang mga kontrata sa reaksyunaryong estado sa mga multinasyunal nga korporasyon aron kawkawon ang mga rekurso sa mga eryang ginaugmad sa masa ug yutang kabilin sa mga Adivasi o katawhang lumad. Kadaghanan sa maong mga proyekto mao ang mga mina, irigasyon, “natural park,” ug mga reserbasyong militar nga malukpanong nagpalayas sa katawhan.

Yawe usab ang PLGA sa pagtukod sa mga Revolutionary People’s Committee (RPC o mga Rebolusyonaryong Komite sa Katawhan) isip organo sa pulitikanhong gahum sa katawhan. Sa teritoryong ginatawag og “Dandakaranya,” mokabat sa 15,700 lumulupyo na ang nakapahimulos sa rebolusyong agraryo. Lakip sa mga nakab-ot sa PLGA ug mga RPC sa maong erya ang pag-abli sa 25,774 ka parsela sa yuta, ug libong bahin sa umahan, pangisdaanan ug irigasyon.

Ang mga kadaugan nga nakab-ot sa PLGA nag-atubang sa bangis nga kontra-rebolusyonaryong gyera sa estado sa India, nga girepresentahan karon sa rehimeng Modi. Gilunsad niini ang kampanyang Samadhan (o Solusyon) niadtong 2017 nga naglaraw nga puuhon ang rebolusyonaryong hukbo pag-abot sa 2022. Sa kinatibuk-an, dili moubos sa 6.5 lakh (o 650,000) ka tropang kontra-gerilya, paramilitar, sundalo ug pulis ang gideploy batok sa PLGA.

Nagkinaiya ang maong mga kontra-rebolusyonaryong kampanya sa mga “carpet security” ug subsub nga pagpaniktik alang sa mga operasyong asintado. Kaylap usab ang paggamit sa mga helikopter ug drone sa mga pagpamomba, ug mga operasyong kombat sa mga utlanan. Sayod usab ang PLGA nga mamahimong magbunga og mga kadaut ngadto kanila ang “real time” (tukma sa panahon) nga paniktik sa kaaway.

Matud sa PLGA, kinahanglan niining paningkamutan pa ang pagsandig sa katawhan alang sa paniktik. Kinahanglan usab niining ipahaum ang mga tahas subay sa mga nag-usab-usab nga kundisyon sa gubat. Labaw niining ginapalig-on ang baseng masa aron pasubsubon ug palapdon ang gerilyang pakiggubat. Ginapataas usab ang mga paningkamot alang sa mga kalihukang masa ug mga rebolusyonaryong komite. Sa ingon niining sumbanan miabante ang PLGA isip epektibo ug dili mabuntog nga armas sa katawhan alang sa pagtukod sa ilang gahum.

20 ka tuig nga martsa paabante sa hukbong bayan sa India