Hagit sa mga siyentista ug teknolohista: Alagaran ang katawhan ug rebolusyon

,

Subling gimantala sa Liga ng Agham para sa Bayan o LAB ang Agham Bayan, upisyal nga mantalaan niini, niadtong Disyembre 2021. Unang napublikar ang mantalaan niadtong dekada 1970 apan nahunong niadtong dekada 1990. Subli kining gipagula aron ipakaylap ug ipahibalo ang mga panglantaw, programa, kampanya ug rebolusyonaryong aktibidad sa sektor sa mga rebolusyonaryo sa natad sa siyensya ug teknolohiya.

Niini nga isyu, mibarog ang mga rebolusyonaryong siyentista ug teknolohista batok sa pagbalik sa mga Marcos ug pagpabilin sa mga Duterte sa poder pinaagi sa eleksyong 2022. Gihulagway nila ang “dulum” nga kahimtang sa sektor sa siyensya ug tekonolohiya ilalum sa kasamtangang katilingbanong sistema.

“Ulahi sa mga prayoridad sa gubyerno ang panukiduki ug pagpalambo, siyensya, teknolohiya, inhinyerya ug matematika,” matud sa editoryal sa mantalaan. “Magpadayon ang pagkawala sa kahibalo samtang napugos ang daghang mga siyentista ug inhinyero nga mogawas sa nasud tungod sa kawalay oportunidad ug trabaho sa Pilipinas.” Sa parehong panahon, gibalewala ang mga panukiduki ug mga proyektong nagsilbi alang sa pagpalambo sa ekonomiya ug tinuod nga mag-alagad sa katawhan.

Ikaduhang Kongreso

Gibalita sa mantalaan ang gilunsad nga Ikaduhang Kongreso sa LAB niadtong Disyembre 12, 2020.

Tema sa Kongreso ang “Palapdon ug palig-onon ang Liga ng Agham para sa Bayan, motampo sa pagpalambo sa rebolusyonaryong kalihukang masa ug armadong pagsukol sa kabanikanhan.” Mibarog kini nga bugtong sa pagdaog sa nasudnon-demokratikong rebolusyon nga may sosyalistang perspektiba hingpit nga mapalambo ug mouswag ang siyensya ug teknolohiya sa Pilipinas.

Giaprubahan sa Kongreso ang pagsumada sa mga kasinatian ug praktika sa liga sa pag-organisa sa mga siyentista sa milabayng duha ka dekada. Gikan dinhi, gitibuok ang tulo ka tuig nga programa nga adunay panawagan para iasdang ang anti-pasista, anti-pyudal ug anti-imperyalistang kalihukan, ug pakyason ang pasistang rehimeng Duterte.

Target sa LAB nga makatukod og daghang mga organisasyon sa sektor sa siyensya ug teknolohiya nga may gatusan ka myembro. Sa kasamtangan, aduna kiniy mga balangay sa mga ahensya sa estado, eskwelahan ug industriya nga adunay gatusan ka myembro.

Lakip sa mga tahas nga gilatag sa LAB ang pagkamapangahason sa pag-organisa, ug pagpalambo sa pagsabot sa siyensya ug mga prinsipyo sa pagrebolusyon.

Gipasadahan sa Kongreso ang konstitusyon ug oryentasyon sa LAB ug nagpili og bag-ong mga upisyal. Gituboy dinhi si Trinidad Ramirez isip lider sa organisasyon alang sa mosunod nga tulo ka tuig. Sa bahin niya, naglaum si Ramirez nga labaw pang magmabungahon ang mosunod nga mga tuig alang sa liga.

Ang LAB usa ka rebolusyonaryong masang organisasyon nga mirepresenta sa mga siyentista, teknolohista, inhinyero, mga tigpanalipud sa kinaiyahan ug mga magtutudlo, estudyante ug nagapatuman sa siyensya sa National Democratic Front of the Philippines. Gitukod kini niadtong Disyembre 25, 1975 sa mga myembro sa Progresibong Samahan sa Inhinyerya at Agham ug Samahan ng Makabayang Syentipiko. Nahimong kabahin kini sa pagsukol sa diktaduryang US-Marcos.

Mihuyang kini sa ulahing bahin sa dekada 1980, human maapektuhan sa rebisyunismo ug sektaryanismo nga midomina kanhi sa tibuok rebolusyonaryong kalihukan. Lakip sa mayor nga kasaypanan niini ang sektoralismo ug ligalismo. Nabuhian usab ang pagpalapad ug konsolidasyon.

Kadungan sa tibuok rebolusyonaryong kalihukan, subling gipalig-on sa LAB ang batakang mga prinsipyo sa demokratikong rebolusyon sa katawhan niadtong sayong bahin sa dekada 1990. Niadtong 1996, gilunsad niini ang Unang Kongreso aron ipabarog ug subling palapdon ang organisasyon.

Hagit sa mga siyentista ug teknolohista: Alagaran ang katawhan ug rebolusyon