#Mag­pun­ya­giMa­ki­ba­ka: Ika-53 tuig sang Par­ti­do, gin­sau­log

,

Pu­no sang lek­syon kag ka­pag­sik ang mga pag­sau­log nga gin­lun­sar sa nag­ka­la­in­la­in nga yu­nit sang Par­ti­do kag Ba­gong Huk­bong Ba­yan (BHB) pa­ra dum­du­mon ang ika-53 ani­ber­sar­yo sang Par­ti­do Ko­mu­nis­ta ng Pi­li­pi­nas (PKP) sang Di­sye­mbre 26, 2021. Ma­di­na­lag-on nga na­hi­wat ang mga pag­ti­li­li­pon sa pi­hak sang wa­la un­tat nga ata­ke sang Armed Forces of the Phi­lip­pi­nes (AFP) kag Phi­lip­pi­ne Na­tio­nal Po­lice (PNP).

“Simple pe­ro mai­pa­bu­gal,” ang pag­la­rag­way sang BHB-Agu­san del Nor­te sa ila se­leb­ra­syon nga gin­tam­bu­ngan sang ma­sa. May mga pag­sau­log man sa Bicol, Central Luzon, Neg­ros, North Central Min­da­nao kag Ca­ga­yan Val­ley. Nag­tam­bong sa mga ini ang mga ab­yan kag ma­sang ma­ngu­ngu­ma.

Ilocos-Cor­dil­le­ra. Ma­lig-on kag na­ka­pa­la­pad pa ang mga re­bo­lu­syo­nar­yong ba­se sa re­hi­yon, ba­lis­kad sa gi­na­pa­bu­gal sang AFP nga “na­limpyo” na si­ni ang re­hi­yon, su­no sa pa­ha­yag sang Na­tio­nal De­mocra­tic Front-Ilocos. Gin­pa­am­bit man sang Ka­sa­ma-Cor­dil­le­ra Peop­les’ De­mocra­tic Front nga nag­da­ku sang 28% ang ka­ta­pu­an sang ila or­ga­ni­sa­syon kag na­ka­pa­hu­lag ang mga ini sa nag­ka­la­in­la­in nga por­ma kag le­bel. Ya­bi di­ri ang si­ge-si­ge nga pag­lun­sar sang mga pu­long sang mga kon­se­ho kag mga ta­la­ka­yang gru­po kag pang-in­di­bid­wal.

Ca­ga­yan. Sa West Ca­ga­yan, gin­pas­law sang BHB ang mga ope­ra­syong kom­bat sang 501st IBde sang 2021. Na­ka­lun­sar ang BHB sa pru­bin­sya sang du­ha ka bats sang Aban­teng Kur­so ng Par­ti­do kag si­ge-si­ge ang pag­tu­on sang Ba­ta­yang Kur­so ng Par­ti­do sa mga sa­nga sa lo­ka­li­dad nga wa­la na­mu­ti­kan sang kaa­way. Na­ka­lun­sar man sang pi­la ka ser­ye sang Ba­ta­yang Kur­song Pu­li­ti­ko-Mi­li­tar kag mga ope­ra­syong ha­ras ba­tuk sa mga yu­nit mi­li­tar.

Sout­hern Ta­ga­log. Pa­da­yon nga gi­na­pa­ngi­ba­ba­wan sang mga pwer­sa kag ka­ta­pu sang Par­ti­do ang mga hang­kat nga du­lot sang mga ope­ra­syong mi­li­tar. Pa­da­yon ang su­por­ta sang ma­sa sa ha­nga­way sa pi­hak sang pa­da­yon nga ata­ke sang kaa­way.

May mga se­leb­ra­syon man sa Ba­ta­ngas kag Quezon kon sa diin ma­da­mo sa nag­tam­bong nga pa­ma­tan-on ha­lin sa syu­dad ang nag­de­si­syon nga mag­pa­bi­lin kag mag­pul­taym sa ha­nga­way.

Neg­ros. Na­du­ga­ngan sang li­ma ang nu­me­ro sang mga ban­wa nga gi­na­hu­la­gan sang BHB-Central Neg­ros. Na­ka­pa­la­pad sang tub­tob 10% ang ka­ta­pu­an sang mga or­ga­ni­sa­syong ma­sa, kag na­ka­lun­sar sang ag­rar­yong re­bo­lu­syon kag 28 ar­ma­dong ak­syo­n.

Na­ngu­na ang BHB-Northern Neg­ros sa pag­tu­kod sang mga ko­mu­nal nga ulum­han kag pa­ngis­da­an kag pag-a­reg­lo sa pag­pa­nag­tag sang ayu­da. Bi­lang sa­bat sa pan­dem­ya, nag­ha­nas sa hi­li­ku­ton me­di­kal kag nag­pa­nag­tag sang her­bal nga mga bu­long, kag nag-at­hag sa im­por­tan­sya sang ba­ku­na ba­tuk sa Covid-19. Nag­hi­mo man ini sang atu­ba­ngay nga kla­se kag nag­bu­lig sa mod­yul sang mga es­tud­yan­te.

Pa­nay. Gin­pa­si­dung­gan sang PKP-Pa­nay ang wa­lo nga ha­nga­way nga na­pa­tay sa bru­tal nga pag­pa­mom­ba sang AFP sa Ba­ra­ngay Ali­mo­di­as, Miag-ao, Iloi­lo sang Di­sye­mbre 1, 2021. Pa­da­yon kag na­ga­pa­bi­lin ang ku­sog sang Par­ti­do, BHB kag re­bo­lu­syo­nar­yong ma­sa sa kaum­han kag ka­syu­da­ran sa pi­hak sang ha­los isa ka tuig nga gin­pa­sing­ki nga ata­ke sa re­hi­yon.

Eas­tern Vi­sa­yas. Sa isa ka pa­ha­yag, gin­pa­si­dung­gan sang PKP-Eas­tern Vi­sa­yas ang 22 ha­nga­way nga na­mar­tir sang Agos­to 2021. Indi mag­nu­bo sa 16 ba­tal­yon sang AFP kag PNP ang na­ga­pang­lig­hot sa re­hi­yon. Sa pi­hak si­ni, na­kon­so­li­da ang mga ba­seng ma­sa, na­pa­bas­kog ang mga aso­sa­syong ma­sa kag na­pa­hu­lag ang ma­sa agud idu­so ang ila de­mok­ra­ti­kong ki­na­ma­ta­rung. Bi­san sa mga bar­yo nga may kam­po mi­li­tar pa­da­yon nga na­kaa­ngot ang re­bo­lu­syo­nar­yong pwer­sa. Indi mag­nu­bo sa isa ka kum­pan­ya ang naang­kon nga kas­wal­ti sang AFP ha­lin sa ar­ma­dong ak­syon sang BHB sa re­hi­yon.

North Central Min­da­nao. La­bi pa nga na­pan­day ang PKP kag BHB sa re­hi­yon sa ka­bu­hi kag ka­ma­ta­yon nga pag­hi­ma­kas sa nag­li­gad nga tuig. Ma­ga­ser­bi nga ba­se­hang mga lek­syon ang na­ku­ha ha­lin di­ri agud la­bi nga isu­long ang ina­way ban­wa. Gin­sa­lu­du­han sang re­hi­yon ang 20 Pu­lang ha­nga­way nga nag­ha­lad sang ila ka­bu­hi. Sang 2021, na­ka­lun­sar ang BHB sang 55 ak­syong open­si­ba kon sa diin ha­los isa ka kum­pan­ya nga kas­wal­ti ang naa­gum sang kaa­way.

Nag­pag­wa sang pa­ha­yag ang ko­mi­te sang Par­ti­do sa Bicol, amo man ang mga re­hi­yu­nal nga sa­nga sang Ma­ki­ba­ka, kag mga sa­nga sang Ka­ba­ta­ang Ma­ka­ba­yan sang Sout­hern Ta­ga­log, Sout­hern Min­da­nao, Ca­ga­yan kag Neg­ros. Na­kig-i­sa man ang Li­ga ng Agham pa­ra sa Ba­yan kag Com­pat­ri­ots-Asia-Pacific.

Sa Ca­na­da, nag­lun­sar sang ope­ra­syon di­kit ang Fri­ends of the Fi­li­pi­no Peop­le in Struggle sa Onta­rio. Na­kig-i­sa man ang Com­mu­nist Party of Austra­lia (ML), Com­mu­nist Wor­kers Uni­on (MLM) sa Co­lom­bia, Com­mu­nist Party of Tur­key (ML), Com­mu­nist Party of India (Maoist) kag Free­dom Road Socia­list Orga­niza­ti­on sang US.

#Mag­pun­ya­giMa­ki­ba­ka: Ika-53 tuig sang Par­ti­do, gin­sau­log