Mga bik­ti­ma sang Odet­te, pwer­sa­han gin­pa­kum­pu­nir sang de­tatsment

,

Ginreport sang Bagong Huk­bong Ba­yan-Central Neg­ros sang Di­sye­mbre 28, 2021 ang pag­pa­ma­hug kag pag­pa­mi­lit sang mga ka­ta­pu sang 62nd IB sa mga re­si­den­te sang Gui­hul­ngan, Neg­ros Ori­en­tal pa­ra una­hon ang pag­kum­pu­nir sang de­tatsment sang mi­li­tar nga na­sa­mad sang bag­yong Odet­te. Ini bi­san wa­la pa ma­kay-o sang ta­ga­bar­yo ang kau­ga­li­ngon ni­la nga mga ba­lay. Sa bay­lo nga bu­li­gan, gin­ban­sa­gan pa nga mga ta­ga­su­por­ta sang BHB ang mga re­si­den­te nga na­ga­bi­nu­li­gay pa­ra iba­ngon ang ila ko­mu­ni­dad.

Sa Ta­paz, Ca­piz kag Ca­li­nog, Iloi­lo sang Di­sye­mbre 14-27, 2021 gin­ba­li­kan sang mga sul­da­do kag pu­lis ang mga bar­yo nga ila gin-a­ta­ke sang 2020 kon sa diin gin­ma­sa­ker ang si­yam ka Tu­man­dok. Nag­pa­lap­ta sang ba­li­ta ang mga pa­sis­ta nga may ma­ta­bo nga ika­du­ha nga “ro­und” ang ma­sa­ker. Nag­pa­ma­hug man sang pag-a­res­to sa pi­la nga ki­la­la nga li­der sang mga Tu­man­dok. Ba­ngud sa ka­had­lok, gin­ba­ya­an sang 160 pa­ma­lay ang ila ko­mu­ni­dad.

Sa Gonza­ga, Ca­ga­yan sang kaa­ga­hon sang Di­sye­mbre 25, 2021 gin­lut­hang kag na­pa­tay sang gi­na­pa­ti­han mga ti­na­wo sang 77th IB ang li­der-ma­ngu­ngu­ma nga si Ray Basquez sam­tang na­ga­sau­log sang Paskwa upod ang iya pa­mil­ya. Ara sa gwa sang iya ba­lay sa Ba­ra­ngay Flou­ris­hing ang bik­ti­ma sang lut­ha­ngon. Si Basquez kontra sa ma­pan­dam­bong nga pag­mi­na sang black sand sa ila lu­gar.

Gin­pa­tay man sang mga sul­da­do sang 901st IBde ang 40-an­yos nga ma­nug­ni­yog nga si JB Bon, re­si­den­te sang Ba­ra­ngay Ba­ya sa Ra­gay, Ca­ma­ri­nes Sur sang Di­sye­mbre 12, 2021. Gin­pag­wa sang mga sul­da­do nga myembro ku­no si­ya sang BHB nga na­pa­tay sa ina­way sa ka­tam­bi nga ba­ra­ngay sang Salvacion.

Mga bik­ti­ma sang Odet­te, pwer­sa­han gin­pa­kum­pu­nir sang de­tatsment