Mga protesta

,

Ayu­da pa­ra sa bik­ti­ma sang Odet­te. Nagpro­tes­ta sa Boy Scout Circle, Quezon City sang Di­sye­mbre 29, 2021 ang mga de­mok­ra­ti­kong or­ga­ni­sa­syon agud ipa­na­wa­gan sa re­hi­men ang gi­la­yon nga pag­ha­tag sang bu­lig sa mga bik­ti­ma sang bag­yong Odet­te. Gin­kun­de­nar ni­la ang kri­mi­nal nga pag­pa­tum­ba­ya sang re­hi­men sa nag­li­gad nga ka­la­mi­dad nga nag­ha­lit sa mga pru­bin­sya sa Vi­sa­yas, Min­da­nao kag pi­la ka ban­wa sa Pa­la­wan.

Hus­ti­sya pa­ra sa mga gin­ma­sa­ker nga Tu­man­dok. Gun­dum­dom sang Di­sye­mbre 30 sang mga par­yen­te kag mga or­ga­ni­sa­syon nga na­ga­sak­dag sang taw­ha­nong ki­na­ma­ta­rung ang una nga tuig sang bru­tal nga pag­pa­tay sa si­yam nga Tu­man­dok kag pag-a­res­to sa 17 iban pa sa is­la sang Pa­nay. May ara nga prog­ra­ma sa Pastra­na Park sa Ka­li­bo, Aklan kag sa atu­bang sang upi­si­na sang Com­mis­si­on on Hu­man Rights sa Quezon City. Si­ling ni­la, mai­la gi­ha­pon ang hus­ti­sya pa­ra sa mga bik­ti­ma. Du­gang pa di­ri, na­ga­pa­da­yon ang mi­li­ta­ri­sa­syon sa mga ko­mu­ni­dad sang mga Tu­man­dok kon sa diin wa­la un­tat ang pag­pang­sab­wag sang ka­had­lok kag te­ror sang na­ka­dep­loy nga mi­li­tar.

Mga protesta