Pagpatigbabaw sa masa ug hukbo sa operasyong lockdown sa militar

,

Bisan daghang tuig na ang milabay sukad nga ulahing nabalikan sa mga kauban ang Nuevo sa Southern Tagalog (ST), wala kini nahimong dakung hisgutanan dihang miabot ang mga Pulang manggugubat sa lugar taliwala sa pandemya.

Dili na bag-o alang sa mga residente dinhi ang makiglambigitay ug makigtinabangay sa hukbong bayan. Gikalipay sa mga manggugubat ang mainiton nga pagdawat ilabina nga mga bag-ong henerasyon na sila sa hukbo, ug ang nailhan nilang mga kauban sa lugar namartir na o nahanaw na sa wala pa ang dekada 1990.

Samtang ginapalalum ug ginatun-an ang pangkinatibuk-an ug partikular nga mga hisgutanan sa panginabuhian sa mga taga-Nuevo, katimbayayong sa masa ang mga manggugubat sa produksyon sa mga kaingin. Nagsilbi silang mga abugado ug tighusay sa mga isyu nga dili masulbad sa lokal nga barangay, magtutudlo sa mga kabatan-onang wala masabti ang modyul sa eskwelahan ug frontliner sa pagpatin-aw sa Covid-19 ug kamahinungdanon sa bakuna para sa tanan.

Sa gabii, tago nga nagatigum ang mga grupo sa kabatan-onan, mag-uuma, mananagat, kababayen-an ug mga Pulang manggugubat aron hiusahon ang panaghiusa sa Nuevo alang sa pagpalambo sa ilang panginabuhian. Natukod ang mga rebolusyonaryong organisasyong masa ug ang sanga sa Partido sa lokalidad.

Taas ang suporta sa masa sa ilang hukbo. Dili na kinahanglan pang magsulti ang mga Pulang manggugubat ug awtomatiko silang ginadalhan og mga pagkaon ug uban pang suporta.

Ingonman, sa dugay nga pagkawala sa presensya sa hukbong bayan sa Nuevo, dili malilong nga nakatanum na og pipila ka aset o dautang elemento ang AFP ug PNP dinhi. Kini usab ang adunay rekord sa pagpangawat, sindikato ug pagpangawkaw og yuta sa lugar. Mipahaum ang yunit sa BHB sa maong kundisyon.

Usa ka gabii, lima ka Pulang manggugubat ang miadto sa baryo aron magpahigayon og pulong ug pagtuon sa masa. Pagkaugma, duha ka kolum sa sundalo ug pulis ang miliyok sa baryo. Gideklara ang lockdown tungod kuno sa usa ka kaso sa natakdan sa Covid-19 nga walay dayag nga sintomas o asymptomatic. Unang kaso kini sa Covid-19 sa baryo apan sayod ang tanan nga pakana lamang kini aron hatagag pangatarungan ang lockdown. Sa wala madugay, nabutyag nga tua sa Maynila ang tawong ginasulti nga natakdan. Ang Pulang hukbo ang tinuod nga target sa lockdown sa baryo.

Nagmuntar ang mga sundalo og mga tsekpoynt ug nagpalupad og drone samtang nag-alirong sa kabalayan.

Pugos nilang ginasulod ang mga kabalayan. Luyo sa ilang kasayuran, usa sa dinhi mao ang gidangpan sa mga manggugubat.

Nag-inisyatiba ang masa para itago ang mga kauban ug malikayan ang depensiba. Paspas ang ilang pagpinasahay og impormasyon. Nagbantay ang mga kabatan-onan sa ilang mga tambayanan ug balay. Giandam nila ang sakyanan aron makaluwas ang ilang mga manggugubat sa kaaway.

Milungtad pa og usa ka adlaw sulod sa usa ka balay ang mga kauban ayha kini gisulod sa mga pulis ug sundalo. Gitago sila sa tagbalay sa likod ug nanghingusog nga wala silay kasayuran mahitungod sa hugonhugon nga adunay presensya sa hukbong bayan sa lugar.

Nagtinabangay ang mga taga-Nuevo aron mapagawas ang mga kauban sa baryo nga dili mamatikdan sa mga sundalo. Pausa-usa silang gipasibat hangtud sa makabalik ang lima sa ilang yunit.

Kini nga lockdown sa Nuevo usa lamang sa mga timailhan sa paggamit sa rehimeng Duterte sa pandemyang Covid-19 aron mag-alagad sa mapanumpuong gyera niini. Gipahimuslan niini ang krisis panglawas aron labaw pang magsabwag og kabangis sa kabanikanhan.

Ingonman, labaw usab nga napamatud-an sa maong panghitabo nga kung hugot ang panaghiusa sa masa ug hukbo, mapukan ang unsamang linuog nga pakana sa militar ug pulis sa panahon sa pandemya. Sa daghan nang higayon, subli-subli nga gipakita sa masa nga sila ug sila lamang ang tinuod nga bayani. Kung dili tungod sa ilang kaisog ug pagmahal sa ilang hukbo, dili molampus ug moabante ang armadong pagsukol. (Koresponsal gikan sa Southern Tagalog)

Pagpatigbabaw sa masa ug hukbo sa operasyong lockdown sa militar