Pang­kug­mat sa mga si­bil­yan, tak­ti­ka sang te­ro­ris­ta nga es­ta­do

,

Narekord sining paskwa ang lap­na­gon nga mga ata­ke sang Armed Forces of the Phi­lip­pi­nes sa mga si­bil­yan nga ko­mu­ni­dad sa tu­yo nga pung­gan ku­no ang mga pag­ti­li­pon pa­ra sa ika-53 ani­ber­sar­yo sang Par­ti­do Ko­mu­nis­ta sang Pi­li­pi­nas (PKP).

Gin­su­long sang mga sul­da­do sang 75th IB ang ka­sal sang Lu­mad sa Sit­yo Ka­ta­ba­dan, Ba­ra­ngay San Roque, San Mi­gu­el, Su­ri­gao del Sur sang Di­sye­mbre 24 kag gin­pa­luk­pan ang ma­sob­ra 30 re­si­den­te nga nag­tam­bong. Na­pa­tay sa pag­pang­lut­hang ang ne­go­sya­nte nga si Vil­ma Ta­we­de, sam­tang apat pa ang na­pi­la­san. Gin­pag­wa sang mi­li­tar nga myembro sang Ba­gong Huk­bong Ba­yan (BHB) si Ta­we­de.

Sa Sta. Te­re­si­ta, Ca­ga­yan, gin­re­port sang Ene­ro 4 nga gin­su­nog sang mga sul­da­do sang 98th IB ang tat­lo ka ka­la­paw (pa­yag sa uma) sang mga ma­ngu­ngu­ma sa Sit­yo Bungcag, Ba­ra­ngay Lu­ga. Pag­ka­ta­pos ang kri­men gin­pa­lap­ta sang mi­li­tar nga BHB ku­no ang nag­hi­mo sang pag­pa­nu­nog.

Sa Northern Sa­mar sang Di­sye­mbre 26, 2021, ala-1 sang kaa­ga­hon, apat ka be­ses nga gin­kan­yon sang 8th ID ang mga ulum­han sa du­lu­nan sang mga ba­ra­ngay sang San Mi­gu­el sa Las Navas, kag Osang kag Hi­na­go­no­yan sa Ca­tu­big. Sang ha­pon man nga ina, pi­lit nga gin­ti­pon sang 20th IB ang mga re­si­den­te sang Ba­ra­ngay San Mi­gu­el, gin­pau­yat sang mga an­ti-BHB nga mga pla­kard kag gin­ku­ha­an sang ret­ra­to pa­ra pag­wa­on nga bo­lun­tad si­la nga nag­tam­bong sa ra­li kontra-PKP/BHB/NDF.

Gin­kan­yon sang 9th ID ang pa­li­bot sang Sit­yo Cam­po Nueve, Ba­ra­ngay Del Car­men sa La­go­noy, Ca­ma­ri­nes Sur sang Di­sye­mbre 28 kag 29, 2021. Bi­log nga gab-i ang pag­pa­ngan­yon kag in­di mag­nu­bo sa na­pu­lo ka bom­ba ang gin­buy-an sang mi­li­tar. Ba­ngud si­ni, na­pi­li­tan nga ba­ya­an sang may 100 re­si­den­te ang ila nga ba­lay kag mag­sang­twar­yo sa ga­may nga ka­pil­ya sang ba­ra­ngay. Gin­hi­mo ang ata­ke pag­ka­ta­pos sang na­pas­la­wan nga pag­sa­la­kay sang 83rd IB sa yu­nit sang BHB nga gin­ka­ma­tay sang isa ka sul­da­do kag pag­ka­ra­rong sang du­ha pa.

Pang­kug­mat sa mga si­bil­yan, tak­ti­ka sang te­ro­ris­ta nga es­ta­do