Barikada batuk sa pagpang-agaw sang duta para sa ekoturismo

,

Liwat nga napunggan sang mga residente sang Barangay Patungan (subong Sta. Mecedes) sa Maragondon, Cavite ang tuyo nga demolisyon sa ila komunidad sang Enero 13 sang mga pulis, suldado kag pribadong maton nga kahimbon ang mga daku nga kapitalista nga Virata kag Sy. Pila ka tuig na sila nga nanindugan batuk sa pagpang-agaw sang duta agud hatagan-dalan ang ekoturismo kag daku nga negosyo.

Tatlo ang napilasan kag anum, lakip ang isa nga nagabusong, ang iligal nga gin-aresto sang mga pulis kag suldado sa mapintas nga pagbungkag sa barikada sang mga residente. Masobra 1,000 elemento nga nagabug-os sa tim pangdemolisyon ang nagsulong sa barangay kag makapila ka beses nga nagpalupok sang pusil.

Nagpaabot sang suporta ang nagkalainlain nga organisasyong masa sa pagbato sang Barangay Patungan kag gilayon nga nagpanawagan sang imbestigasyon kag interbensyon sa lokal nga gubyerno kag mga ahensya.

Bato Patungan!

Ang Barangay Patungan ara sa baybay-dagat nga ginaestaran sang may 1,200 residente (masobra 350 pamilya) nga pangunahon nagasalig sa pagpangisda kag pagpanguma. Suno sa mga residente, masobra 150 tuig kag pila ka henerasyon na sang ila pamilya ang nagapuyo diri.

May kabilugan nga takos nga 602 ektarya kag napalibutan sang manggaran kag matahom nga kabukiran kag kadagatan ang Barangay Patungan. Ini ang rason kon ngaa ginalaksam sang himbunanay nga MTV Realty Corporation, ginapanag-iyahan ni Maria Theresa Virata, kag Manila Southcoast Development Corporation (MSDC) sang pamilya Sy, ang amo nga kadutaan.

Sadtong 2012 pa una nga nagpasilabot ang MTV Realty Corporation sa barangay kag gin-angkon ang duta bisan wala ini sang ginapakita nga titulo. Nagtukod sang kalsada ang kumpanya kag gin-angkon ang mga kabukiran sa palibot sini. Sa pareho nga tuig, nagdeploy sang pribadong mga maton sa sulodlan sang barangay para kontrolon ang hulag sang mga residente.

May 600 pamilya ang orihinal nga nagapuyo sa Patungan pero pagkatapos sang 2012 natunga ini bangud sa pagpamahog, pagpangloko, pilit nga demolisyon kag pagpabakwit sa mga residente. Ang relokasyon nga ginatanyag sang lokal nga gubyerno malayo sa pangabuhian sang mga residente kag kinahanglan bayaran kada bulan.

Sang 2014, nabalita man nga idemolis ang eskwelahan sa elementarya kag hayskul sang barangay para hatagan-dalan ang mga proyektong ekoturismo. Tuig 2016 nagtuyo man sang mapintas nga pagdemolis sa mga balay sa 1ugar.

Padayon nga ginapaslaw sang Save Patungan Now Movement ang mga atake nga ini kag ginpabaskog ang paghiliusa sang pumuluyo sang Patungan para magbato.

Paghimakas sa Hacienda Looc

Ang pagpang-agaw sang duta sa Barangay Patungan kasugpon sang gintukod nga Hamilo Coast, nga ginapanag-iyahan sang pamilya Sy, sa Hacienda Looc sa Nasugbu, Batangas. Gintukod sang MSDC ang mga beach, lugar-pasyalan kag konduminyum sa lugar nga nagpalayas sa linibo nga mangunguma.

Ang kadutaan sang Hacienda Looc ginsakup sang repormang agraryo sang reaksyunaryong gubyerno sang 1990 nga nagpanagtag sa mga mangunguma sang maabot sa 5,218 ektarya sa kabilugan nga 8,650 ektarya sang Hacienda Looc. Pero sang 1994, ginbaligya sang gubyerno ang asyenda sa MSDC bisan ginsakup ini sang repormang agraryo. Naglab-ot sa 10,000 mangunguma kag mangingisda ang nagasalig sa kadutaan, kadagatan kag manggaranon nga resorsa sang asyenda.

Ginahugpong sang Ugnayan ng Mamamayan Laban sa Pangwawasak ng Kalupaan sa Hacienda Looc ang pagbato sang mga komunidad umpisa dekada 1990. Naglunsar ini sang mga karaban padulong sa Maynila, mga piket kag barikada kag nakigbato sa ligal nga away sa Department of Agrarian Reform kag mga ahensya sang gubyerno.

Nag-ani sang malapad nga suporta ang pagbato sang Hacienda Looc. Ginsuportahan sila sang mga relihiyoso, mga estudyante halin sa Maynila kag iban pang sektor. Bilang pagpangapin sa mga mangunguma kag mangingisda, gindis-armahan sang Bagong Hukbong Bayan ang mga armadong maton sang gintukod nga resort ni Henry Sy sa Hacienda Looc sang Enero 2017. Nakumpiska sa duha ka reyd ang 42 armas.

Barikada batuk sa pagpang-agaw sang duta para sa ekoturismo