Hustisya para kanday Ka Kaye at Ka Bok!

,

Nadakop nga buhi sanday Sandra Reyes (Ka Kaye) kag Menandro Villanueva (Ka Bok) sang Disyembre 24, 2021 sa natabo nga engkwentro sa Mabini, Davao de Oro sa tunga sang mga Pulang hangaway kag berdugo nga 10th ID, suno sa report sang Mindanao Commission sang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP). Masunod nga adlaw, ginreport sang 10th ID nga napatay kuno si Ka Kaye sa inaway pero wala sang ginsambit bahin sa kahimtangan ni Ka Bok.

Sa masunod nga mga adlaw, paliwat-liwat nga ginpagwa sang Armed Forces of the Philippines (AFP) ang cartographic sketch sang itsura ni Ka Bok nga kuno malapit na siya madakop kag ang iban pang lider kag kadre sang rehiyon sang Southern Mindanao bangud sa ila todo-larga nga “operasyong paglagas.” Paliwat-liwat ini nga nagpalupok sang 105mm howitzer agud pagwaon nga may inaway sa tunga sang AFP kag BHB.

Sang Enero 6, gindeklarar sang 10th ID nga napatay kuno si Ka Bok sa engkwentro sang Enero 5. Ang matuod, uyat na nila si Ka Bok o ang iya lawas sa sulod sang 12 adlaw. Indi maglayo nga gintortyur siya antes brutal nga ginpatay. Sa report mismo sang 10th ID, nag-angkon sang madamo nga igo sang bala ang iya bangkay.

Mabaskog nga ginkundenar sang rebolusyonaryong hublag ang wala-kaluoy nga pagpatay sang AFP kanday Ka Bok kag Ka Kaye kag paglubid sini sang kabutigan. Ginsiguro sang PKP nga pasabton ang sin-o man nga responsable sa pagpatay sa duha.

Si Ka Bok masobra lima ka dekada nga nag-alagad sa pumuluyo. Yabi siya sa hulu-halintang nga pagsulong sang rebolusyonaryong hublag sa Southern Mindanao padulong sa isa sa pinakamabaskog nga rehiyon sang Partido kag BHB. Halin nga naorganisa sa Ateneo de Davao si Ka Kaye lubos panahon nga nag-alagad sa masang mamumugon, mangunguma kag Lumad sa rehiyon. Siya organisador kag malahalon ang nangin papel sa paglupok sang mga welga kag aksyong masa sa rehiyon sang Southern Mindanao.

Hustisya para kanday Ka Kaye at Ka Bok!