Madmavolut woy ovubaton Peace 911, dagway sa pasismo sa Davao City

,

Gipanghinambog kanhi lang sa lokal nga gubyerno sa Davao City ang Task Force (TF) Peace 911 isip modelo sa lokal nga pagpatuman sa NTF-Elcac sa nasudnong reaksyunaryong gubyerno. Ang lokal nga dagway sa maong huntang sibil-militar ang lunsaranan sa gyera kontra sa katawhan sa rehimeng Duterte ug Armed Forces of the Philippines (AFP) batok sa katawhan sa syudad.

Gilangkuban kuno ang TF Peace 911 sa walo ka prinsipyo sa “kalinaw.” Lakip dinhi ang pagpaubos sa korapsyon, pag-ila sa katungod sa matag usa, patas nga pag-apud-apud sa rekurso ug malinawong kundisyon sa negosyo. Apan tin-aw sa mga prinsipyong nahisgutan nga dili kini mosulbad sa batakang panginahanglan sa masa sama sa kaugalingong yuta ug makabuhi nga suhulan aron makab-ot ang makatarunganong kalinaw.

Matud sa usa ka Lumad nga mag-uuma sa Paquibato, ang Peace 911 tin-aw nga usa ka “madmavulot woy ovubaton,” mangtas ug malinglahong pasundayag.

Militarisasyon sa Paquibato

Sa takuban sa “pagkab-ot” sa kalinaw, nagdeploy og tulo ka batalyon ang AFP sa 13 ka barangay sa Paquibato ug mga kasikbit nga barangay niini sa Calinan District. Dili moubos sa 29 ang nakabarog nga mga kampo sa maong lugar. Subsub ang operasyon sa 27th IB, 89th IB ug 3rd IB. Nagapatawag kini og “pulong-pulong” sa tumong nga linglahon ug pugson nga ipasurender ang lumulupyo.

Kadungan niini ang pagbuhi sa mga operatibang “Dos-dos” o mga bayarang mamamatay-tawo aron maniktik, hasion ug pig-oton ang mga residente.

Ang pipila ka konseho sa barangay pugos nga gipapirma sa mga deklarasyong “persona non grata” ang Partido, hukbong bayan ug NDFP. Matud sa pipila ka mga upisyal, “wala man lang mi gihatagan og kopya sa dokumento.”

Nagtukod usab ang AFP sa maanomalyang “Kalinaw Village” sa Mahayag, Barangay Bunawan, aron ikordon ang mga gideklara nilang mga “misurender.” Pipila lamang ka metro ang gilay-on sa pasilidad sa hedkwarters sa 1003rd IBde. Sa maong proyekto, kontrolado sa mga heneral ang ₱2.53 milyong badyet sa pagpatukod sa pasilidad, ₱2.6 milyon nga ihatag kuno sa 40 ka “misurender” ug ₱724,000 alang sa “uban pang galastuhon.”

Agresibo usab ang rekrutment sa CAFGU ug mga grupong paramilitar sama sa Bagani ug Alamara nga katimbang nila sa kontra-insurhensiyang kampanya.

Mini nga kalinaw sa ekonomiya

Ilalum sa Peace 911, gilunsad ang programang Peace Economy (Ekonomya para sa Kalinaw) nga direktang gidumalahan sa meyor sa Davao nga si Sara Duterte-Carpio. Gipagawas nila nga ilalum sa “Peace Economy” adunay bahinay sa bahandi ug pagpapaspas sa serbisyo sa gubyerno.

Apan ang tinuod, sama lamang kini sa kanhi nang programa sa gubyerno nga pagtanum og kahoy ug pagprodyus sa pang-eksport nga hilaw nga mga materyales sa agrikultura sama sa falcata, rubber, kakaw, gemilina, kape, mahogani ug nara ilalum sa National Greening Program. Naghatag usab kini og dalan sa mga plantasyon sa oil palm sa Barangay Colasas.

Walay kumprehensibong programa alang sa produksyon sa pagkaon sama sa bugas ug mais, kulang ang suporta alang sa serbisyong pangproduksyon sama sa irigasyon, sustenableng agrikultura o pagbawal sa pabug-at nga usura. Ang ginapanghinambog nilang “paglambo” karon limitado lamang sa artipisyal nga pagpataas sa presyo sa kamatis sa mga mag-uuma sa Barangay Malabog.

Sa kasamtangan, ginagamit ang mga proyektong kalsada ug tower sa mga selpon sa programang Peace Economy aron tabunan ang ugat sa makaluluoy nga kahimtang sa mga mag-uuma ug Lumad sa Paquibato. Haw-ang ang islogan nga “wealth sharing” o pagbahinay sa bahandi kung ang yuta ug panginabuhian sa katawhan kontrolado pa gihapon sa mga agalong yutaan ug multinasyunal nga korporasyon.

Ang ginapagarpar sa lokal nga gubyerno sa Davao nga Peace 911 nga pundasyon sa kalinaw nag-unang nagsalig sa walay puas nga pasismo ug sa mini ug mausa-ka-bahin nga mga proyektong wala nagasulbad sa mga batakang problema sa mga residente sa Paquibato.

Gani, gitay-og ang pundasyon niini sa serye sa mga aksyong militar sa Bagong Hukbong Bayan batok sa mga nag-operasyong tropa sa AFP sa Barangay Colasas sa ulahing bahin sa 2019 kung asa kapin 15 ang nahiagum nga kaswalti sa kaaway.

Kini ug ang pagbutyag sa Peace 911 isip dayag nga pasista ug mini nga pakana ang dili malilong nga kamatuuran nga padayon nga ginagakos sa katawhan sa Paquibato ang gubat sa katawhan isip bugtong solusyon sa ilang kalisud.

(Kini nga artikulo kinutlo gikan sa Oktubre 2021 nga isyu sa Pasabilis!, rebolusyonaryong mantalaan sa masa sa Southern Mindanao.)

Madmavolut woy ovubaton Peace 911, dagway sa pasismo sa Davao City