Madmavolut woy ovubaton Peace 911, dagway sang pasismo sa Davao City

,

Ginpabugal sini lang sang lokal nga gubyerno sang Davao City ang Task Force (TF) Peace 911 bilang modelo sa lokal nga pagpatuman sang NTF-Elcac sang nasyunal nga reaksyunaryong gubyerno. Ang lokal nga dagway sang sibil-militar nga hunta nga ini ang lunsaran sang gera kontra sa pumuluyo sang rehimeng Duterte kag Armed Forces of the Philippines (AFP) batuk sa pumuluyo sang syudad.

Ginabug-os kuno ang TF Peace 911 sang walo ka prinsipyo sang “kalinungan.” Lakip diri ang kuno pagpanubo sang korapsyon, pagkilala sa kinamatarung sang kada isa, alalangay nga pagbahin sang resorsa kag malinong nga kundisyon sa pamuhunan. Pero maathag sa mga prinsipyo nga nasambit nga indi ini makasabat sa basehang kinahanglanon sang masa pareho sang kaugalingon nga duta kag makabuhi nga sweldo agud maagum ang makatarungan nga kalinungan.

Suno sa isa ka Lumad nga mangunguma sa Paquibato, ang Peace 911 maathag nga “madmavulot woy ovubaton,” isa ka mapiguson kag mapaniplang nga padihot.

Militarisasyon sa Paquibato

Sa tabon sang “pag-agum” sang kalinungan, nagdeploy sang tatlo ka batalyon sang AFP sa 13 barangay sang Paquibato kag mga katambi nga barangay sini sa Calinan District. Indi magnubo sa 29 ang nakatindog nga mga kampo sa amo nga lugar. Todo-larga ang operasyon sang 27th IB, 89th IB kag 3rd IB. Nagapatawag ang mga ini sang “pulong-pulong” sa tuyo nga tiplangon kag iduso nga magsurender ang tagabaryo.

Kadungan sini ang pagbuhi sang mga “Dos-dos” o mga bayaran nga manugpatay-tawo para tiktikan, pwersahon kag ipiton ang mga residente.

Ang pila ka konseho sang barangay pilit nga ginapapirma sa mga deklarasyon nga “persona non grata” ang Partido, hangaway sang banwa kag NDFP. Suno sa pila ka upisyal, “wala man lang kami ginhatagan sang kopya sang dokumento.”
Nagtukod man ang AFP sang maanomalya nga “Kalinaw Village” sa Mahayag, Barangay Bunawan agud ikordon ang mga gindeklarar nila nga mga “nagsurender.” Pila ka metros lang ang kalayuon sang pasilidad sa hedkwarters sang 100th IBde. Sa proyekto nga ini, kontrolado sang mga heneral ang ₱2.53 milyong badyet sa pagtukod sang pasilidad, ₱2.6 milyon nga ginahatag kuno sa 40 “nagsurender” kag ₱724,000 para sa “iban nga galastuhan.”

Agresibo man ang rekrutment sa CAFGU kag mga grupong paramilitar pareho sang Bagani kag Alamara nga ila katuwang sa kontra-insurhensya nga kampanya.

Paltik nga kalinungan sa ekonomya

Sa idalom sang Peace 911, ginlunsar ang programa nga Peace Economy (Ekonomya Pangkalinungan) nga direkta nga ginapamunuan sang meyor sang Davao nga si Sara Duterte-Carpio. Ginapagwa nila nga sa idalom sang “Peace Economy” may partehanay sang manggad kag pagpadasig sang serbisyo sang gubyerno. Pero sa kamatuoran, pareho lang ini sa daan nga programa sang gubyerno nga pagtanom sang kahoy kag pagprodyus sang pang-eksport nga hilaw nga materyales sa agrikultura pareho sang falcata, rubber, cacao, gemelina, kape, mahogany kag narra sa idalom sang National Greening Program. Naghatag man ini sang dalan sa mga plantasyon sang oil palm sa Barangay Colasas.

Wala sang kumprehensibo nga programa para sa produksyon sang pagkaon pareho sa bugas kag mais, kulang ang suporta para sa serbisyo pangproduksyon pareho sang irigasyon, sustenable nga agrikultura o pagdumuli sa pabug-at nga usura. Ang ginapabugal nila nga “pag-uswag” subong limitado lang sa artipisyal nga pagpataas sa presyo sang kamatis sa mga mangunguma sa Barangay Malabog.

Sa subong, ginagamit ang mga proyektong kalsada kag tower sang mga selpon sang programa nga Peace Economy agud tabunan ang ugat sang makaluluoy nga kahimtangan sang mga mangunguma kag Lumad sa Paquibato. Wala-unod ang islogan nga “wealth sharing” o pagbahin sang manggad kon ang duta kag pangabuhian sang pumuluyo kontrolado gihapon sang mga agalon nga mayduta kag multinasyunal nga korporasyon.

Ang ginapahambog sang lokal nga gubyerno sang Davao nga Peace 911 nga pundasyon sang kalinungan nagasalig pangunahon sa wala untat nga pasismo kag sa paltik kag bangian nga proyekto nga indi makalubad sa mga basehang problema sang mga residente sang Paquibato.

Sa kamatuoran, gintay-og ang pundasyon nga ini sang serye nga mga aksyong militar sang Bagong Hukbong Bayan batuk sa mga nagaoperasyon nga tropa sang AFP sa Barangay Colasas sa ulihi nga bahin sang 2019 kon sa diin masobra 15 ang gin-agum nga kaswalti sang kaaway.

Ini kag ang pagbuyagyag sang Peace 911 bilang hayag nga pasista kag paltik nga padihot ang indi matago nga kamatuoran nga ginahakos sang pumuluyo sang Paquibato ang inaway banwa bilang solo nga solusyon sa ila pag-antus.

(Ang artikulo nga ini ginkuha sa Oktubre 2021 nga isyu sang Pasabilis!, rebolusyonaryong pahayagang masa sa Southern Mindanao.)

Madmavolut woy ovubaton Peace 911, dagway sang pasismo sa Davao City