Editoryal Maisugon ug lig-ong iasdang ang rebolusyonaryong pakigbisog

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa Pilipino

Pabor kaayo ang pulitikanhon ug ekonomikanhong kahimtang aron kusganong iasdang ang tanang porma sa pakigbisog sa masa ug maisugong iabante ang rebolusyonaryong pakigbisog alang sa nasudnong demokrasya. Kinahanglang sakmiton ang labaw nga pulitikanhong pagkahimulag sa rehimeng Duterte aron kab-oton ug palihukon ang nagkadakung ihap sa katawhan ilabina sa umaabot nga mga bulan ayha ang eleksyon.

Samtang naghinapos ang termino ni Rodrigo Duterte sa Malacañang, labaw nga migrabe ang pagpangatake sa iyang pasistang rehimen batok sa katawhang Pilipino. Kini tungod sa iyang desperasyon nga kab-oton ang deklarasyong sumpuon ang armadong pagsukol ug ipatuman ang pakana sa malukpanong pagpanumpo ug pagpahamtang og balaod militar sa takuban sa dakung kaguliyang. Sa kabanikanhan ug kasyudaran, gigamit ni Duterte ang pasistang terorismo aron hadlukon ang katawhan, gub-on ang ilang mga unyon ug organisasyon, sumpuon ang ilang mga katungod ug buntugon ang ilang mga pakigbisog. Ang nagkagrabe nga pagpangatake sa rehimen, timaan sa dakung kahadlok niining moulbo ang malukpanong pagsukol sa katawhan taliwala sa paspas nga pagkahagba sa ilang panginabuhian ug ang-ang sa panginabuhi.

Nagkagrabe ang krisis sa ekonomiya sa Pilipinas. Ang napulo ka semana nga padayong pagsaka sa presyo sa lana nagbunga og grabeng pag-antus sa masa ug misugnod sa ilang kasuko. Gipahimuslan sa dagkung kapitalista ang kaguliyang sa Europe aron mohakop og sobra-sobrang ganansya, nga gipahimuslan usab sa gubyernong Duterte sa dagway sa nagkadakung ginakulektang buhis. Tungod niini, labaw nga misaka ang presyo sa mga pagkaon, palaliton ug serbisyo, ug labaw nga nag-ilaid sa kalisud ang mayorya sa katawhan. Ubos na gani kaayo ang suhol, paspas pang nawad-an og bili ang piso. Daw ginusnusan og asin ang samad sa katawhan dihang gianunsyo sa mga upisyal sa rehimen nga kinahanglang ipatuman ang mas daghang pabug-at nga buhis aron mabayran ang nagtabunok nga utang ni Duterte.

Atubangan sa gikataho nga pag-ubos sa kaso sa Covid-19, “giablihan ang ekonomiya” apan nagpabilin pa gihapon ang seryosong problema sa kawalay trabaho. Kini tungod kay nalubong pa gihapon ang dakung bahin sa lokal nga pagmanupaktura nga nakasandig sa eksport. Ang pagkahugno sa lokal nga produksyon nakasumpay sa pangkalibutang krisis sa imperyalismo. Hinay pa gihapon ang internasyunal nga produksyon nga apektado sa krisis sa sobrang produksyon. Misamot usab ang krisis sa ekonomiya sa agrikultura ug pangisda, tungod sa walay puas nga liberalisasyon ug pagbaha sa imported nga bugas, utan, karne ug isda, nga miresulta sa sobrang pagkalugi sa minilyong mag-uuma ug mangingisda. Hangtud karon, walay mahukmanong lakang ang gubyerno ni Duterte aron pakusgon ang sistema sa pangpublikong panglawas isip pagpangandam sa posibleng subling paggrabe sa pandemya.

Samtang nagkaduul ang eleksyon sa Mayo, nagkagrabe ang panagbangi tali sa magkaatbang nga paksyon sa nagharing hut-ong. Sa pag-init sa kampanya sa eleksyon, mibwelo ang dagkung rali sa pagsuporta kang Leni Robredo sa lain-laing dapit sa nasud, kung asa natapok ang lalum ug lapad nga kasuko sa katawhan sa pasismo, korapsyon ug pagluib sa rehimeng Duterte. Labaw niining gipatataw ang pagkahimulag sa nagharing pundok ug sa ginasuportahan niining Marcos-Duterte tandem.

Pagalauman nga mosangpot ang sitwasyon sa labaw nga paglapad ug konsolidasyon sa nagkahiusang prente sa mga demokratikong pwersa, lakip ang posibilidad nga magkahiusa pa gihapon ang mga partido ug kandidatong anti-Duterte. Ang plano sa mga Marcos ug Duterte nga kawaton ang eleksyon labaw nga mahimong lisud ipatuman ug siguradong magpadilaab sa malukpanong pagsukol sa katawhan.

Ang ekonomikanhon ug pulitikanhong krisis sa nagharing sistema, ug nagkakusog nga terorismo sa estado naghimugso sa paborableng kahimtang aron ibangon ug ibwelo ang lain-laing porma sa mga pakigbisog sa masa batok sa pulitikanhong pagpanumpo ug aron iasdang ang hinanali nga demokratikong pangayo sa masa sa lain-laing ang-ang sa organisasyon. Kinahanglang hingpit nga palihukon ang katawhan aron iasdang ang pakigbisog batok sa pagsaka sa presyo sa lana ug mga palaliton, alang sa trabaho ug mas taas nga suhulan, pagpaubos sa abang sa yuta, ayuda, kanselasyon sa utang, pagpahunong sa importasyon sa mga produktong agrikultural, ug uban pa.

Kinahanglang himoon ang tanang paningkamot ug gamiton ang tanang pamaagi, lakip ang kampanya sa eleksyon, aron abton ang mga pabrika ug komunidad sa kasyudaran ug kabanikanhan, pukawon, organisahon ug palihukon ang mga mamumuo, mag-uuma, kabus, kabatan-onan, kababayen-an ug uban pang mga dinaugdaug ug nag-antus nga sektor. Kinahanglang wagtangon sa mga kadre ug aktibista sa Partido ang kahadlok ug pagduhaduha, palig-onon ang buut ug hunahuna, atubangon ang gikinahanglang kalisdanan, kagutom ug sakripisyo, ug mapangahason ug walay kakapoy nga patigbabawan ang kanhi nang mga nahimo aron abton ang masa, hiusahon ang ilang hunahuna ug dasigon sila nga atubangon ang ilang kongkretong mga problema ug pangulohan ang ilang mga pakigbisog.

Kinahanglang sakmiton sa kalihukang masa ang nagkalapad nga pulitikanhong kalihukan batok sa panagkunsabohay sa Marcos-Duterte ug ilambigit ang mga pakigbisog sa masa sa kampanya sa eleksyon ug pagbatok sa planong limbungon ang eleksyon. Sa pikas bahin, ang pakigbisog sa natad sa eleksyon sa mga demokratikong pwersa kinahanglang idugtong sa pulitikanhon ug ekonomikanhong pakigbisog sa masa.

Saulugon nato karong bulana ang ika-53 nga anibersaryo sa Bagong Hukbong Bayan (BHB). Labaw pang palig-onon ang determinasyong pakusgon ug palapdon ang BHB. Dugang pang pahugton ang disiplinang militar ug magpakahanas sa mga gerilyang taktika aron pakyason ang subsub nga opensiba sa kaaway nga siguradong moigting pa sa umaabot nga mga bulan. Maisugong suklan ang pasistang atake sa kaaway sa masa. Ilunsad ang siguradong mapadaug nga mga taktikal nga opensiba. Hampakon ang mga nabulag ug gagmayng yunit sa kaaway. Ibutyag ug suklan ang mga pakanang saywar sa kaaway aron linglahon ang masa ug gub-on ang ilang panaghiusa.

Hugot huptan ang interes sa masang mag-uuma ug iasdang ang ilang pakigbisog. Padayon nga palapdon ang teritoryong langkub sa mga gerilyang nataran ug magtukod og bag-ong mga gerilyang nataran. Padayong mangrekrut ug magbansay og mga batan-ong Pulang manggugubat nga modala sa gubat sa katawhan ngadto sa mas taas nga ang-ang sa umaabot pang panahon.

Maisugon ug lig-ong iasdang ang rebolusyonaryong pakigbisog