Mga liham ng mga Pulang mandirigma sa Kabataang Makabayan Hinihintay kayo ng masa at ng digmang bayan

,
Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishBisaya

Malaki ang maiaambag ng kabataan, laluna ang kabataang intelektwal, sa pagsulong ng digmang bayan, ayon kay Ka Amihan Guerrero, tagapagsalita ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Agusan del Sur. Isa si Ka Amihan sa mga Pulang mandirigma na nagpadala ng liham para sa mga kasapi ng Kabataang Makabayan (KM) sa okasyon ng ika-53 anibersaryo ng BHB noong Marso 29.

“Alam kong sapat na ang kaalaman ninyo kung bakit kailangan ang BHB at armadong pakikibaka. Batid kong ramdam n’yo rin ang mahalagang papel ng KM sa paggampan sa tungkuling palakasin at isulong ito sa mas mataas na yugto,” bungad ni Ka Amihan sa kanyang sulat.

Ikinwento ni Ka Amihan ang mahigpit na pangangailangan ng kanilang platun na dagdagan ang dalawang nagmula sa uring petiburges. Gumagampan sila ng hanggang tatlong susing tungkulin. Dahil batak, may ilang gawain ang naiiwan o nakaliligtaan. Sa gayon, maraming “bakante” na pusisyon sa hukbong bayan na maaaring punan ng mga “aplikanteng kabataan.”

Aniya, nariyan ang mga gawain para sa konsolidasyong pang-organisasyon tulad ng edukasyong pampulitika. “Kailangan ng mga kasama na maalagaan at maging matalas ang kanilang pag-iisip… upang alerto sila at agad makontra ang estratehiko at planadong saywar ng kaaway.”

Kailangan din ng mga upisyal medikal para mas marami pa ang maabot ng serbisyong pangkalusugan na salat na salat sa kanayunan. Gayundin, kailangan ng mga kasamang magtuturo ng literasiya sa mga Pulang mandirigmang mababa o walang kakayahang magbasa, magsulat at magkwenta, at mga kasamang magsasagawa ng malaganap na edukasyon sa hanay ng masa, laluna kaugnay sa kanilang mga karapatan.

Isa sa kabataang tumugon sa panawagan si Ka Elyan, na iniwan ang buhay aktibista sa kampus at sa lansangan at nagtungo sa kanayunan. Kwento niya sa kanyang sulat, hindi naging madali ang kanyang unang mga taon sa hukbong bayan. “Habang patuloy kong pinag-aaralan ang buhay ng isang Pulang mandirigma, pinagdaanan ko ang maraming mga sakripisyo at hirap… gaya ng lenggwahe, mga katangian ng bawat mandirigma at masa, mga gawain at kung paano makiangkop sa kultura.” Tanggap niya ang proseso dahil sabi nga ng isang kasama sa kanya, “walang madali sa rebolusyon.”

Sang-ayon si Ka Lisa na hindi madali maging Pulang mandirigma. “Kasama sa buhay-hukbo ang napakatinding pagpapanibagong-hubog,” kwento niya sa kanyang sulat. Pero dahil sa nakita niya ang malalalim na ugat ng di pagkakapantay-pantay at kahirapan sa lipunan, desidido siyang isulong ang digmang bayan. Aniya, “ito lang ang paraan… para mabago ang lahat nang hindi lang basta pinipinturahan ng masayang kulay ang nabubulok na lipunan kundi ang pagbabago sa kaibuturan.”

Ito rin ang laman ng sulat ni Ka Kreto. Aniya, “masalimuot ang pag-alis sa ating buhay na kinagisnan. Ngunit kailangan nating magpunyagi na makapagpanibagong-hubog at pandayin ang ating rebolusyonaryong pananaw, panindigan, at pamamaraan.” Hinamon niya ang kabataan na mangahas itaguyod ang interes ng nakararami sa gitna ng maraming kadahilanang burges—pagdududa, pangangamba, o pagdadalawang-isip. “Sa halip na manatiling makadena sa buhay na kinagisnan, piliin natin ang buhay na makabuluhan.”

Sa sulat naman ni Ka Ani, kinwento niyang nababalitaan ng mga Pulang mandirigma ang kalagayan ng kabataan sa kasyudaran noong panahon ng pandemya at sarado ang mga eskwelahan. Nasaksihan mismo ng mga mandirigma ang hirap ng mga kabataan sa blended learning at ang pasakit na dulot nito sa mga magulang at kanilang mga anak. Dumugtong pa rito ang pagbabadya ng isang delubyo—ang panunumbalik ng mga Marcos at makapagpanatili ang isang Duterte sa poder ng estado.

“Kalunos-lunos na pangitain,” aniya. “Matindi ang hamon sa sambayanan na maging mapagpasya at huwag itong payagang mangyari. Malaki ang papel nating mga kabataan upang maipanalo ang labang ito.”

Inalala ni Ka Ani ang mga kabataang nagsimula sa pagmumulat, pag-oorganisa at pagpapakilos ng laksa-laksa noong panahon ng diktadurang Marcos. “Nasa ating mga kamay bilang mga tagapagmana ng rebolusyon na isulong ang digmang bayan hanggang sa tagumpay,” aniya. “Kung kinaya ng mga nauna sa atin na magsakripisyo at tumugon sa panawagang humawak ng armas para ilaban ang tunay na hustisya at kapayapaan ay mas lalong dapat kayanin natin ngayon.”

Kasama ang malawak na hanay ng masang api, mensahe ni Ka Ani at mga kasamang mandirigma: “Kitakits! Naghihintay kami at ang malawak na masa sa kanayunan!”

Hinihintay kayo ng masa at ng digmang bayan