Alyansa laban sa mga imperyalistang gera, nanawagan ng mga pagkilos laban sa NATO

,

Sa isang porum noong Hunyo 22 sa Paris, France, nanawagan ang International Coordinating Network ng Resist US-led War Movement para sa paglulunsad ng mga protesta laban sa gaganaping pagtitipon ng mga bansa sa ilalim ng North Atlantic Treaty Organization sa Madrid, Spain sa darating na Hunyo 28 hangggang 30.

“Nananawagan kami para sa paglalansag sa NATO para idemilitarisa ang Europe at para ipaglaban ang makatarungang hustisya,” anito.

Sa pahayag na inilabas ng grupo noong araw ding iyon, sinabi nitong ang mga base at pasilidad militar na inilatag ng mga myembrong bansa ng NATO, mula United Kingdom tungong Saudi Arabia, at maging sa Pilipinas, ay yumuyurak sa mga pambansang soberanya at nagdudulot ng pinsala sa kapiligiran at ng kaguluhang panlipunan.

Sinusuhayan at sinusuportahan ng NATO ang nga pasistang rehimen sa iba’t ibang bansa, habang dinedestabilisa ang mga soberanong bansa. Anito, maging ang tumatagal nang armadong tunggalian ngayon sa pagitan ng Ukraine at Russia ay maiuugat sa pagkakatatag ng NATO, at sa patakaran ng alyansa para palibutan at gipitin ang Russia.

Para suportahan ang militarismo, inoobliga ng NATO ang mga myembro na maglaan ng papalaking badyet para sa gastos militar nang hanggang 2% ng kani-kanilang gross domestic product. “(Dahil dito), ang mga kinakailangang serbisyong panlipunan para sa masang manggagawa ay palagiang kulang sa pondo at ang mga badyet para sa kalusugan kahit sa gitna ng pandemya ay binabawasan.”

“Itinatakwil ng mamamayan ang NATO bilang instrumento ng gerang pinasisiklab ng US,” ayon sa grupo. Nanawagan ito ng mga pagkilos sa lansangan sa Madrid at saanman sa mundo sa mga araw na magtitipon ang mga lider ng alyansa sa Spain. “Nangangako kaming itayo ang isang kilusang lalaban para sa makatarungan at matagalang kapayapaan para wakasan ang lahat ng gerang agresyon, ipagtanggol ang karapatan sa pagsasarili at palayain ang lahat ng mamamayan!”

AB: Alyansa laban sa mga imperyalistang gera, nanawagan ng mga pagkilos laban sa NATO