Ika-9 na Kongreso ng grupong Freedom Road Socialist Organization, inilunsad

,

Nagtapos kamakailan ang ika-9 na Kongreso ng Freedom Road Socialist Organization (FRSO), isang rebolusyonaryong organisasyon sa US, na may temang ‘Sunggaban ang pagkakataon, maliwanag ang hinaharap! (Seize the time, the future is bright!) Nagpaabot ng mensahe ng pakikiisa ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa isinagawang kongreso ng FRSO.

Para sa FRSO, ang pagtatapos ng kanilang Kongreso ay pagpapakita ng pagsulong ng kanilang mga pagsisikap para magtayo ng bagong partido komunista na mangunguna sa paglaban para sa sosyalismo.

Nagmula ang mga delegado ng kongreso mula sa lahat ng rehiyon ng US. Karamihan ay mga bagong kasapi na bunga ng mabilis na pagsulong ng organisasyon sa nagdaang apat na taon.

Ayon sa FRSO, ang malaking mayorya ng mga delegado ay mas bata sa 35 taong gulang na mga lider at aktibista ng kilusang paggawa. Sangkatlo (1/3) sa mga dumalo ay mga minoryang nasyunalidad tulad ng mga African American. Halos kalahati ng mga dumalo ay kababaihan at mula sa sektor ng LGBT+.

Inilahad din ng kanilang Kongreso na sa nagdaang panahon, “nakasaksi tayo ng walang-kaparis na antas ng pakikibaka mula dekada 1960. Ang naging pag-aaklas matapos ang pagpaslang kay George Floyd, na parehong malapad at militante, ay naghuhudyat ng paparating na mga pagsulong.”

Nagpasa ng mga resolusyon ang kongreso kaugnay ng pagtatayo ng bagong partido komunista sa US, kabilang ang paglalatag ng gawain sa pagtatatag ng Komisyon para sa mga African American para makatulong sa pagpapaunlad ng gawain sa kilusang Pagpapalaya sa mga Itim (Black Liberation). Kinastigo rin ng isang resolusyon ang pakikialam ng US sa inter-imperyalistang digma sa Ukraine.

Sa huli, naghalal ang kongreso ng bagong komite sentral na pamumunuan. Kabilang dito si Mick Kelly bilang pampulitikang kalihim ng organisasyon.

“Binabati ng PKP ang RFSO sa matibay na pagsusulong ng Marxismo-Leninismo at nagpapatuloy na paglago ng organisasyon nito. Tumatanaw kami sa plano ninyong magtatag ng isang pambansang upisina bilang mahalagang hakbang tungong pagtatatag ng mga balangay ng FRSO sa mas maraming syudad sa buong US,” ayon sa mensahe ng pakikiisa.

“Lubos na kinikilala ng PKP at mga rebolusyonaryong pwersa sa Pilipinas ang mahalagang tungkuling ginagampanan ng FRSO sa dumaraming pakikibakang masa sa buong US, kabilang ang malawakang kilusang protesta kasunod ng pagpaslang kay George Floyd noong 2020, at sa umuunlad na pakikibakang manggagawa,” dagdag ng PKP.

Liban pa sa PKP, nagpadala rin ng pakikiisa ang Liberation Party of Argentina (PL), Workers Party of Belgium, Communist Party of Greece, New Communist Party of Britain, Marxist-Leninist Party of Germany (MLPD), Fronte Popolare (Italy), Communist Party of the Philippines (CPP), International League of Peoples´ Struggle – Jose Maria Sison, Communist Party of Sweden, Labor Party of Turkey, at United Socialist Party of Venezuela.

“Ipinagdiriwang ng PKP ang bawat naaabot at napagtatagumpayan ng FRSO sa kolektibong paglaban natin sa kumon na kaaway. Sa ganitong usapin, ang mga naaabot at napagtatagumpayan ng PKP at ng rebolusyong Pilipino ay mga ambag nito sa pangkalahatang pagsisikap ng api at pinagsasamantalahang mamamayan na isulong ang adhikain ng sosyalista at pambansa-demokratikong rebolusyon.”

AB: Ika-9 na Kongreso ng grupong Freedom Road Socialist Organization, inilunsad