Isalikway ang imperyalistang propaganda sa Ukraine

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglish

Ang kaguliyang sa mga imperyalistang nasud nagmugna og paborableng kundisyon alang sa mga proletaryong rebolusyonaryo sa nagkalain-laing nasud aron ibutyag ang dunot nga sistemang kapitalista ug ang nagkakusog nga pagpahimulos sa mga mamumuo ug uban pang dinaugdaug nga hut-ong. Kinahanglang pakusgon sa mga partido komunista ang ilang kaugalingong makihut-ong nga inisyatiba ug kusog, aron batukan ang mga pasistang pwersa ug panaggyera sa mga imperyalistang gubyerno, ug iasdang ang rebolusyonaryong pakigbisog sa ilang tagsa-tagsa ka nasud.


 

Download: PDF

Kinahanglang ipanghimakak ang mga propaganda sa US kabahin sa Ukraine ug ang ginapagawas niining “pagpanulong sa Russia.” Ginadominahan sa imperyalismong US ang “naratibo” mahitungod sa nagsingabot nga gubat aron dauton ang Russia ug tabunan ang dakung papel niini sa pagpanginlabot ug pagpanulsol og gubat sa Ukraine. Ang linya sa US ginadala karon sa dagkung mga ahensya sa balita ug midya, ingonman sa masmidya sa Pilipinas. Adunay dakung kakulangon sa kritikal nga pagtuki ug pagkonsidera sa impormasyon kabahin sa kasaysayan ug reyalidad sa interbensyon sa US ug inter-imperyalistang panagbangi aron usabon ang kasamtangang imperyalistang bahinay sa Europe.

Aron masalikway ang malinglahong propaganda sa mga imperyalista ug hingpit nga masabtan ang sitwasyon sa Ukraine, ang mosunod nga impormasyon kinahanglang tagdon ug analisahon:

1. Ang Donbass usa ka rehiyon sa sidlakang bahin sa Ukraine, sa kasadpang utlanan sa Russia. Usa kini ka industriyal nga lugar nga milambo panahon sa sosyalismo ilalum sa Unyon Sobyet (USSR). Bisan sa wala pa maporma ang USSR sa 1922, ang Donbass kanhi nang gidominahan sa mga Russian (sa pinulongan, kultura ug kasaysayan). Midaku usab ang populasyon sa Russia sa Donbass sa dihang nagpadala kini og mga mamumuong Russian alang sa industriyalisasyon niadtong dekada 1930.

2. Ang Ukraine, nga kanhing sakop sa Unyon Sobyet, lakip sa tulo ka nasud nga nagtukod kaniadto sa Commonwealth of Independent States (CIS) uban sa Russia ug Belarus (ang Belarus usa ka nasud sa amihanan sa Ukraine). Sa dihang nabungkag ang USSR niadtong 1991 human sa pagpahibalik sa kapitalismo sugod 1953, kini nga mga nasud nagkahiusa sa Minsk (usa ka syudad sa Belarus) nga magmugna sila og usa ka espesyal nga lugar sa militar (nga dili mahimong myembro sa NATO nga gipangulohan sa US).

3. Niadtong 2014, naglunsad ang US og kudeta sa Ukraine ug gibutang ang usa ka itoy nga rehimen pinaagi sa gitawag nga Maidan Revolution. Dihang makalingkod sa poder, ang gubyerno sa Kyiv (sa pagpaluyo ni Obama) naglunsad sa paturagas nga pagpamomba nga miigo sa sibilyang populasyon sa rehiyon sa Donbass. Kapin sa 14,000 ang nangamatay sa gitawag nga henosidyo o pogrom (pagpamatay) batok sa katawhang Russia sa Donbass. Usa kini sa mga dakung krimen sa gubyerno ni Obama kakunsabo ang Ukraine.

4. Nag-armas ug gisuklan sa katawhan sa Donbass ang walay hunong nga pag-atake sa Kyiv niadtong 2014. Gikan niini nga gubat, gideklara ang People’s Republic of Donetsk ug ang People’s Republic of Lugansk (Donetsk ug Lugansk parehong mga lungsod sa Donbass). Sa mga negosasyon sa Minsk niadtong 2014 ug 2015, giila sa Ukraine ang espesyal nga autonomous status (awtonomiya) sa Donbass. Lakip sa gihiusahan ang pag-atras sa tanang langyawng tropa sa Donbass, lakip na ang Ukrainian ug hukbo sa Russia.

5. Kusog ang neo-Nazi (Ultra-too nga mga grupo) sa Ukraine; ang kasamtangang presidente sa Ukraine, si Volodymyr Zelenskyy, usa ka Nazi nga anti-Russian. Gideklara niya sa miaging tuig nga “ilingkawas” ang Donbass ug nanawagan sa mga lumulupyo niining Russian nga “mopauli sa Russia.” Sukad sa miaging tuig, giliyukan sa Kyiv ang Donbass og pipila ka mga brigada sa pwersang militar.

6. Niadtong Disyembre 16, 2021, gipalig-on sa United Nations ang usa ka resolusyon nga nanawagan alang sa “pagsumpo sa paghimayaz sa Nazismo, neo-Nazismo ug uban pang mga gawi nga nakatampo sa pagpadaku sa mga kontemporaryong porma sa rasismo.” Duha lamang ka nasud ang misupak sa resolusyon: ang US ug Ukraine.

7. Ang pagpamyembro sa Ukraine sa NATO usa ka butang nga gusto sa US nga mahitabo tungod kay magtugot kini sa pagpalig-on sa kutay sa misayl sa US sa utlanan sa Russia. Aduna na kini mga misayl nga nakapwesto sa Slovenia ug Romania; aduna usab ang utlanan sa Alaska sa Russia; aduna usay base militar ang US sa Poland; ug adunay mga armas militar sa Lithuania, Latvia ug Estonia. Niadtong 2019, miatras ang US sa kasabutan uban sa Russia kalabot produksyon ug deployment sa intermediate-range nuclear weapons nga kanhing nagdili sa duha nga magbutang og mga misayl duul sa ilang mga utlanan.

8. Gikan sa katapusang mga semana sa Enero, walay puas ang pagtigum sa Kyiv sa mga pwersang militar aron liyukan ang Donbass. Sumala sa laing taho, adunay 13 ka brigada ang Ukrainian Army nga gibutang, ug may pipila ka mga dapit sa Donetsk nga naokupar na niini. Adunay impormasyon nga nakapwesto sa mga kampo sa Ukrainian army ang mga magtatambag sa militar sa US ug mga pribadong kontraktor militar sama sa Blackwater (Academi). Niadtong Pebrero 21, gitaho nga 1,500 ka beses nga gikanyon sulod sa 24 ka oras sa mga pwersa sa Ukraine ang Donetsk ug Lugansk nga miguba sa importanteng mga imprastrakturang sibilyan sama sa mga planta sa kuryente. Pipila ka semana na nga ginapagawas sa US nga ang Russia maglunsad og usa ka “false flag” nga operasyon aron tabunan ang kamatuoran nga ang mga magtatambag sa militar niini dugay nang nakapwesto sa Ukraine aron ikoordina ang maong mga pag-atake isip kabahin sa pagpanulsol sa US aron mahitabo ang “pagpanulong sa Russia. ”

9. Niini lang semanaha, human sa kapinkun-kulang pito ka tuig nga pagpugong sa kaugalingon, giila sa Russia ang People’s Republic of Lugansk ug ang People’s Republic of Donetsk, usa ka lakang nga dugay nang gipangayo sa maong mga independyenteng republika. Gibayaw niini ang Donetsk ug Lugansk gikan sa kanhi awtonomiya nga sakop sa Ukraine ngadto sa independyenteng mga republika. Sa pag-ila sa Russia sa duha ka independyenteng estado, dayag niining gideklara nga wala kini katuyoan nga sakupon ang maong estado. Niadtong Pebrero 22, pormal nga nangayo og tabang militar ang duha ka estado aron kontrahon ang matud nila “agresyong militar sa rehimeng Ukrainian” sulod sa ilang mga teritoryo. Bunga sa padayon nga pagpanganyon sa mga pwersang Ukrainian, kapin 40,000 ka sibilyan ang mibakwit padulong mainland Russia. Isip tubag, nagpadala og mga tropang “peacekeeping” ang Russia sa rehiyon.

10. Nagmando ang Russia karong adlawa sa “espesyal nga operasyong militar” batok sa Ukraine. Kini taliwala sa gikataho nga paggrabe sa gubat tali sa mga tropa sa Donetsk ug mga sundalong Ukraine sa Donbass. Ang gideklarar nga katuyoan sa mga pag-atake sa Russia sa mga pasilidad sa militar sa Ukraine dili pagpanulong o pag-okupar sa Ukraine. Sumala sa presidente sa Russia nga si Vladimir Putin: “Wala sa among plano nga okupahon ang mga teritoryo sa Ukraine. Wala kamiy unsamang pugsanong ipahamtang.” Ang “special military operations” sa Russia nga paglunsad sa pag-atake sa mga pasilidad militar sa Ukraine ginasulting tubag sa walay puas nga pagpangatake sa papet sa US sa Kyiv batok sa Donbass ug sa mga independyenteng republika niini.

11. Ang mga pag-atake sa Donbass kabahin sa pagpanulsol sa US sa Russia nga “atakehon” ang Ukraine. Tumong sa US nga magdilaab ang kagubot ug gubat aron pakusgon ang pagpamaligya niini og armas ug hatagan og rason ang pagpadaku sa tabang militar sa Ukraine. Gipakaylap sa US ang “pagpanulong” sa Russia aron ihimulag kini sa pangkalibutang opinyong publiko, ug sa ingon magamit sa pagpig-ot sa Germany ug uban pang mga kaalyado sa US sa Europe nga putlon ang pakigkomersyo sa Russia, ilabina sa pagpalit og lana. Dugay nang ginasupak sa US ang operasyon sa Nord Stream 2, usa ka bag-ong pipeline nga kayang doblehon ang natural gas nga ginadeliber gikan sa Russia ngadto sa Germany ug Europe.

12. Nagkakusog ang panawagan sa lain-laing bahin sa kalibutan nga ihunong ang mga pag-atake sa tanang bahin, paghimo og negosasyon ug pagtibuok og mga kasabutan alang sa malinawon nga resolusyon sa panagbangi. Ang miaging Minsk (2015) nga kasabutan tali sa Russia, Ukraine, Germany ug France mamahimong sumbanan sa unsamang panaghisgot, aron makamugna og usa ka bag-ong kasabutan para masiguro ang malinawon nga paglungtad sa mga nasud sa rehiyon, ingonman ang demanda sa Russia batok sa pagpamyembro Ukraine sa NATO ug ang pagtapos sa henosidyong gubat niini batok sa Donbass.

Pagtibuok:

Ang kasamtangang kaguliyang sa Ukraine usa ka manipestasyon sa nagkakusog nga inter-imperyalistang panagbangi. Sa partikular, ang pagpanulsol ug pagsangyaw og gubat sa imperyalismong US ug mga kaalyado niini sa NATO nagtumong nga bag-ohon sa kasamtangang imperyalistang bahinay, ilabina sa hisgutanan sa pamatigayon ug pamuhunan, partikular sa Europe; ingonman sa imperyalistang dibisyon sa impluwensya ug hegemonya. Sa pikas bahin, ang pagdepensa sa Russia sa Donbass ug ang mga pag-atake sa mga pasilidad sa militar sa Ukraine nagtinguhang ipabilin ug ikonsolida ang kasamtangang kahimtang nga mas pabor sa mga interes niini.

Adunay peligro nga mokaylap ang kalayo sa gubat sa Ukraine ug Europe ug magbunga og grabeng pag-antus sa mga mamumuo ug katawhan sa rehiyon. Ang katawhan sa Donetsk ug Lugansk maoy labing nag-antus karon atubangan sa walay hunong nga pag-atake sa Ukraine. Busa, ang katawhan sa Donetsk ug Lugansk makatarunganong nakig-away aron panalipdan ang ilang katungod sa nasudnong kaugalingong paghukom ug sa pag-angkon sa labing lapad nga posibleng internasyunal nga suporta alang sa kawsa niini. Mag-antus usab ang katawhan sa Ukraine tungod sa pagkahurot sa rekurso sa pasistang rehimen sa gubat batok sa rehiyon sa Donbass ug sa pagpatay sa katawhan ug mga sundalo niini sa dili makiangayon nga henosidyong gubat, agresyon ug pag-okupa sa teritoryo.

Ang kaguliyang sa mga imperyalistang nasud nagmugna og paborableng kundisyon alang sa mga proletaryong rebolusyonaryo sa nagkalain-laing nasud aron ibutyag ang dunot nga sistemang kapitalista ug ang nagkakusog nga pagpahimulos sa mga mamumuo ug uban pang dinaugdaug nga hut-ong. Kinahanglang pakusgon sa mga partido komunista ang ilang kaugalingong makihut-ong nga inisyatiba ug kusog, aron batukan ang mga pasistang pwersa ug panaggyera sa mga imperyalistang gubyerno, ug iasdang ang rebolusyonaryong pakigbisog sa ilang tagsa-tagsa ka nasud.

AB: Isalikway ang imperyalistang propaganda sa Ukraine