Isyu para sa Oktubre ng publikasyon ng PKP-Negros, nagtalakay ng isyu ng magsasaka

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Inilabas ngayong araw ng Ang Paghimkas (AP), upisyal na pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa Negros Island, ang isyu nito para sa buwan ng Oktubre na tumatalakay sa kinakaharap na suliranin ng mga magsasaka at manggagawang bukid sa Negros.

Sa paglalarawan sa kasalukuyang kalagayan ng uring magsasaka sa isla, hinimok ng AP sa editoryal nito ang masang anakpawis na “pasiglahin at palawakin ang pakikibakang magsasaka at isulong ang armadong pakikibaka para biguin ang kontra-rebolusyonaryong digma ni Duterte.”

Isinaad nito na ang mga uring api at pinagsasamantalahan sa Negros ay “hindi magpapapigil sa walang-puknat na kontra-rebolusyonaryong digma ni Duterte sa kanayunan,” at sa gayon ay “patuloy na maglunsad ng malawakan at sustenidong anti-pyudal na mga kampanaya at pakikibakang masa na magsisilbing matibay na base para sa paglaban ng mamamayan sa pasistang rehimen.”

Naglabas rin ng artikulo ang rebolusyonaryong pahayagan kaugnay ng pagbabasura ng korte sa petisyong writ of habeas corpus na inihain ng mga pamilya ng dalawang matandang magsasakang dinukot ng Philippine Army sa Silay City noong Setyembre 30. Nag-ulat rin ito ng mga paglabag sa karapatang-tao na isinagawa ng mga pwersa ng estado partikular sa kabundukan ng Himamaylan City, Negros Occidental at mga syudad ng Canlaon at Guihulngan sa Negros Oriental.

Samantala, ayon sa mga ulat nito sa rebolusyonaryong armadong pakikibaka sa Negros, nakapagtala ng limang kaswalti sa hanay ng militar sa magkahiwalay na opensiba ng Bagong Hukbong Bayan (BHB).

Sa isyu nito ngayong Oktubre, dinala ng AFP ang mga kwento ng mga magsasakang lumahok sa “bungkalan” para umangkop sa kagutuman at kahirapan sa panahon ng pandemyang Covid-19, at gayundin, ang isang artikulo kaugnay ng kroni ni Marcos at despotikong panginoong maylupa na si Eduardo “Danding” Cojuangco, Jr.

Pinasinugalingan din sa isyu ng AP sa bahaging ‘Sa Matuod Lang’(Sa totoo lang) ang kasinungalingan ng 3rd Infantry Division kaugnay sa mga menor-de-edad na nirerekrut umano ng BHB, habang sinuma nito sa seksyong ‘Balita sa Isla’ ang mga protestang bayan.

Inilathala rin ng AP ang mga parangal at tulang isinulat para sa mga bayani at martir ng BHB partikular ang Ilog 4 at mga biktima ng masaker sa Manapla.

Sa seksyong medikal nito na ‘Lagyay Medikal’, nagbahagi ng mga pamamaraan kung paanong iiwasan at gagamutin ang lan-ag (athlete’s foot o alipunga).

Inilalabas ang AP kada buwan sa wikang Hiligaynon, gayundin ang mga pagsasalin sa English at Bisaya sa editoryal nito. Maaari itong makuha sa http://www.negrosrevportal.wordpress.com o cpp.ph. (Ang Paghimakas)

AB: Isyu para sa Oktubre ng publikasyon ng PKP-Negros, nagtalakay ng isyu ng magsasaka