Malawakang konsultasyon kaugnay ng inamyendahang Batas sa Pamilya sa Cuba, ikinasa

,

Nagsimula ngayong Pebrero ang malawakang konsultasyon, mga pulong masa at pagtitipon ng mga Cubano kaugnay ng pag-amyenda ng gubyerno ng Cuba sa pamumuno ni Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente ng republika at unang kalihim ng Communist Party of Cuba, sa Batas sa Pamilya (Family Code) ng bansa. Ang mga pagbabagong nilaman ng borador ay kinikilala ng mga eksperto bilang natatangi at groundbreaking o kauna-unahan sa Latin America.

Nilaman ng borador ang ibayong inklusyon ng mga Cubano, hindi lamang sa usapin ng kasarian o sekswal na oryentasyon, ngunit sa usapin ng edad, pagkilala sa kanilang mga kakayahan at pagkakaiba-iba, at gayundin sa pagkilala sa iba’t ibang mukha o kairalan ng isang pamilya.

Malinaw na inilarawan sa borador ang kasal bilang “boluntaryong pag-iisa ng dalawang tao” nang hindi tinutukoy ang kasarian. Taliwas ito sa umiiral na batas kung saan isinaad na ang kasal ay “pag-iisa ng isang lalaki at babae.”

Tinanggal din nito ang papahintulot sa mga batang nasa edad 14 anyos hanggang 18 na magpasya sa kanilang pagpapakasal. Sa batas na ipinasa noon pang 1975, pinapayagan ang pagkakasal sa mga batang babae na edad 14 at lalaki na 16 kung babasbasan ng kanilang magulang. Kabilang din sa amyenda ang pagpapahintulot sa mga ama at ina na tukuyin ang pagkakasunod-sunod ng apelyido ng kanilang magiging mga anak.

Itinuturing itong isang rebolusyonaryong dokumento na nagpapakilala ng mga bagong perspektiba sa napakaraming aspeto ng arawang buhay ng lipunan. Bukod sa mga nabanggit, nagbubukas rin ang dokumento ng bagong mga larangan at pagtanaw sa ugnayan sa trabaho, at pagbibigay-diin sa pangangailangan ng matatandang Cubano.

Sa isang pagtitipon ng Council of Ministers, nagkomento si Pres. Díaz-Canel Bermúdez na hindi dapat ikupot ang dokumento sa pantay na kasal lamang, dahil isa itong komprehensibo, makabago at matatag na kontribusyon sa lipunang Cubano.

Sa ngayon, hindi pa pagbobotohan ang naturang dokumento bagkus ay dadaan sa pag-usisa at kritika ng mamamayang Cubano. Sa mga pulong at pagtitipon, maaaring magbigay ng mungkahi, pagdadagdag, pagbabago o pagbura ang mga Cubano. Binuo ang serye ng konsultasyon hindi para tiyaking mapakikinggan ang mamamayan.

Naunang inilabas ang borador noong Setyembre 2021 na pinagtalakayan ng mga eksperto sa mga kaugnay na larangan at pag-aaral bago isinalang sa debate sa parlamento. Noong Oktubre 2021 ay bumuo rin ng isang online na programa o Family Code app ang estado para maabot ang populasyon. Nilaman nito ang borador at Konstitusyon ng Republika ng Cuba at nagbigay-daan para makapagkomento ang mga indibidwal.

Tatakbo ang mga konsultasyon at pagtitipon hanggang Abril 30. Tinatayang magkakaroon ng 78,000 sentruhan ng pagpupulong ng mamamayan sa loob at labas ng Cuba para ihayag ang kanilang pananaw. Pagkatapos ay muli itong isasalang sa Pambansang Asembleya ng Cuba para isaayos at aprubahan ang bagong bersyon para maisalang sa pambansang reperendum.

Ang pagbabago sa naturang batas sa pamilya ng Cuba ay para maiangkop ito sa nilalaman ng inamyendahang konsitusyon ng bansa noong 2019.

“Naniniwala ako na ang Batas sa Pamilya ay magiging isa sa pinaka-moderno sa Latin Amerika at iluluklok ang Cuba sa unahan ng lehislasyon ng batas sa pamilya,” saad ni Leonardo Pérez, presidente ng Cuban Society of Civil and Family Law.

AB: Malawakang konsultasyon kaugnay ng inamyendahang Batas sa Pamilya sa Cuba, ikinasa