Mga talalupangdon nga sipi halin sa pahayag sang Partido sa ika-53 anibersaryo sang BHB

Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoBisaya

 

Download PDF: Pilipino | Bisaya | Hiligaynon

Pataason ang ikasarang sa pagbato sang BHB kag sang masa! Magpursiger kag magsulong sa dalan sang malawigan nga inaway banwa!

Komite Sentral, Partido Komunista ng Pilipinas
Marso 29, 2022

Puno sang kainit kag kapagsik, ginasaulog subong nga adlaw sang Komite Sentral sang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP), upod ang pumuluyong Pilipino kag ila mga rebolusyonaryong pwersa, ang ika-53 nga anibersaryo sang Bagong Hukbong Bayan (BHB). Saulugon naton ang aton mga kadalag-an sa nagligad nga tuig kag ang madamo nga natipon nga nahimuan sini sa nagtaliwan nga lima ka dekada sang armadong pagpakigbato.

I. Labi nga palawigon sang inter-imperyalistang mga armadong banggianay ang pangkalibutanon nga krisis sang kapitalismo

1) Padayon nga nagalala nga nagalala ang indi malubad nga malawigan nga krisis sang pangkalibutanon nga sistemang kapitalista samtang ginaatubang sang mga monopolyong kapitalista ang problema sang sobra nga produksyon kag kaangut nga pagtaas nga lebel sang indi mabaligya
nga imbentaryo kag pagsadsad sang presyo sang mga produkto kag tantos sa ganansya.

2) Halin nga nangin solo nga superpower sang pagbagsak sang Soviet Union sang 1991, nagkumpyansa ang US nga dalhon ang manupaktura sa China, pataason ang pamuhunan kag indi lang sa mga gamay nga pabrika. Wala ginhungod, ginpahina sini ang kaugalingon nga pagmanupaktura kag pag-empleyo sa mga mamumugon.

3) Naglupok ang gera sang US/NATO sa Ukraine batuk sa Russia pagkatapos ang walo ka tuig nga agresyon sang mga pasista nga Ukraine batuk sa rehiyong Donbass halin sang kudeta sang 2014, pila ka bulan nga pagtilipon sang mga tropa militar sa dulunan sang mga republika nga banwa didto kag wala untat nga pagpangkanyon sa mga imprastruktura nga sibilyan.

4) Sa estratehikong pagtan-aw, ini tikang (sang Russia) sa agresibo nga pagduso pareho sang imperyalistang US, sang papet nga rehimen kag mga alyado nga pasista sa Ukraine halin sang kudeta nga ginsuportahan sang US sang 2014, nga ipasulod ang Ukraine sa Russia nga labi nga magpabaskog sa pagka-entrensera sang mga baseng militar kag pasilidad paniktik nga gintukod sang US, UK kag NATO malapit sa Russia.

5) Liwat ginapamatud-an sang proxy war sa Ukraine nga ang imperyalismo katumbas sang gera.

6) Samtang nagahatag sang armas kag ayuda militar sa Ukraine nagpapanaog man ang US kag mga alyado sini sa NATO sang malapad nga mga tikang pang-ipit sa pinansya kag negosyo batuk sa Russia.

7) Ang pagpang-ipit sang US ginalainan sang buot man sang mga pungsod sa Europe nga nagabakal sang 50% sang suplay sini sang natural gas halin sa Russia.

8) Ang pagpang-ipit sa langis sang Russia nagresulta sa pagkautod sang suplay kag ginahingalitan sang mga monopolyo nga kumpanya sa langis, mga pungsod nga prodyuser sang langis, mga nagapamuhunan pangpinansya kag hedge funds nga imbolbado sa ispekulasyon sa langis para pataason ang presyo sang krudo kag mga produktong petrolyo.

9) (L)iwat naman subong nga nagsinampaw ang kapitalistang krisis. Ang nagapatimbuok nga presyo sang mga produktong petrolyo nagatulod sa gasto sa produksyon kag nagahana nga labing palawigon ang krisis sang pangkalibutanon nga sistemang kapitalista.

10) Ang mga pangkalibutanon nga sentro sang kapitalismo nahagmak gihapon sa krisis kag napuno sang problema sang maluya nga produksyon kag nagasinaka nga utang.

11) Ara sa pinakaubod sang pangkalibutanon nga krisis sang kapitalismo kag indi malubad nga problema sang sobrang produksyon, sobrang suplay sang produkto kag sobrang akumulasyon sang kapital sang mga dominante nga monopolyong burgesya bunga sang kapitalistang kumpetisyon kag anarkiya
sa produksyon.

12) Padayon ang pagsaylo sang US kag sang iban pang pangkalibutanon nga sentro sang kapitalismo sa Keynesianismo nga militar para magpadayon ang produksyon.

13) Ang pundamental nga kapitalistang kontradiksyon sa tunga sang produksyong sosyal kag pribadong akumulasyon sang sobra nga balor padayon nga nagasingki, samtang ang manggad kag kapital labing nakakonsentrar sa kamot sang pila ka monopolyong kapitalista.

14) Sa pihak nga bahin, nagaantus ang masang mamumugon kag anakbalhas sang mas malala nga porma sang pagpanghimulos kag pagpamigos kag padamo nga padamo ang nahagmak sa gutom, tuman nga kaimulon kag makaluluoy nga kahimtangan pangkatilingban.

15) Ang nagapalala nga kahimtangan sosyo-ekonomiko nagabun-ag sang malaparan nga protestang masa sa nagkalainlain nga bahin sang kalibutan para batuan ang mga pang-ekonomya nga tikang nga neoliberal, pasista nga pagpang-ipit kag gerang imperyalista.

16) Labing nangin paborable ang kahimtangan para sa pagsulong sang rebolusyonaryo nga armadong paghimakas.

II. Ginpalubha sang imperyalistang mga polisiya ang krisis sang nagaharing sistema sa idalom sang rehimeng US-Duterte

1) Sa nagligad nga anum ka tuig, naglubha ang krisis sang nagaharing sistemang malakolonyal kag malapyudal kag naggrabe ang pag-antus sang pumuluyong Pilipino bangud sa mga tikang nga neoliberal, kakumbinar ang militarisasyon sang estado kag mga polisiya sang terorismo sang estado sa idalom sang rehimeng US-Duterte.

2) Nagasunod ang mga tikang pang-ekonomya ni Duterte sa mga polisiya nga dikta sang gubyernong US, mga imperyalistang institusyon pangpinansya kag dumuluong nga credit rating agency (nagagrado sa mga pungsod base sa ikasarang magbayad), subong man sang lokal nga American Chamber of Commerce kag ila mga kasosyo. Ang mga ini nakatum-ok sa pagpalapad sang interes sang mga daku nga dumuluong nga bangko kag korporasyon kag ang sunud-sunuran nga lokal nga sahi sang mga daku burgesya kumprador, mga daku nga agalon nga mayduta, lakip ang mga burukrata kapitalista.

3) Ginbutong pa paidalom ni Duterte sa krisis ang banwa. Sa nagligad nga anum ka tuig, nagdoble ang utang sang pungsod halin sa wala pa sang ₱6 trilyon sang 2016 padulong sa masobra ₱12 trilyon sang Marso, kag ginalauman nga labing magahabok padulong sa ₱13.42 trilyon sa katapusan sang tuig.

4) Ginpabay-an sang rehimeng Duterte ang mga imperyalista nga labi pang hugton ang kontrol kag dominasyon sa lokal nga ekonomya sa gahum sang gin-amyendahan nga Foreign Investments Act, ang Retail Trade Liberalization Act kag ang Public Service Act.

5) Bilang pagsunod sa mga ginaduso sang dumuluong nga mga kapitalista kag ila lokal nga mga kasosyo sa negosyo, gin-aprubahan ni Duterte ang layi nga CREATE. Ginbasura niya ang pagdumili sa pagmina nga open-pit kag iban pang operasyong mina kag gin-aprubahan ang Rice Import Liberalization Law.

6) Ginpalala sang kontra-pumuluyo kag kontra-imol nga mga polisiya sang rehimeng Duterte ang sitwasyon sang pumuluyong Pilipino. Sa idalom sang layi nga TRAIN, ginbutang sa abaga sang pumuluyo ang pabug-at nga pagbuhis sa mga produkto kag serbisyo. Gingamit ni Duterte kag mga suluguon niya ang ila gahum para magpamanggad. Padayon nga naglubha ang korapsyon sa porma sang mga kikbak kag suhol kabaylo sang mga pabor sang gubyerno sa mga kontrata kag mga
proyekto nga wala sang benepisyo ang banwa.

7) Pas-an man sang pumuluyong Pilipino ang bug-at sang sobra-sobra nga galastuhan militar kag pulis ni Duterte para sa sobra-sobra nga pagbakal sang mga sarplas nga kagamitan militar halin sa US, kag para pataason pa sa talaksan ang sweldo sang mga upisyal sang AFP kag PNP agud bayaran ang ila katampad. Bangud sa sobra nga paggasto sa militar, nagaagi sang kakulangan sang pondo kag pagbuhin sa badyet ang pangpublikong edukasyon kag pangpublikong ikaayong lawas. Resulta sini, ginaantus sang mga estudyante, sang ila mga ginikanan kag titser ang kakulangan sa mga klasrum kag titser, sweldo nga ulipon, kag kakulangan sang imprastruktura para sa distance learning kag mga pasilidad para sa luwas nga pagbalik sa atubangay nga mga klase.

8) Tuman nga nabudlayan ang malapad nga masa sang mga mamumugon kag mangunguma sa nagataas nga presyo sang langis, pagkaon kag iban pang basehan nga kinahanglanon kag yutiliti samtang nagakuripon sang higante nga kita ang mga kumpanya sang mga daku nga burgesya kumprador.

9) Padayon nga ginapabaskog sang imperyalistang US ang mga pwersa pangmilitar kag pangseguridad sang papet nga estado sini. Ang US ang matuod nga nagakontrol sa operasyon sang AFP nga bulag nga nagasunod sa doktrina sang kontra-insurhensya sang US, sa pihak sang pagkalutos sang US sa ginpasilabtan sini nga mga kontra-insurhensya sa nagkalainlain nga pungsod sa nagtaliwan nga pito ka dekada.

10) Agud pahugton ang koordinasyon kag kontrol sa operasyon sang AFP, naglunsar ang US sa nagligad nga anum ka tuig sang 1,300 aktibidad militar kabuylog ang Pilipinas, kag 850 beses nga nagdungka sa pungsod sang iya mga barko de-gera.

11) Ginreorganisa ang burukrasya sang gubyerno agud ipaidalom ang mga sibilyan nga ahensya sang estado sa kontrol sang National Task Force-Elcac, nga sa kamatuoran isa ka hunta sibil-militar nga amo ang aktwal nga nagamandu sa bilog nga gubyerno. Gin-aprubahan ang layi sa terorismo sang estado (ginbansagan nga Anti-Terrorism Law).

12) Lapnagon ang mga abuso nga militar kag pulis sa bilog nga pungsod, lunsay sa mga syudad kag kaumhan.

13) Ginapanas sang kaaway ang tanan nga pagtuhay sa mga kombatant kag sibilyan.

14) Sa tanan nga bahin sang pungsod, bug-os nga mga barangay o punsok nga mga barangay ang ginapaidalom sa layi militar nga nagapabudlay sa mga komunidad sang mangunguma.

15) Sa pihak sang paliwat-liwat nga deklarasyon nga maluya na ang BHB kag madugmok antes magtapos ang termino ni Duterte, padayon nga ginapadamo sang AFP kag PNP ang mga kontra-gerilya nga pwersa pangkombat sini. May ara subong nga 166 batalyong pangkombat ang Army, Air Force, Marines, Scout Rangers, Special Action Force kag iban pang yunit sang militar kag pulis nga
nakadeploy batuk sa BHB, mas madamo sang 21 sangsa nagligad nga tuig. Sa kadamuon sini, nakadeploy ang AFP sang 5-6 batalyon batuk sa prayoridad o ginapokusan sini nga subrehiyon o prenteng gerilya sang BHB.

16) Halos 60% sang mga tropa pangkombat nga ini konsentrado sa lima sa 13 rehiyon nga ginalakipan sang Southern Tagalog, Eastern Visayas, Southern Mindanao, Bicol kag North Central Mindanao.

17) Labi pa nga nagdaku ang badyet ni Duterte sa militar pakadto sa ₱221 bilyon subong nga tuig halin sa ₱217 bilyon sang nagligad nga tuig.

18) Kadungan sini, padayon nga ginabuligan sang US ang AFP sa pagtukod sang ikasarang sa cyber warfare para pabaskugon ang internal nga sistema pangkomunikasyon sang AFP para sa eksakto nga pagbantay sa patag sang mga inaway para mapabaskog ang ikasarang sa pagmandu kag pagpahulag sang mga pwersa.

19) Samtang ang pagpadamo sang kusog-palupok sang AFP sa bulig sang US nagapabaskog sa ikasarang nga magpatay sang AFP, sa kamatuoran patimaan ini sang nagadaku nga estratehiko nga kahinaan sang nagaharing sistema.

20) (A)ng tulod para sa tuman kadaku nga superyoridad sa militar nagaresulta sa kabaliskaran sini sa kahinaan sa pulitika. Bangud sa nagadaku nga pangpulitika kag pang-ekonomya nga gahum sang militar, labi sila nga nangin pasaway sa salabton, nahubog sa korapsyon kag paghampang sa pulitika, kag nagadalom ang demoralisasyon sa kubay sang mga ordinaryong suldado nga ginahimo nga pangbala sa kanyon.

21) Sa nagligad nga anum ka tuig, naghari ang reaksyunaryong estado sa idalom ni Duterte gamit ang terorismo kag kalakasan sang estado batuk sa pumuluyo, halin sa peke nga “gera sa droga” tubtob sa kontra-rebolusyonaryong gera sang pagpamigos.

22) Ginakangil-aran sang pumuluyong Pilipino ang rehimeng Duterte bangud sa korapsyon sini, sa pagka-sunud-sunuran sa mga dumuluong nga gahum kag sa tiranikong pagginahum. Tuman ini nga nahamulag sa pumuluyo.

23) Ang mga plano nga kawaton ang eleksyon para sa kampo nga Marcos-Duterte nagapabilin nga una nga plano pero labing mangin mabudlay nga ipatuman nga indi magduso sang malapnagon nga mga protestang masa kag nagapeligro sa estabilidad sang nagaharing sistema.

24) Masako ang mga imperyalistang US nga dumalahan ang nagaribalan nga paksyon kag himuon ang mga pangpulitika nga aregluhanay agud matawhay nga magtransisyon pagkatapos ang eleksyon. Subong pa lang, may nagahimo sang kompromiso sa kubay sang pangunahon nga mga paksyon sang nagaharing sahi nga suportahan ang tandem Robredo-Duterte para sa akomodasyon sa maabot nga eleksyon sa presidente kag bise-presidente.

25) May kapat-uran o indi gani may daku nga posibilidad nga pagadayaon ni Duterte ang isipay sang boto kag gamiton ang nabilin nga panahon sa iya termino sa Mayo o Hunyo para magdeklarar sang layi militar sa tabon sang pagbato sa pagpanggamo sang oposisyon sa eleksyon kag sa mga “teroristang komunista” kag hawanon ang dalan para sa “swabe nga transisyon” padulong sa mapili niya nga kabaylo.

26) (D)apat matalom nga mahibal-an sang pumuluyong Pilipino nga kinahanglanon nila nga padayunon ang pagpasulong sang mga paghimakas agud bawion ang ila mga kahilwayan kag kinamatarung, kag ipakigbato ang ila mga demokratikong handum.

27) (K)inahanglanon sang pumuluyong Pilipino nga padayon nga pabaskugon ang ila mga organisasyon.

III. Pagpataas sa ikasarang sang BHB nga pangapinan ang banwa kag batuan ang pasistang kaaway

1) Sa nagligad nga anum ka tuig, madinalag-on nga ginpaslaw sang BHB ang brutal kag malaparan nga estratehikong mga opensiba sang kaaway kag mga deklarasyon nga pagawaskon ang armadong rebolu syon antes matapos ang termino sang rehimeng US-Duterte. Napreserba sini ang pwersa paagi sang pagpursiger sa dalan sang malawigan nga inaway banwa kag malig-on nga pagsulong sa paghimakas sang pumuluyong Pilipino para sa tunay nga kahilwayan kag demokrasya.

2) (N)ag-agum ang pila ka yunit sang BHB sang seryoso nga mga pag-atras sa atubang sang ginapasingki nga pasistang mga atake sang kaaway. Kinahanglan nga tumuron, sawayon kag tadlungon ang mga pagsayup, pangsulod nga mga kahinaan, kag mga kakulangan nga nagapaluya sa ikasarang sang mga yunit nga ini nga epektibong gamiton ang mga gerilyang taktika sang konsentrasyon, pagdispers kag pagsaylu-saylo.

3) Ang mga kapaslawan nga gin-agyan sang pila ka yunit sang BHB nagapamatuod sa kakinahanglanon nga isulong ang malapnagon kag maikit nga pagpakig-away gerilya sa basehan sang nagapalapad kag nagapadalom nga baseng masa. Ginapalig-on man ini sang positibo nga inagihan sang daku nga mayorya sang mga yunit sang BHB nga padayon nga nagabaskog samtang ginakumbinar kag ginakumpas ang husto nga balanse sang hilikuton militar kag hilikuton masa (o pangmilitar kag pangpulitika nga mga hilikuton), pagpalapad kag ekspansyon, pagtukod sang mga bertikal nga yunit base sa husto nga horisontal nga latag sang mga yunit sang hangaway kag baseng masa kag iban pa.

4) Dapat pandayon sang BHB ang kaugalingon kag maghanda sa mas mabudlay nga paghimakas samtang ginasulong naton ang malawigan nga inaway banwa padulong sa masunod nga halintang.

5) Dapat kita magtuon halin sa abante nga mga inagihan sang pila ka kumand sang BHB nga madinalag-on nga nasamad ang todo nga mga atake sang kaaway.

6) Sa mga erya nga ara sa pokus sang kaaway kag mga baryo nga ara sa idalom sang okupasyon militar, maisog nga nagatindog ang BHB kag masa, ginasagang ang mga atake sang kaaway, nagalunsar sang mga kontra-atake kag ginapangapinan ang ila mga kaugalingon.

7) Bilang suporta sa pagbato sang masa sa pasistang pagpang-atake sang kaaway, ang mga yunit sang BHB nagalunsar sang malaparan kag magkasunod nga aksyong atritibo sa atubang sang madamol nga deployment sang kaaway paagi sa mga isnayp, paghaboy sang mga granada o molotov, kag iban pang operasyong haras.

8) May lapnagon nga panawagan nga buhion liwat ang mga yunit nga nakabase sa syudad kag kaumhan.

9) Para matigayon nga lutuson ang kaaway gamit ang uyat nga armas sa dalagan sang inaway banwa, dapat padayon nga pabaskugon kag palaparon sang BHB ang baseng masa sa paglunsar sang rebolusyong agraryo para ipatuman ang minimum kag maksimum nga programa sa duta. Dapat man suportahan sang BHB ang masang mangunguma sa ila paghimakas batuk sa polisiya nga liberalisasyon sa importasyon sa bugas kag iban pang produktong agrikultural.

10) Sandig sa polisiya sang Partido sa nagahiliugyong prente nga antipyudal, nagasandig ang BHB sa mga imol nga mangunguma kag mamumugon sa uma, ginahabig ang nahanunga nga mangunguma, kag ginanyutralisa ang manggaranon nga mangunguma kag ang nasanagan nga agalon nga mayduta kag itumod ang pangunahon nga bunal batuk sa mga daku kag despotiko nga agalon nga mayduta.

11) Sa nagtaliwan nga 53 tuig sang paglunsar sang inaway banwa, nakatipon na ang BHB sang indi maisip nga nalab-ot kag kadalag-an sa paglunsar sang malawigan nga inaway banwa sa isa ka pungsod nga pulu-pulo. Nagahulag ang BHB sa mga prenteng gerilya nga nakalapta sa bilog nga pungsod sa 13 nagkalainlain nga rehiyon kag nagaangkon sang suporta sang minilyon nga pumuluyo.

12) Ang inaway banwa sa Pilipinas sa subong ara sa nahanunga nga subhalintang sang estratehikong depensiba nga may maathag nga paglantaw sa pagsulong pakadto sa abante nga subhalintang kag pagkumpleto sini paagi sang pagpadamo sang mga platun kag kumpanya.

13) Ang nagalubha nga krisis sang nagaharing sistema, kakumbinar ang nagasingki nga terorismo sang estado, nagatulod sa nagapadamo nga pumuluyo sa dalan sang armadong paghimakas.

IV. Mga hilikuton para pataason ang ikasarang sa pagbato sang BHB kag sang masa

Ginpakita sang BHB ang tuman nga kalig-on sa pagbato sa kaaway. Sa idalom sang pagpamuno sang Partido, madinalag-on sini nga ginpaslaw ang anum ka tuig nga estratehikong mga opensiba sang kaaway kag mga plano nga waskon ang armadong rebolusyon.

Sa maabot nga isa o duha ka tuig, dapat naton nga ipatuman ang pila ka mga partikular nga hilikuton para pataason ang ikasarang sa pagbato sang BHB kag sang masa para sa malig-on nga pagsulong
sang rebolusyon.

1) Palig-unon ang pagpamuno sang Partido sa BHB.

2) Mapagsik nga ilunsar ang armadong paghimakas kag batuan ang brutal nga gera sang pagpamigos sang kaaway.

3) Pabaskugon ang Bagong Hukbong Bayan.

4) Palaparon kag padalumon ang baseng masa sang BHB sa mga prenteng gerilya.

5) Tugahon ang malaparan nga suporta halin sa kasyudaran para sa rebolusyonaryong paghimakas sa kaumhan.

6) Dapat sistematiko kita nga magpropaganda sa kubay sang kaaway.

7) Agresibo nga magtuga sang internasyunal nga suporta para sa Bagong Hukbong Bayan kag rebolusyong Pilipino. #

AB: Mga talalupangdon nga sipi halin sa pahayag sang Partido sa ika-53 anibersaryo sang BHB