Partido Komunista sa Turkey, nakatakdang magdiwang ng ika-50 taong anibersaryo

,

Nakatakdang ipagdiwang ng rebolusyonaryong mamamayan ng Turkey at Turkish Kurdistan ang ika-50 taong anibersaryo ng Communist Party of Turkey – Marxist Leninist (TKP-ML) sa Abril 24 ngayong taon. Bilang paggunit sa okasyon, naglabas ng pahayag ang Komite Sentral nito na pinamagatang “Ang ating 50-taong pakikibaka ang ating kapasyahang magtagumpay! Mabuhay ang ika-50 anibersaryo ng ating Partido, ang TKP-ML!”

Anito, nakamit ng TKP-ML “ang mahahalagang tagumpay sa panahong ito na matagal para sa isang tao pero maiksi para sa makauring pakikibaka at kasaysayan ng mga lipunan. Nagkaroon ito ang mga pagkatalo at pag-atras. Pero hindi nito kailanman binitawan ang pagsusulong sa rebolusyon, sa paggiit sa digmang bayan at ang pangangailangan para sa armadong paglaban.”

Binati ng Komite Sentral ang mga organisasyon ng Partido — ang hukbang bayang TIKKO (Hukbong Mapagpalaya ng mga Manggagawa at Magsasaka), ang kababaihan at LGBTI+ mula sa Communist Women’s Union (KKB), at ang kabataan mula sa Marxist-Leninist Youth Union of Turkey.

“Ipinanganak ang ating Partido sa panahon ng pag-igting ng pakikibaka ng uring manggagawa, magsasaka at kabataan, laluna ng mga estudyante, laban sa imperyalismo, kapitalismo, pyudalismo, pasismo, patriyarkiya at lahat ng klaseng reaksyon sa Turkey at Turkish Kurdistan,” ayon sa pahayag. Sinabi itong ang tagapagtatag ng TKP-ML na si Ibrahim Kaypakkaya ay mahigpit na tumalima sa prinsipyo ng pagiging rebolusyonaryo sa praktika at direktang pinaunlad ang teorya sa praktika, na nagresulta sa pagkakatatag ng Partido sa solidong pundasyon.

“Ito ang dahilan kung bakit ang ating Partido… ay nakapanindigan laban sa mga atake sa ating mga kaaway sa uri mula sa loob at labas, at nakapagpunyagi sa pagsusulong ng bagong demokratikong rebolusyon.”

Habang ipinagdiriwang ng Partido ang ika-50 anibersaryo nito, ginugunita naman ng estado ng kaaway sa uri, ang pasistang Turkish, ang ika-100 anibersaryo nito. “Sa ngayon, isinadlak ng pasistang gubyerno ang uring manggagawa at aping mamamayan sa mayor na krisis sa ekonomya,” ayon sa pahayag. “Ito na ang pinakamalaking krisis sa ekonomya sa kasaysayan ng Republika, at pagkamal ng yaman ng mga nakaupo rito.”

Paliwanag ng TKP-ML, iniinda ng mamamayan sa Turkey ang laganap na disempleyo, kahirapan at gutom. Ito ay habang ang iilang “parasitiko” ay yumayaman nang yumayaman. Itinransporma ng mga pasista ang estado tungo sa isang “Narco Republic” kung saan ginagamit ang burukrasya para sa pagbebenta ng iligal na droga. Naglulunsad ito ng agresyon militar sa bansang Kurdistan sa loob at labas ng hangganan nito.

Pinalalaganap ng estado ang sobinismo para pagtakpan ang kahirapan at gutom na ipinapataw nito sa mamamayan. Maya’t maya nitong inaatake ang Rojava at naglunsad ng komprehensibong pananalakay sa Iraqi Kurdistan. Araw-araw mayroon itong iligal na inaaresto at ikinukulong. Puno na ang mga kulungan, at tinutortyur ang mga detenido. Nagpapatuloy ang femicide (pagpatay sa mga babae dahil sa kasarian) at hate killing (pagpatay batay sa di rasonableng pagkamuhi) laban sa kababaihan at LGBTI+. Tumindi ang pandarambong ng mga kapitalista sa kalikasan. Tumitindi rin ang mga atake sa mga refugee na bunga ng sobinismo at rasismo ng estado laban sa kanila.

Dagdag dito, natutulak ang uring manggagawa na magwelga at lumaban sa harap ng mababang pasahod, di makataong kundisyon sa paggawa at mga pamamaslang.

“Sa gitna ng mga kundisyong ito, muli kaming nangangako sa uring manggagawa, aping mamamayang anakpawis mula sa bansang Turkish-Kurdish, iba pang nasyunalidad at paniniwala: Tayo ay magtatagumpay, ang proletaryo at aping mamamayan ay magtatagumpay!”

AB: Partido Komunista sa Turkey, nakatakdang magdiwang ng ika-50 taong anibersaryo