Sistema ng tren sa Britain, pinaralisa ng welga

, ,

Sa ikalawang pagkakataon sa loob ng isang linggo, naparalisa ng welga ng mga manggagawa noong Hunyo 23 ang sistema ng tren sa Britain. Kasunod ito ng naunang 24-oras na welgang inilunsad noong Lunes.

Ikinasa ang welga ng National Union of Rail, Maritime and Transport Workers na saklaw ang 14 network ng riles. Nilahukan ito ng 40,000 manggagawa at sinasabing pinakamalaki sa nakaraang tatlong dekada. Sa loob ng dalawang araw na welga, isa sa bawat limang tren lamang ang bumiyahe sa sakop na riles ng unyon.

Pangunahing iginigiit ng mga manggagawa na dagdagan ang kanilang sahod dahil anila, malayong hindi na ito nakasasapat sa gitna ng nagtataasang presyo ng mga bilihin at serbisyo. Iginigiit din nila ang makataong kundisyon sa paggawa at katiyakan sa trabaho.

Ayon sa mga upisyal ng unyon, nakapako ang mga sahod ng marami sa mga manggagawa sa transportasyon sa nakaraang 2-3 taon. Ito ay habang walang awat ang pagtaas ng gastos sa pamumuhay sa bansa. Dinaranas ngayon ng Britain ang 9.1% na tantos sa implasyon — pinakamataas sa nakaraang 40 taon.

Bumagsak ang negosasyon sa pagitan ng unyon at estado noong Lunes matapos mag-alok ang gubyerno ng Britain ng kakarampot na 3% na dagdag-sahod. Nagbanta rin itong ipawalambisa ang pagbabawal ng pag-empleyo ng temporaryong mga manggagawa para ipalit sa nakawelgang mga unyonista. Nakatakdang magsisante ang Network Rail ng 2,500 manggagawa sa susunod na dalawang taon para “makatipid.”

Kung walang mapagkasunduan, nakatakdang maglunsad ng isa pang 24-oras na welga ang mga manggagawa sa Sabado.

Sa darating na linggo, nakatakdang bumoto ang ibang asosasyon ng mga manggagawa sa riles para maglunsad ng welga.

Sa kalakhan, nagsisimpatya at suportado ng publiko sa Britain ang welga, ayon sa unyon. Batid ng publiko ang kahirapan ng mga manggagawa dahil pare-pareho silang nahaharap sa krisis sa gastusin para mabuhay.

Sa tingin ng mga welgista, lalakas pa ang panawagan para sa makatarungang dagdag-sahod sa iba’t ibang sektor sa UK.

“Panahon na para magkaroon ng pagtaas sa sahod sa Britian,” anila. “Tatlumpu’t taon nang bumabagsak ang sahod habang abot-langit ang kita ng mga kumpanya.”

AB: Sistema ng tren sa Britain, pinaralisa ng welga