Ang Bayan | June 7, 2022
June 07, 2022

Ang Bayan (“The People”) is the official publication of the Communist Party of the Philippines, guided by Marxism-Leninism-Maoism. It is published by the Central Committee. AB comes out fortnightly every 7th and 21st of each month. The original Pilipino edition is translated into English, Bisaya, Waray, Hiligaynon and Iloco.

Pagpanumpo ug pagpanglingla ang mamahimong sangkap sa pagharing Marcos II
June 07, 2022

Bisan wala pa hingpit nga nakalingkod si Ferdinand Marcos Jr. sa kinawat niyang trono, nakation na ang hinagiban sa pasistang pagpanumpo ug pagpanglingla, tilimad-on sa kangitngit nga pagaatubangon sa katawhang Pilipino sa umalabot nga unum ka tuig. Sa milabayang pipila ka semana, sunud-sunod ang hulga ug lakang nga nagayatak sa demokratikong katungod sa katawhan nga […]

Paniniil at panlilinlang ang magiging sangkap ng paghaharing Marcos II
June 07, 2022

Hindi pa man ganap na nakauupo si Ferdinand Marcos Jr. sa ninakaw niyang trono, nakasungaw na ang balaraw ng pasistang paniniil at panlilinlang, pangitain ng kadilimang haharapin ng sambayanang Pilipino sa darating na anim na taon. Sa nagdaang ilang linggo, sunud-sunod ang banta at hakbanging sumasagasa sa demokratikong karapatan ng mamamayan na magpahayag at sama-samang […]

Pagpamigos kag pagpaniplang ang mangin sangkap sang paghari nga Marcos II
June 07, 2022

Wala pa man lubos nga nakapungko si Ferdinand Marcos Jr. sa ginkawat niya nga trono, nagatuhaw na ang kutsilyo sang pasistang pagpamigos kag pagpaniplang, ginapanan-aw nga kadulom nga pagaatubangon sang pumuluyong Pilipino sa maabot nga anum ka tuig. Sa nagligad nga pila ka semana, sunud-sunod ang pamahug kag tikang nga nagalapak sa demokratikong kinamatarung sang […]

Repression and deception to mark Marcos II regime
June 07, 2022

Although Ferdinand Marcos Jr. has yet to sit on his stolen throne, the dagger of fascist repression and deception is already unsheathed, auguring six years of darkness facing the Filipino people. Over the past few weeks, the people’s democratic rights to free expression and peaceably redress their grievances and protests were sustainedly threatened and assaulted. […]

The Marcos family’s full restoration to power
June 07, 2022

The Marcoses have fully returned to power as Ferdinand Marcos Jr. was proclaimed as the 17th president of the reactionary government of the Republic of the Philippines last May 25. At the same time, the Dutertes have perpetuated their rule with Sara Duterte’s victory as vice president. The Marcoses flaunted their power steal when the […]

Pamilyang Marcos, lubos na nga nakapanumbalik sa poder
June 07, 2022

Lubos na nga nakapanumbalik sa poder ang mga Marcos sang iproklamar si Ferdinand Marcos Jr. bilang ika-17 presidente sang reaksyunaryong gubyerno sang Republika sang Pilipinas sang Mayo 25. Kadungan sini, napalawig man sang mga Duterte ang ila nga paghari sa pagdaog ni Sara Duterte bilang bise presidente. Daw sa ginpakita sang mga Marcos sa pumuluyo […]

Pamilyang Marcos, ganap nang nakapanumbalik sa poder
June 07, 2022

Ganap nang nakapanumbalik sa poder ang mga Marcos nang iproklama si Ferdinand Marcos Jr. bilang ika-17 presidente ng reaksyunaryong gubyerno ng Republika ng Pilipinas noong Mayo 25. Kasabay nito, napalawig din ng mga Duterte ang kanilang paghahari sa pagkapanalo ni Sara Duterte bilang bise presidente. Animo’y ipinamukha ng mga Marcos sa sambayanan ang kanilang pagbawi ng […]

Pamilyang Marcos,  hingpit nang nakabalik sa gahum
June 07, 2022

Hingpit nang nakabalik sa gahum ang mga Marcos dihang iproklama si Ferdinand Marcos Jr. isip ika-17 nga presidente sa reaksyunaryong gubyerno sa Republika sa Pilipinas niadtong Mayo 25. Dungan niini, napalungtad usab sa mga Duterte ang ilang paghari sa pagdaug ni Sara Duterte isip bise presidente. Daw gipagawal sa mga Marcos sa katawhan ang ilang pagbawi […]

Gatusan ka pamilya sa Maguindanao, Lanao ug Ifugao, mibakwit tungod sa pagpamomba ug militarisasyon
June 07, 2022

Mibakwit ang gatusan ka pamilya sa mga lungsod sa Maguindanao, Lanao del Sur ug Ifugao human ang serye sa pagpamomba ug militarisasyon sa Armed Forces of the Philippines (AFP) sa ilang mga komunidad niadtong Mayo 23. Kapin 600 ka pamilya sa lungsod sa Datu Salibo, Maguindanao ang napugos nga mobakwit human sa pagpamomba sa AFP […]