Archive of Cordillera People's Democratic Front

Situtured ken agkaykaysa a lumaban! Biag, dayaw, kinabaknang salakniban! Sumkad tako losan!
April 24, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | Cordillera People's Democratic Front | CPDF-Kalinga | Daniel LN Gibon | Spokesperson |

Ti Abril 24 ket maysa napateg a nga aldaw iti pakasaritaan ti umili ti Kordilyera. Daytoy ti aldaw a pinatay ti pasista nga estado ti US-Marcos ni Ama Macliing Dulag, maysa kadagiti mabigbig a pangat ti Kalinga a natured a nangidaulo iti naindaklan a pannakidangadang ti umili laban iti Chico Dam I-IV. Daytoy nga aldaw […]

Minorities find strength in action and in organization
April 24, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | Cordillera People's Democratic Front |

The Cordillera Day is a massive collective action that resulted from the peoples’ anguish and grief over the Marcoses’ greed, injustice and violence. Born out of the martyrdom of Ama Macliing Dulag, this annual gathering is now also an occasion to celebrate the national minorities’ strength in action and its force as an organization. Today, […]

Recycling Local Peace Talks with a Non-existent Fake Rebel Group
April 11, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | Cordillera People's Democratic Front | Simon ‘Ka Filiw’ Naogsan | Spokesperson |

Another string in its long-winded script of the localized peace talks drama. This is how the Cordillera People’s Democratic Front (CPDF) describes as it condemns and denounce the another round of the fascist and tyrant Duterte regime’s recycled peace talks script with the fake non-existent Cordillera People’s Liberation Army (CPLA) rebel group, held last April […]

Valor is every day when fighting for the right to self-determination
April 09, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | Cordillera People's Democratic Front |

April 9th and the rest of the year are all days of valor for the masses. In Cordillera, especially, valor is every single day of defending the rights of a national minority. It is the daily struggle of asserting the right to self-determination while eking out a livelihood with barely decent assistance from the government. […]

Denounce and Reject Traitors and Opportunists!
April 04, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | Cordillera People's Democratic Front | Simon ‘Ka Filiw’ Naogsan | Spokesperson |

Atty. Marlon Bosantog, the erstwhile Regional Director of the Cordillera National Commission on Indigenous People (NCIP) resigned before November 15, 2021, the deadline for the substitution of candidates. He is now running for Congress as #2 nominee of the IPeace Epanaw Partylist. Before his resignation, he heads the Cordillera NCIP FPIC Team and was instrumental […]

Mabuhay ang mga rebolusyonaryong kababaihan!
March 31, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | Cordillera People's Democratic Front | Kabataang Makabayan – Demokratiko a Tignayan kadagiti Agtutubo iti Kordilyera (KM-DATAKO) | Balangay Ka Elvira |

Ngayong pagtatapos ng Buwan ng mga Kababaihan, pinagpupugayan ng Kabataang Makabayan — Demokratiko a Tignayan Dagiti Agtutubo iti Kordilyera (DATAKO) balangay ng Ka Elvira ang lahat ng mga kababaihang patuloy na isinusulong ang mga rebolusyonaryong mithiin. Hindi maikakaila na ang Unibersidad ng Pilipinas ay lumilikha ng mga magigiting na rebolusyonaryong mga kababaihan, na tulak ng […]

Umili ti Tinoc, Ifugao, ibutaktak ti panagkukumplot ti SCIC ken AFP-PNP! Labanan ti militarisasyon ken panaggamrud!
March 30, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | Cordillera People's Democratic Front | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid -Ifugao |

Iti napalpalabas a bulan ket agmanmaniobra manen ti Sta. Clara International Corporation (SCIC) tapnu maipatungpal ti plano da a panangitakder ti negosyo a hydropower plant iti karayan nga agay-ayos kadagiti barangay ti Binablayan ken Wangwang iti Tinoc, Ifugao. Idi September 2021, napan dagiti tauhan ti SCIC iti Brgy. Binablayan, nagkampo da, nag-survey, ken nangitakder ti […]

Mamamayan ng Tinoc, Ifugao, ilantad ang sabwatan ng SCIC at AFP-PNP! Labanan ang militarisasyon at pandarambong sa lupang ninuno!
March 30, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | Cordillera People's Democratic Front | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid -Ifugao |

Nitong nakaraang mga buwan ay muling nagmamaniobra ang Sta. Clara International Corporation (SCIC) upang maipatupad ang kanilang planong pagtatayo ng negosyong hydropower plant sa ilog na dumadaloy sa mga barangay ng Binablayan at Wangwang ng Tinoc, Ifugao. Noong September 2021, nagtungo ang mga tauhan ng SCIC sa Brg. Binablayan, nagkampo, nag-survey, at nagtayo ng muhon. […]

Struggle for determination now strongest due to armed struggle
March 30, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | Cordillera People's Democratic Front |

What better way to reaffirm the relevance of the New People’s Army (NPA) and the people’s democratic revolution than through another frustrating cycle of electoral contest with iterations of the same rotten practices? Traditional politicians suddenly feigning concern for farmers and other marginalized sectors; candidates making vague and broad promises to change long existing social […]

Pahayag ng KM-DATAKO — Balangay ng Elvira para sa Ika-53 na Anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan
March 29, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | Cordillera People's Democratic Front | Kabataang Makabayan – Demokratiko a Tignayan kadagiti Agtutubo iti Kordilyera (KM-DATAKO) | Balangay Ka Elvira |

Mula sa Kabataang Makabayan — Demokratiko a Tignayan Dagiti Agtutubo ti Kordilyera (KM-DATAKO) — Balangay ng Elvira, pulang pagbati at pagpupugay sa ika-53 taong anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan! Sa kabila ng kaliwa’t kanang pagtangka ng estado na biguin ang armadong pakikibaka, pinatunayan ng hukbo sa kanilang limang dekadang paglaban na hindi basta-bastang madudurog at […]